Orientační nabídka


 

Metodická pomoc vydavatelům periodických a neperiodických publikací, autorský zákon, audiovize

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče

Legislativa oddělení přestupků a ekonomiky-přenesená působnost

 

Upozorňujeme na změnu www stránek MK ČR a uvádíme v textu nové odkazy

 

Vydávání periodického tisku

 

Podmínky vydávání periodického tisku jsou dány ustanoveními zákona číslo 46/2000 Sb., o právech a povinnostech  při  vydávání periodického  tisku,  a  o změně  některých dalších zákonů ( tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Povinné údaje - § 8 tiskového zákona

Povinné výtisky - § 9 tiskového zákona

 

Evidenci  periodického tisku vede Ministerstvo kultury ČR, odbor médií a audiovize

tel. 257085111 spojovatelka

 

Bližší informace:

http://www.mkcr.cz, hlavní stránka, ikona Média a audiovize, vpravo  Periodický tisk,Tiskový zákon,  Evidence periodického tisku, Adresář příjemců povinných výtisků periodického tisku

Adresy příjemců rovněž: http://www.nkp.czhlavní stránka, služby, povinné výtisky, povinný výtisk periodického tisku, příjemci povinných výtisků.

 

Sankce za porušování tiskového zákona  ukládají  dle § 17 tohoto zákona krajské úřady.

 

Kontakt na Krajský úřad Ústeckého kraje-i pro případ vydávání neperiodických publikací, autorského zákona a audiovizí:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor kultury a památkové péče,

Ing. Ivanka Tulisová, tel. 475 657 255

e-mail :  tulisova.i@kr-ustecky.cz

 

 

Vydávání neperiodických publikací

 

Podmínky vydávání neperiodických publikací  jsou dány ustanoveními zákona číslo 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

Povinné údaje - §2

Povinné výtisky - §3  

Nabídková povinnost vydavatelů - § 4

 

Bližší informace: http://www.mkcr.cz, hlavní stránka, ikona Literatura a knihovny, a vpravo  Dokumenty zde, Adresáře příjemců povinných výtisků neperiodických publikací, Související právní předpisy (uprostřed zákon 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích a prováděcí vyhláška k zákonu o neperiodických publikacích č. 156/2003 Sb.)

MK ČR, oddělení literatury a knihoven, tel. 257085111 spojovatelka

 

Nabídková povinnost vydavatelů dle prováděcí vyhlášky č. 156/2003 Sb. rovněž http://www.mvcr.cz, hlavní stránka, sbírka zákonů, částka 59/2003 Sb.

 

Adresy příjemců povinného výtisku a subjektů pro nabídkovou povinnost: http://www.nkp.cz, hlavní stránka, služby, povinné výtisky, povinný výtisk neperiodických publikací, adresy knihoven-dole

 

Sankce za porušování zákona o neperiodických publikacích ukládají podle ustanovení §  5 tohoto zákona krajské úřady, kontakt viz. výše.

 

 

 

Autorský zákon

 

Autorský zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech, souvisejících s právem autorským a o změně  některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, částka 36/2000 Sb.

 

Upozorňujeme na novelu autorského zákona č. 216/2006 Sb. a č. 61/2006 Sb.:

Sbírka zákonů http://www.mvcr.cz, hlavní stránka, ikona sbírka zákonů částka 72/2006 Sb., zák.č. 216/2006; částka 26/2006 Sb., zák.č. 61/2006, hlavní stránka, ikona sbírka zákonů

 

§ 1

                                           Předmět úpravy

 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (viz novela autorského zákona č. 216/2006 Sb. poznámka pod čarou) a upravuje:

 

a)       práva autora k jeho autorskému dílu

b)      práva, související s právem autorským

1.       práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu,

2.     právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu,

3.     právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu

4.     právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání

5.     právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv

6.     právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného pro osobní potřebu

 

c)       právo pořizovatele k jím pořízené databázi

d)      ochranu práv podle tohoto zákona

e)      kolektivní správu autorských práv a práv souvisejících s právem autorským

 

 

Pro bližší informace kontaktujte Ministerstvo kultury ČR

http://www.mkcr.cz, hlavní stránka, v levém sloupci dole Autorské právo, vpravo Vnitrostátní právní předpisy, Autorský zákon, zpět – vpravo Kolektivní správa, Občanská sdružení oprávněná k výkonu kolektivní správy, zpět- dole Dokumenty zde a Činnost odboru autorského práva MK ČR, tel. 257085111 spojovatelka

 

Sankce za porušování autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon) dle ust. § 105a), 105 b) autorského zákona ukládají obecní úřady obcí s rozšířenou působností (viz zák.č. 320/2002 Sb., část sto devatenáctá, bod 2, zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů)

 

Odvolacím orgánem jsou krajské úřady (dle § 89 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

 

Upozorňujeme na novou vyhlášku č. 488/2006 Sb., k autorskému zákonu, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn, uveřejněno ve sbirce zákonů v částce 160/2006 Sb.: http://www.mvcr.cz

 

kontakt tel. 475657255 (viz konec zprávy)

 

 

Audiovizuální díla

 

Podmínky výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl stanovuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

(Upozorňujeme na novelu tohoto zákona s účinností od 1. 1. 2007:  č. 249/2006 Sb., částka 79/2006 Sb.)

Zákon č. 273/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon)

 

Povinnost označování audiovizuálních děl  pro výrobce a distributory- § 3

Povinnosti distributorů českého audiovizuálního díla - § 3a

Hranice přístupnosti - povinnosti výrobců, popřípadě koproducentů a distributorů, pořadatelů audiovizuálních představení  a provozovatelů prodejen a půjčoven audiovizuálních děl- § 4

Podmínky pro pořadatele audiovizuálních produkcí, jejichž součástí je reklama- § 5

Nabídková povinnost pro výrobce českých audiovizuálních děl - § 7

 

Bližší informace:

http://www.mkcr.cz, ikona Média a audiovize, vpravo dole Činnost odboru médií a audiovize

tel.  257085111 spojovatelka

 

Dohled nad dodržováním povinností podle § 4 odst. 4 a 5 a § 5 zákona vykonává v přenesené působnosti  obecní úřad podle § 9 a) zákona

Dohled nad dodržováním povinností s výjimkou § 4 odst. 4 a odst. 5  a  § 5   vykonává podle  § 9 zákona krajský úřad

 

Správní delikty podle § 10 odst. 1 a odst. 2 zákona projednává v prvním stupni v přenesené působnosti krajský úřad kraje v němž má výrobce, koproducent nebo distributor sídlo nebo bydliště, popřípadě místo podnikání (viz § 10a odst. 4 zákona)

Správní delikty podle § 10 odst. 3 a odst. 4 zákona projednává v prvním stupni v přenesené působnosti obecní úřad obce, v níž má pořadatel, provozovatel prodejny  nebo provozovatel půjčovny  sídlo nebo bydliště, popřípadě místo podnikání (viz § 10a) odst. 5 zákona)

 

Kontakt na sbírku zákonů:

http://www.mvcr.cz, hlavní stránka, ikona sbírka zákonů

 

Informace k novému správnímu řádu : http://www.mvcr.cz, hlavní stránka dole pod ikonami, a dotazy k novému správnímu řádu

 

Kontakt na:

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor kultury a památkové péče,+

Ing. Ivanka Tulisová, tel. 475 657 255

vedoucí oddělení přestupků a ekonomiky

e-mail :  tulisova.i@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Ivanka Tulisová
Vytvořeno / změněno: 30.5.2007 / 30.5.2007 | Zveřejnit od-do: 30.5.2007-31.12.2007
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém