Orientační nabídka


 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče - Legislativa oddělení přestupků a ekonomiky-přenesená působnost

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče

Legislativa oddělení přestupků a ekonomiky-přenesená působnost

 

 

 

Vydávání periodického tisku

 

Podmínky vydávání periodického tisku jsou dány ustanoveními zákona číslo 46/2000 Sb., o právech a povinnostech  při  vydávání periodického  tisku,  a  o změně  některých dalších zákonů ( tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Povinné údaje - § 8 tiskového zákona

Povinné výtisky - § 9 tiskového zákona

 

Evidenci  periodického tisku vede Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize.    

tel. 257085111 spojovatelka

 

Bližší informace:

http://www.mkcr.cz, hlavní stránka, ikona Média a audiovize, vpravo  Periodický tisk,Tiskový zákon,  Evidence periodického tisku, Adresář příjemců povinných výtisků periodického tisku

Adresy příjemců rovněž: http://www.nkp.czhlavní stránka, služby, povinné výtisky, povinný výtisk periodického tisku, příjemci povinných výtisků.

 

Pokuty za porušování tiskového zákona  ukládají  dle § 17 tiskového zákona krajské úřady.

 

Kontakt na Krajský úřad Ústeckého kraje - i pro případ vydávání neperiodických publikací, autorského zákona a audiovize:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor kultury a památkové péče,

Ing. Ivanka Tulisová, tel. 475 657 255

e-mail :  tulisova.i@kr-ustecky.cz

 

 

Vydávání neperiodických publikací

 

Podmínky vydávání neperiodických publikací  jsou dány ustanoveními zákona číslo 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

Povinné údaje - §2

Povinné výtisky - §3 

Nabídková povinnost vydavatelů - § 4

 

Bližší informace: http://www.mkcr.cz, hlavní stránka, ikona Literatura a knihovny, a vpravo  Dokumenty zde, Adresáře příjemců povinných výtisků neperiodických publikací,  Adresář pro nabídkovou povinnost vydavatele neperiodických publikací. Související právní předpisy (uprostřed zákon 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích a prováděcí vyhláška k zákonu o neperiodických publikacích č. 156/2003 Sb.)

Ministerstvo kultury, oddělení literatury a knihoven, tel. 257085111 spojovatelka

 

Adresy příjemců povinného výtisku a subjektů pro nabídkovou povinnost rovněž : http://www.nkp.cz, hlavní stránka, služby, povinné výtisky, povinný výtisk neperiodických publikací, adresy knihoven-dole

 

Sankce za porušování zákona o neperiodických publikacích ukládají podle ustanovení § 5  zákona o neperiodických publikacích krajské úřady, kontakt viz. výše.

 

 

 

 

 

Autorský zákon

 

Autorský zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně  některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, částka  36/2000 ve Sbírce zákonů.

 

Úplné znění autorského zákona č. 398/2006 Sb., částka 126/2000.

(Změny autorského zákona č.121/2000 Sb.: zák. č. 81/2005v částce 23/2005, zák. č. 61/2006Sb. v částce 26/2006, zák. č. 216/2006 v částce 72/2006, zák. č. 186/2006 Sb., - část druhá, Čl.II, změna autorského zákona - v částce 63/2006 )

Sbírka zákonů http://www.mvcr.cz, hlavní stránka, ikona Sbírka zákonů a příslušné částky

 

§ 1

                                           Předmět úpravy

 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (viz pozn. 1 pod čarou) a upravuje:

a)       práva autora k jeho autorskému dílu

 

b)       práva, související s právem autorským

1.       práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu,

2.     právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu,

3.     právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu

4.     právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání

5.     právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv

6.     právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného pro osobní potřebu

 

c)       právo pořizovatele k jím pořízené databázi

d)       ochranu práv podle tohoto zákona

e)       kolektivní správu autorských práv a práv souvisejících s právem autorským

 

Pro bližší informace kontaktujte Ministerstvo kultury ČR

http://www.mkcr.cz, hlavní stránka, v levém sloupci dole Autorské právo, Vnitrostátní právní předpisy,  zpět – Kolektivní správa, Občanská sdružení oprávněná k výkonu kolektivní správy, zpět- dole Dokumenty zde a Činnost odboru autorského práva

Ministerstvo kultury, odbor autorského práva, tel. 257085111 spojovatelka

 

Sankce za porušování autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon) dle ust. § 105a, 105b autorského zákona ukládají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (viz zák.č. 320/2002 Sb., část sto devatenáctá, bod 2, zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů)

 

Odvolacím orgánem jsou krajské úřady (dle § 89 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

 

Prováděcí vyhláška k § 25 odst. 7 autorského zákona:

Vyhláška 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování  rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn. Uveřejněno ve sbírce zákonů http://www.mvcr.cz,  hlavní stránka, ikona Sbírka zákonů, v částce 160/2006.

 

kontakt tel. 475657255 (viz konec zprávy)

 

Audiovizuální díla

 

Podmínky výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl stanovuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, částka 68/1993, ve znění pozdějších předpisů

Upozorňujeme na novelu tohoto zákona s účinností od 1. 1. 2007:  č. 249/2006 Sb., částka 79/2006

Kontakt na sbírku zákonů:

http://www.mvcr.cz, hlavní stránka, ikona Sbírka zákonů

 

 

Povinnost označování audiovizuálních děl pro výrobce českého audiovizuálního díla, popř. koproducenty a distributory - § 3

Povinnost distributorů českého audiovizuálního díla - § 3a

Hranice přístupnosti českých audiovizuálních děl–povinnosti výrobců, popřípadě koproducentů  a distributorů, pořadatelů audiovizuálních představení a provozovatelů prodejen a půjčoven audiovizuálních děl - § 4

Podmínky pro pořadatele audiovizuálních produkcí, jejichž součástí je reklama - § 5

Nabídková povinnost pro výrobce českých audiovizuálních děl - § 7

 

Bližší informace:

http://www.mkcr.cz, ikona Média a audiovize,  Činnost odboru médií a audiovize.

Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize. Tel.  257085111 spojovatelka

 

Dohled nad dodržováním povinností podle § 4 odst.4 a odst. 5 a § 5 zákona č. 273/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vykonává v přenesené působnosti obecní úřad podle § 9 a) tohoto zákona

 

Dohled nad dodržováním povinností podle tohoto zákona s výjimkou § 4 odst. 4 a odst. 5  a § 5 vykonává v přenesené působnosti podle  § 9  tohoto zákona krajský úřad.

 

Správní delikty podle § 10 odst. 1 a odst. 2 tohoto zákona (neplnění povinností výrobců, popřípadě koproducentů a distributorů českých audiovizuálních děl) projednává dle § 10  odst. 4 tohoto zákona krajský úřad.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Informace k novému správnímu řádu : http://www.mvcr.cz, hlavní stránka dole pod ikonami, a dotazy k novému správnímu řádu)

 

V případě potřeby poskytne bližší informace:

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor kultury a památkové péče,

Ing. Ivanka Tulisová, tel. 475 657 255

e-mail :  tulisova.i@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Karina Strnadová
Vytvořeno / změněno: 11.4.2008 / 11.4.2008 | Zveřejnit do: 1.5.2009
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém