Orientační nabídka


International


Hledat
 

Návrhy na přezkoumání lékařského posudku

Návrh na přezkoumání lékařského posudku řeší ustanovení § 46 až § 49 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, může podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli (lékaři), který posudek vydal.
 

 
 
Jestliže byl návrh na přezkoumání lékařského posudku podán po uplynutí lhůty, poskytovatel (lékař) návrh odloží.

Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou nebo pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost.

Vyhoví-li poskytovatel (lékař) návrhu na přezkoumání lékařského v plném rozsahu, napadený lékařský posudek bezodkladně zruší a na základě zjištěných skutečností, popřípadě nového posouzení zdravotní způsobilosti, vydá lékařský posudek nový.

Pokud poskytovatel návrhu na přezkoumání lékařského posudku nevyhoví v plném rozsahu, postoupí spis s návrhem na přezkoumání, včetně podkladů potřebných pro přezkoumání lékařského posudku a svého stanoviska, příslušnému správnímu orgánu, tj. Krajskému úřadu, odboru zdravotnictví.

V případě postoupení návrhu na přezkoumání lékařské posudku, Krajský úřad zjišťuje, zda
  • bylo posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu posuzované osoby provedeno a lékařský posudek vydán k tomu oprávněným poskytovatelem,
  • byly provedeny lékařské prohlídky, které stanoví právní předpisy nebo které indikoval posuzující lékař,
  • byl zdravotní stav posuzované osoby pro účely zdravotního posouzení zjištěn úplně a
  • závěr o posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu odpovídá aktuálně zjištěnému zdravotnímu stavu posuzované osoby.

Při přezkoumání lékařského posudku Krajský úřad vychází z podkladů předaných poskytovatelem a do 30 pracovních dnů ode dne doručení spisu s návrhem na přezkoumání lékařského posudku tento návrh zamítne a napadený lékařský posudek potvrdí, nebo napadený lékařský posudek zruší a vrátí věc poskytovateli (lékaři) k vydání nového lékařského posudku, nebo napadený lékařský posudek zruší. Lhůtu 30 pracovních dnů může Krajský úřad ve zvlášť odůvodněných případech prodloužit o dalších 15 pracovních dnů.

Krajský úřad může v rozsahu potřebném pro přezkoumání lékařského posudku požadovat odborné stanovisko od odborně způsobilých osob, je-li to nezbytné pro správné posouzení postupu při vydávání lékařského posudku ke zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu posuzované osoby; v tomto případě se běh lhůty po dobu posouzení přeruší.

Lhůty pro postoupení návrhu na přezkoumání Krajskému úřadu poskytovatelem, který návrhu nevyhoví:
  • do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení,
  • do 5 pracovních dnů ve věcech Dočasné pracovní neschopnosti.
 
Zodpovídá: Ing. Petr Severa
Vytvořeno / změněno: 12.10.2015 / 12.10.2015
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies