Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2008

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Odpověď pro Petra Soukala, MfD (petr.soukal@mfdnes.cz)
 

 
 

Odpověď pro Petra Soukala, MfD (petr.soukal@mfdnes.cz) ze dne 26. 11. 2007

 

Dotaz (v původním znění):

Vážený pane Janačíku, do středečního vydání připravujeme pohled na změny v rozpočtu kraje, jak jsou známy z návrhu rozpočtu na rok 2008 ( Rada 14.11.2007). Ideální by bylo, kdyby jednotlivé body komentovali buď pan Ing.Petr Fiala jako náměstek hejtmana pro ekonomické věci, nebo vedoucí odborů, kterých se to týká (jde hlavně o konkrétní údaje). Pochopitelně to ale záleži na Vás. Orientační rozsah 5 - 7 vět k bodu, což věřím Vás a Vaše příliš kolegy nezdrží.

 

Předem děkuji, prosím o informace do zítřejšího dopoledne.

Petr Soukal

 

Nyní k dotazům:

1) Zdroje a výdaje jsou 11 243 697 tis. Kč - znamená to tedy, že návrh počítá s vyrovnaným rozpočtem. Je vyrovnanost rozpočtu kraje dána zákonem, nebo může kraj hospodařit se ziskem či ztrátou?

 

K příjmům:

A 1) Návrh rozpočtu na rok 2008 počítá s příjmy vyššímy o 991 826 tis.Kč oproti roku 2007 (sloupec I).

A to zejména v položkách Daňové příjmy ( + 371 741 tis.Kč), neinvestiční transfery ( + 358 870 tis.Kč), a prostředky minulých let, fondy-kapitálové výdaje ( + 325 629 tis.Kč). Lze velmi stručně tyto tři největší položky konkretizovat, čili o jaké příjmy jde?

 

K výdajům:

a) nejvyšší výdaje plánuje odbor školství, mládeže a tělovýchovy ( 6 638 358 tis.Kč, nárůst 346 255 tis.Kč, 5,5%). Lze několika větami popsat, co z toho náleží na platy učitelů, co jsou náklady na provoz, a zmínit některé důležité skutečnosti - například že kraj počítá se zvýšením platu učitelů, že chce modernizovat některé školy ( konkrétně), apod.

 

b) odbor dopravy a silničního hospodářsztví - druhá nejvyšší položka ( 1 368 702 tis.Kč, nárůst 160 708 tis.Kč, 13,3 %). Jsou v této částce zahrnuty výdaje na základní dopravní obslužnost v kraji? Jaký je poměr mezi prostředky na nové stavby, opravy silnic a údržbu silnic, a přípaně na základní dopravní obslužnost ( BUS, ČD, MHD)? Proč kraj posiluje tuto část rozpočtu?

 

c) odbor zdravotnictví a sociálních věcí - třetí nejvyšší položka ( 389 590 tis.Kč, snížení o 12 609 tis.Kč, - cca 3%). Co umožňuje plánovat menší peníze do zdravotnického rezortu ( např. úspory v nové společnosti Krajská zdravotní a.s.) ?

 

d) odbor evropských projektů - nejvyšší procentní nárůst proti roku 2007 ( 16 550 tis.Kč, + 10 637 tis.Kč, + cca 180 %). Na co konkrétně tyto peníze půjdou, a jaký kraj předpokládá efekt ( jaké prostředky z fondů EU by měly být za asistence tohoto obdoru do kraje získány)?

 

e) Další dosti nadprůměrný nárůst - odbor životního prostředí a zemědělství ( 50 352 tis.Kč, nárůst 14 603 tis.Kč, + cca 40%). Proč kraj tuto část rozpočtu posiluje, za co konkrétně vydá nejvíce peněz v těchto dvou rezortech?

 

f) Lze změny ve financování kanceláře hejtmana ( - 12 023 tis.Kč) a kanceláře ředitelky ( + 11 298 tis.Kč) chápat jako přesun kompetencí mezi těmito dvěma odbory, či o jaké jde ( organizační) změny?

 

g) O cca čtvrtinu bude nižší rozpočet ekonomického odboru (- 81 785 tis.Kč), lze velmi stručně popsat, oč běží?

 

B) Může pan Ing.Fiala nebo pan Ing.Jiří Šulc stručně vyjádřit, ve kterém rezortu vidí nejvyšší "pnutí", čili nejpalčivější nedostatek peněz? 

 

Odpověď:

1) Územní samosprávné celky sestavují obvykle vyrovnaný rozpočet. V souladu se zákonem může být rozpočet i přebytkový nebo schodkový, tak jako je rozpočet kraje, ale pouze za podmínky, že bude schodek možné uhradit jinými zdroji. V případě Ústeckého kraje je kalkulováno s úvěrem a jeho splácením a s přebytky hospodaření z minulých let. Ústecký kraj v minulosti vždy uzavřel účetní rok s přebytkem hospodaření.

A 1) Rozpočet Ústeckého kraje počítá s nárůstem daňových příjmů vzhledem k přijaté daňové reformě, tedy růstem DPH a daní z příjmu právnických a fyzických osob. Jsou vyšší o 371,456 milionů korun (zdroj. MF ČR) a přijatých transferů, jenž mají být vyšší o 435,449 milionů korun, zejména na základě předpokladu navýšení transferů na přímé náklady na vzdělávání v obecních a krajských školách o 343,521 milionů korun.

U financování dochází k nárůstu o 83,6 %, což představuje 175,629 milionů korun. Zvýšení je způsobeno předběžným zapojením předpokládaného výsledku hospodaření ve výši 325,629 milionů korun. Jde o položku profinancování rozestavěných investičních staveb, která současně počítá s poklesem čerpání úvěru o 150 milionů korun.

a) Přibližně 6 miliard korun na tzv. přímé náklady, které kraj dostává od státu, bude příští rok pravděpodobně navýšeno o 1,5 % na platy učitelů. Návrh rozpočtu za krajský odbor školství, mládeže a tělovýchovy předpokládá ve srovnání s rokem 2007 stejnou výši provozních prostředků (na topení, energie, provoz škol atp.). S navýšením se však počítá v oblasti podpory škol a školských zařízení na vybavení informačními technologiemi. Ostatní položky odboru jsou předpokládány na úrovni roku 2007. V návrhu rozpočtu je realizace několika desítek akcí na školském majetku, například rekonstrukce hlavní budovy Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální ve Šluknově, investice do gymnázií v Děčíně, v Teplicích, v Ústí nad Labem, Roudnici nad Labem nebo v Bílině.

b) V částce jsou výdaje na základní dopravní obslužnost Ústeckého kraje zahrnuty. Na opravy a údržbu silnic je předkládána částka ve výši 586,830 milionů korun, výdaje na základní dopravní obslužnost autobusovou ve výši 354,180 milionů korun, na základní dopravní obslužnost drážní ve výši 403 milionů korun (MHD Ústecký kraj nedotuje). Zbývající část položky rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 24,692 milionů předpokládá ostatní výdaje, což zahrnuje rezervu odboru, poskytování právních služeb, diagnostiku  silnic II. a III. třídy, monitoring skalních masivů u silnic I. třídy atd. Položka odboru DS je navýšena z důvodu růstu výdajů na základní dopravní obslužnost autobusovou, kde bylo zohledněno zvýšení ceny dopravního výkonu dle očekávané inflace a zvýšení rozsahu základní dopravní obslužnosti autobusové.

c) Ing. Petr Severa, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví: „Návrh rozpočtu odboru nelze posuzovat pouze podle jednoho (celkového) čísla. Je nutno porovnávat jednotlivé dílčí položky, ze kterých se rozpočet skládá. Například v roce 2006 byl rozpočet odboru cca 747 milionu korun a v roce 2007 „pouze“ 402 miliony korun. Změna byla způsobena hlavně změnou financování sociálních služeb. Např. rozpočet roku 2007 obsahoval tzv. rezervu na „příspěvek na pokrytí ztráty z provozu příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví“ a v návrhu pro rok 2008 částka není ve své podobě rozpočtována. Pokud budeme posuzovat nárůst či pokles rozpočtu roku 2007 k roku 2008, musíme od schváleného rozpočtu 2007 odečíst částku 30,5 milionu korun a pak lze srovnávat rozpočet odboru sociálních věcí a zdravotnictví roku 2007 s rozpočtem roku 2008. Po tomto narovnání dat dojde k navýšení rozpočtu roku 2008 oproti rozpočtu 2007 o 17,891 milionu korun, což činí o 4,8%. Nárůst je viditelný zejména u posílení rozpočtu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje ze schválených 212 milionů korun na 231 milionů. Ostatní položky odpovídají kvalifikovaným potřebám.“

d) Ing. Jiří Hubka, vedoucí odboru evropských projektů: „Kraj má zájem v maximální míře využít dotačních možností k naplňování cílů plánu rozvoje Ústeckého kraje prostřednictvím projektů spolufinancovaných z prostředků fondů EU, případně finančních mechanismů EHP. Navýšení rozpočtu odboru evropských projektů pro rok 2008 souvisí s postupným schvalováním tematických operačních programů a Regionálního operačního programu na konci letošního a počátkem příštího roku.

Finanční prostředky uvedené v rozpočtu odboru jsou určeny především na přípravu projektů, projektových záměrů, zpracování odborných studií a studií proveditelnosti, zpracování žádostí o dotace. Předpokládáme, že schválené dotace v r. 2008, získané za asistence odboru evropských projektů, dosáhnou jedné miliardy korun. Nejvyšší podíl dotací v roce 2008 bude určen na rekonstrukce a stavby silnic II. a III. třídy, které jsou v majetku kraje, a to z Regionálního operačního programu NUTS2 Severozápad.“   

 

e) Nárůst představuje převedení agendy přeplatků z vybíraných poplatků za odběr podzemní vody do běžných výdajů odboru životního prostředí a zemědělství. Ročně je za odběr podzemních vod vybíráno v regionu přibližně 46,7 milionů korun, výše vracených přeplatků opakovaně odpovídá částce 14,8 milionů korun. Největší výdajovou položkou odboru jsou příspěvky na ekologické hospodaření v lesích, které jsou v roce 2008 rozpočtovány ve stejné výši jako v rozpočtu roku 2007, jedná se o 25 milionů korun.

 

g) Oproti roku 2007 se snižuje stav centrálních rezerv kraje. V roce 2007 byla v souvislosti s účinností nového zákona o sociálních službách rozpočtována rezerva na krácení dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Tato rezerva měla být použita na financování provozu příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí v případě, že jim nebude přiznána dotace na činnost ze státního rozpočtu v plné výši (není na ni právní nárok). Na základě zkušeností z financování sociální činnosti v roce 2007 není již pro rok 2008 tato rezerva navrhována.

 

B) Vyjádření hejtmana Jiřího Šulce k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2008.

„V návrhu rozpočtu pro rok 2008 žádné zásadní problémy nevidím. Byl připravován zodpovědně a dlouho. Třecí plochu již tradičně představují vyšší nároky na posílení krajských dotačních titulů. Požadavky jsou zkrátka vyšší, než možnosti krajského hospodaření. My ale v první řadě musíme s penězi naložit tak, abychom zajistili výkon svěřené samosprávy. Ovšem nezapomínejme na to, že příští rozpočtový rok se od těch předešlých liší. Je zlomový v tom, že zahajujeme čerpání evropských dotací přes náš Regionální operační program. Česká republika první rok k čerpání dotací z evropských strukturálních fondů nevyužila. Oproti tomu bude příští rok obdobím, kdy budeme chtít v kraji absorbovat příspěvky, jenž byly rozloženy do dvou let. A v našem rozpočtu už musí být prostředky nejen na kofinancování projektů ale také na jejich profinancování. Strategií Ústeckého kraje na příští rok je tedy zafinancování evropských projektů tak, abychom, obrazně řečeno, k našim třem korunám získali dalších sedm korun z Evropy. Bylo by nešťastné, kdybychom ty tři koruny neměli.“  

 

 

Připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 788

janacik.f@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 12.12.2007 / 12.12.2007 | Zveřejnit od-do: 12.12.2007-12.1.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém