Orientační nabídka


 

Lesní hospodářství

les
Kontakt:
Ondřej Voháňka, DiS., tel. 475 657 913, e-mail: vohanka.o@kr-ustecky.cz
Ing. Marcela Pešková, tel. 475 657 533, e-mail: peskova.m@kr-ustecky.cz

 
 
 

Ústecký kraj patří se svými 158 167 ha porostní plochy mezi nejméně lesnaté kraje v rámci ČR. Je to způsobeno především jeho polohou a využitím území (těžba hnědého uhlí a zemědělská činnost). Lesnatost dosahuje 30,84 %. Nejvíce lesů v Ústeckém kraji je ve vlastnictví státu (71%), a to ve správě Lesů České republiky, s.p.

V lesích Ústeckého kraje se převážně vyskytují jehličnaté dřeviny (okolo 55,7 %) – většinu tvoří smrk ztepilý (32%). Mezi listnatými dřevinami dominují  buk lesní, dub letní/zimní a bříza bělokorá/bradavičnatá.

Z celkové porostní plochy zabírají lesy hospodářské 75 712 ha, lesy zvláštního určení 70 354 ha a lesy ochranné 12 102 ha. Je to dáno geomorfologickou členitostí a různorodostí krajiny Ústeckého kraje, zastoupenou Krušnými horami, Českým středohořím, Národním parkem České Švýcarsko, údolím Labe, rovinami Lounska a Žatecka, rekultivacemi po důlní činnosti a samotnou důlní činností.

Náplň činnosti oddělení lesnictví v přenesené působnosti (výkon státní správy):

 • rozhoduje o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umísťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, není-li příslušné ministerstvo
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností
 • vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1ha a více
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí
 • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností
 • rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností
 • schvalují plány a povolují jejich změny, v rámci schvalování plánů povolují mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let, výjimky ze stanovené velikosti nebo šíře holé seče a výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění lesního porostu
 • rozhoduje o uložení nebo provedení meliorací a hrazení bystřin v lesích
 • rozhoduje o uložení opatření odchylných od ustanovení tohoto zákona v zájmu účelového hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení
 • rozhoduje o výši náhrady a o subjektu povinném k poskytnutí této náhrady vlastníkovy lesa z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení
 • rozhoduje o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností
 • rozhoduje o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností
 • rozhoduje o udělení nebo odnětí licence ke zpracování plánů a osnov
 • rozhoduje o povolení, aby k umělé obnově lesa a zalesňování byl použit i reprodukční materiál vybraných lesních dřevin pocházející ze zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu
 • rozhoduje o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností a nepřesahují obvod územní působnosti kraje 
 • rozhoduje o ukládání pokut tomu, kdo neplní povinnosti uložené rozhodnutím orgánu kraje
 • vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí v územní působnosti kraje
 • ustanovuje a zrušuje lesní stráž s působností na území kraje
 • vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě
 • rozhoduje o poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku (§ 46 lesního zákona)
 • rozhoduje o sporech o místní příslušnosti orgánu státní správa lesů prvního stupně
 • rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím, vydaných ORP
 • rozhoduje o ukládání pokut a zvláštních opatření podle zák.č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • v rámci uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (zák.č. 226/2013 Sb.) kontroluje na základě podnětu inspekce nebo pověřené osoby dodržování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky a dodržování přímo použitelného předpisu Evropské unie č. 607/2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací s výjimkou hospodářských subjektů, které využívají systém náležité péče zavedených kontrolních organizací
 • v rámci kontrol ukládá zavedení nápravných opatření podle čl. 10 odst. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie č. 995/2010
 • poskytuje pověřené osobě informace o porušování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie č. 995/2010
 • projednává správní delikty hospodářských subjektů za porušení povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie č. 995/2010 a č. 607/2012

 

 

Související odkazy

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Životní prostřední a zemědělství > Lesní hospodářství

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém