Orientační nabídka


 

Legislativa oddělení přestupků a ekonomiky

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče

Legislativa oddělení přestupků a ekonomiky-přenesená působnost

 

Upozorňujeme na změnu www stránek MK ČR a uvádíme v textu nové odkazy

Vydávání periodického tisku

 

Podmínky vydávání periodického tisku jsou dány ustanoveními zákona číslo 46/2000 Sb., o právech a povinnostech  při  vydávání periodického tisku, a o změně  některých dalších zákonů ( tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů .

 

Povinné údaje-§ 8 tiskového zákona

Povinné výtisky-§ 9 tiskového zákona

 

Evidenci  periodického tisku vede Ministerstvo kultury ČR, odbor médií a audiovize

tel. 257085111 spojovatelka

Bližší informace:

http://www.mkcr.cz, hlavní stránka, ikona Média a audiovize, vpravo dole Dokumenty zde, Adresář příjemců povinných výtisků periodického tisku, Tiskový zákon, Evidence periodického tisku, Periodický tisk

Adresy příjemců rovněž:  http://www.nkp.cz, hlavní stránka, služby, povinné výtisky, povinný výtisk periodického tisku, příjemci povinných výtisků

 

Sankce za porušování tiskového zákona  ukládají  dle § 17 tohoto zákona krajské úřady.

 

Kontakt na Krajský úřad Ústeckého kraje-i pro případ vydávání neperiodických publikací, autorského zákona a audiovizí:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor kultury a památkové péče,

Ing. Ivanka Tulisová, tel. 475 657 255

e-mail :  tulisova.i@kr-ustecky.cz

 

 

Vydávání neperiodických publikací

Podmínky vydávání neperiodických publikací  jsou dány ustanoveními zákona číslo 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

Povinné údaje-§ 2

Povinné výtisky-§ 3 

Nabídková povinnost vydavatelů-§ 4

 

Bližší informace: http://www.mkcr.cz, hlavní stránka, ikona Kulturní dědictví, vpravo Literatura a knihovny a dole Dokumenty zde,  Adresáře příjemců povinných výtisků neperiodických publikací, Související právní předpisy (uprostřed zákon 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích a prováděcí vyhláška k zákonu o neperiodických publikacích č. 156/2003 Sb.)

MK ČR, oddělení literatury a knihoven, tel. 257085111 spojovatelka

 

Nabídková povinnost vydavatelů dle prováděcí vyhlášky č. 156/2003 Sb. rovněž - http://www.mvcr.cz, hlavní stránka, sbírka zákonů, částka 59

 

Adresy příjemců povinného výtisku a subjektů pro nabídkovou povinnost rovněž: http://www.nkp.cz, hlavní stránka, služby, povinné výtisky, povinný výtisk neperiodických publikací, adresy knihoven-dole

 

Sankce za porušování zákona o neperiodických publikacích ukládají podle ustanovení

§  5 tohoto zákona krajské úřady, kontakt viz výše.

 

 

Autorský zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech, souvisejících s právem autorským a o změně  některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, částka 36/2000

 

Upozorňujeme na novelu autorského zákona č. 216/2006 Sb.,č. 61/2006 Sb. a č. 186/2006 Sb.:

Sbírka zákonů http://www.mvcr.cz , částka 72/2006, zák.č. 216/2006 ; částka 26/2006, zák.č. 61/2006, částka 63/2006, hlavní stránka, ikona sbírka zákonů

 

 

§ 1

                                           Předmět úpravy

 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (viz novela autorského zákona č. 216/2006 Sb. poznámka pod čarou) a upravuje:

 

a)       práva autora k jeho autorskému dílu

 

b)      práva, související s právem autorským

1.       práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu,

2.     právo zvukového výrobce záznamu k jeho záznamu,

3.     právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu

4.     právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání

5.     právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv

6.     právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného pro osobní potřebu

 

c)       právo pořizovatele k jím pořízené databázi

d)      ochranu práv podle tohoto zákona

e)      kolektivní správu autorských práv a práv souvisejících s právem autorským

 

 

 

Pro bližší informace kontaktujte Ministerstvo kultury ČR

http://www.mkcr.cz, hlavní stránka, v levém sloupci dole Autorské právo, Vnitrostátní právní předpisy, Autorský zákon, zpět-Kolektivní správa, Občanská sdružení oprávněná k výkonu kolektivní správy, zpět- dole Dokumenty zde  a Samostatné oddělení autorského práva

MK ČR,  samostatné oddělení autorského práva , tel.  257085111 spojovatelka

 

Sankce za porušování autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon) dle ust. § 105a) , 105 b) autorského zákona ukládají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (viz zák.č. 320/2002 Sb., část sto devatenáctá, bod 2, zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů)

 

Odvolacím orgánem jsou krajské úřady (dle §  89 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

 

kontakt tel. 475657255 (viz konec zprávy)

 

Audiovizuální díla

 

Podmínky výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl stanovujezákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby,šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

 

Povinnost označování audiovizuálních děl-§ 3

Povinnosti výrobců a distributorů audiovizuálních děl, podmínky pro pořadatele audiovizuálních produkcí a provozovatele prodejny nebo půjčovny audiovizuálních děl-§ 4

Podmínky pro pořadatele audiovizuálních produkcí, jejichž součástí je reklama-§ 5

Nabídková povinnost  pro výrobce českých audiovizuálních děl-§ 7

 

Bližší informace:

http://www.mkcr.cz, Média a audiovize, vpravo Audiovize, Právní předpisy pro oblast audiovize

 tel.  257085111 spojovatelka

 

Dohled nad dodržováním povinností podle § 4 odst. 5 a 6 a § 5 tohoto zákona vykonává obec v přenesené působnosti podle § 9 a) tohoto zákona

Dohled nad dodržováním povinností podle tohoto zákona s výjimkou § 4 odst. 5  a 6  a § 5 vykonává podle  § 9  krajský úřad

 

Sankce za porušování zákona ukládá dle § 10 krajský úřad

 

Upozorňujeme na novelu tohoto zákona s účinností od 1. 1. 2007:  č. 249/2006 Sb., částka 79

 

Kontakt na sbírku zákonů:

http://www.mvcr.cz, hlavní stránka, ikona sbírka zákonů

 

Informace k novému správnímu řádu : http://www.mvcr.cz, hlavní stránka dole pod ikonami, a dotazy k novému správnímu řádu

 

 

Kontakt na:

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor kultury a památkové péče,

Ing. Ivanka Tulisová, tel. 475 657 255

e-mail :  tulisova.i@kr-ustecky.cz

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 28.6.2006 / 6.9.2006 | Zveřejnit od-do: 28.6.2006-31.12.2006
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém