Orientační nabídka


 

Místní akční skupiny

 

Místní akční skupina (dále také „MAS“) je lokální společenství složené ze subjektů zastupujících veřejné i soukromé socioekonomické zájmy. Má právní statut např. zapsaného spolku, obecně prospěšné společnosti a tvoří ji fakticky skupiny občanů, neziskové organizace, soukromí podnikatelé, obce, svazky obcí apod. Působením místní akční skupiny v území by mělo docházet k upevňování vztahů a identity lokálních aktérů, od čehož lze očekávat posílení místní soudržnosti a vyšší aktivitu jednotlivých aktérů ve prospěch rozvoje regionu.

Místní akční skupina v daném území mezi různými zájmovými skupinami vyjednává a vytváří koncepční materiál Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (dále také „SCLLD“), která definuje hlavní rozvojové potřeby regionu. Územní rozsah uskutečňování Strategie stanoví, že komunitně vedený místní rozvoj je využíván v ČR v převážně ve venkovském území – v území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli, přičemž populační velikost území MAS je v rozmezí mezi 10-100 tis. obyvatel.

V Ústeckém kraji je činných 9 místních akčních skupin. Územně je zapojeno 318 obcí, kde žije 451 101 obyvatel. Jedná se o 89,8 % obcí v kraji a 55 % obyvatel kraje (údaje platné k 31. 12. 2020).  

>>   webové portfolio o MAS  <<  

Místní akční skupiny Ústeckého kraje využívají pro rozvoj Ústeckého kraje v období let 2016-2023 finanční prostředky ve výši 1 101,7 mil. Kč. Jedná se o projekty, kterými MAS realizují na svém území Strategii komunitně vedeného místního rozvoje. MAS vykonávají kromě aktivit přímo podporovaných z operačních programů Zaměstnanost, Životní prostředí, Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Programu rozvoje venkova ČR na svém území i další činnost na podporu rozvoje venkova. Jedná se o poradenství pro obce a svazky obcí, pomoc při zpracovávání žádostí, administrace projektů v území, organizují akce jako farmářské trhy a další činnosti, které jsou nutné z hlediska rozvoje regionu. Díky evropskému financování je sice v rámci příslušné strategie podpořeno široké portfolio vzájemně provázaných opatření, ale přesto to neumožní řešit komplexní sociální a ekonomické problémy venkovských regionů a nelze plně realizovat strategii a opatření, které si skupiny působící v území, komunitním způsobem vydefinovaly a také je nutné zajistit spolufinancování realizace těchto projektů. 

Pro Ústecký kraj jsou místní akční skupiny významným partnerem v institucionální struktuře regionálního rozvoje ČR pro oblast rozvoje venkovských oblastí. Ústecký kraj spolupracuje s Krajským sdružením Národní sítě MAS ČR Ústeckého kraje a podílí se na spolufinancování vybraných aktivit SCLLD a poskytuje MAS dodatečnou finanční podporu v úhradě režijních nákladů projektů pro období let 2020-2023, které nejsou financovatelné z prostředků evropských fondů.

Mapa MAS res
>> mapa MAS v ÚK - ke stažení v .pdf <<


Logolink MAS
 

Související odkazy

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém