Orientační nabídka


 

Nová strategie kraje v oblasti kultury a kulturního dědictví

logo OPZ
Projekt: Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030
Program: Operační program Zaměstnanost
 

 
 

Logo OPZNová strategie kraje v oblasti kultury a kulturního dědictví

 

Projekt: Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030

Program: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: č. 4 Efektivní veřejná správa

Investiční priorita: č. 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

Číslo výzvy: 03_17_080

Název výzvy: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Doba realizace projektu: 1. 4. 2019 – 30. 9. 2020

Celkové výdaje projektu: 1 499 835,75 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 499 835,75 Kč

Přehled zdrojů financování: 85 % EU, 10 % státní rozpočet, 5 % vlastní zdroje žadatele

  

V měsíci říjnu 2020 byly, i přes veškeré těžkosti, které s sebou do všech oblastí života přinesla pandemická situace v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, dokončeny práce na tvorbě Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030 (dále jen „Strategie“). Jedná se o klíčový strategický dokument Ústeckého kraje, který určuje rámec směřování kraje v dané oblasti do roku 2030.

 

Do tvorby nové Strategie bylo zapojeno široké spektrum aktérů. Vedle zástupců Ústeckého kraje, jeho politických představitelů a odborníků se prostřednictvím dotazníkových šetření zapojily do tvorby Strategie všechny obce s rozšířenou působností v Ústeckém kraji, vybrané kulturní organizace v Ústeckém kraji a neposlední řadě rovněž široká veřejnost (v tomto případě se jednalo jak o obyvatele Ústeckého kraje, tak i o návštěvníky kraje).

 

Věcně je nová Strategie rozdělena na dvě na sebe navazující části, a to část analytickou a část návrhovou. V analytické části je popsána současná situace ve vybraných oblastech kultury a kulturního dění v Ústeckém kraji, a to primárně prostřednictvím stanovených ukazatelů. Vedle toho jsou v analytické části zpracovány finanční ukazatele z oblasti kultury, které jsou dále komparovány s ukazateli z jiných krajů. V návaznosti na provedené analytické práce byla vytvořena SWOT analýza, která propojuje analytickou a návrhovou část. Návrhová část nové Strategie pak reaguje na závěry, které ze SWOT analýzy vzešly. 

 

V návrhové části jsou představeny čtyři oblasti, resp. prioritní osy, a to: Prioritní osa Kultura, Prioritní osa Památková péče, Prioritní osa Organizace a Prioritní osa Monitoring. Jednotlivé prioritní osy se dále dělí na jednotlivé strategické cíle a opatření, prostřednictvím kterých budou tyto cíle naplněny. U každého opatření jsou vždy uvedeny informace mimo jiné o předpokládané výši nákladů na realizaci opatření, časový rámec realizace, realizátor opatření a zejména pak parametry pro vyhodnocení naplnění daného opatření.

 

Oproti předchozí Koncepci na léta 2014-2020 neobsahuje návrhová část taková opatření, která není schopen Ústecký kraj ze své pozice realizovat, monitorovat či jinak ovlivnit. Na straně druhé je v návrhové části Strategie nově akcentována podpora památek technického charakteru nebo zpřístupňování kulturních institucí pro osoby s omezením pohybu a orientace. Rovněž je zde dáván důraz na mezinárodní spolupráci a digitalizaci sbírkových fondů. Dokument aktuálně postihuje i opatření v souvislosti s pandemickou situací.

 

Součástí nové Strategie je rovněž Akční plán na rok 2021. V Akčním plánu jsou podrobněji rozpracovány jednotlivá opatření do dílčích aktivit, které slouží k naplnění jednotlivých opatření v roce 2021. Akční plán bude zpracován na každý následující kalendářní rok, a to až do roku 2030. Opatření budou každoročně vyhodnocována.


logo UK
logo UK
logo UK                                
 logo UK
                   
logo firmy
                           
                                                                                 
                                                                                                                                        
 
Zodpovídá: Karina Strnadová
Vytvořeno / změněno: 30.10.2020 / 30.10.2020 | Zveřejnit od-do: 30.10.2020-31.12.2022 | Účinnost do: 31.12.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém