Orientační nabídka


 

LEGISLATIVA

 

 
 

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 68/2007 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

Zákon č. 191/2008 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Zákon č. 350/2012 Sb.

Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Vyhláška č. 500/2006 Sb.

Změna vyhlášky o územně analytických podkladech

Vyhláška 458/2012 Sb.

Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.

Vyhláška č. 501/2006 Sb.

Správní řád

Zákon č. 500/2004 Sb.

Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Vyhláška č. 503/2006 Sb.

Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku

Vyhláška č. 561/2006 Sb.

Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb a zákona č. 189/2008 (úplné znění publikováno pod č. 357/2008 Sb.).

Zákon č. 360/1992 Sb.

Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

Zákon č. 184/2006 Sb.

Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

Zákon č. 186/2006 Sb.

Úplné znění zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Zákon č. 357/2008 Sb.

Vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška č. 269/2009 Sb.

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008

Předpis č. 270/2009 Sb.

DŮLEŽITÉ ZÁKONY:

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 128/2000 Sb.

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon č. 129/2000 Sb.

Zákon o hlavním městě Praze

Zákon č. 131/2000 Sb.

Zákon o zřízení ministerstev a jejich ústředních orgánů státní správy ČR

Zákon č. 2/1969 Sb.

Zákon o posuzování vlivů na ŽP

Zákon č. 100/2001 Sb.

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 114/1992 Sb.

Horní zákon

Zákon č. 44/1988 Sb.

Živnostenský zákon

Zákon č. 455/1991 Sb.

Zákon o zajišťování obrany ČR

Zákon č. 222/1999 Sb.

Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

Zákon č. 219/2000 Sb.

Katastrální zákon

Zákon č. 344/1992 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání

Nařízení č. 430/2006 Sb.

Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Zákon č. 139/2002 Sb.

Zákon o státní památkové péči 

Zákon č. 20/1987 Sb.

Zákon o vlastnictví bytů

Zákon č. 72/1994 Sb.

Občanský zákoník

Zákon č. 40/1964 Sb.

Zákon o oceňování majetku 

Zákon č. 151/1997 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 258/2000 Sb.

Lázeňský zákon

Zákon č. 164/2001 Sb.

Zákon o požární ochraně

Zákon č. 133/1985 Sb.

 
Zodpovídá: Ing. Claudia Řípová
Vytvořeno / změněno: 30.10.2008 / 22.8.2013
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém