Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 
 
 
 

logo_opvvv

Smart akcelerátor pro Ústecký kraj


Program:
02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa:
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Investiční priorita:
02.2.69 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání
Opatření:
02.2.69.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje
Tematický cíl:
TC 10 Investice do vzdělávání, dovednostní a celoživotní učení
Žadatel
Ústecký kraj
Projektový partner
Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.
Trvání
od 01.03.2016 do 28.02.2019
Celkový rozpočet
28.569.206,- Kč
Rozdělení financování

EU 85 %, vlastní 15 %


Projekt má za cíl podpořit rozvoj inovační ekonomiky v Ústeckém kraji na bázi Regionální inovační strategie Ústeckého kraje a krajské přílohy Národní RIS3 strategie. Smart akcelerátor pro Ústecký kraj zajistí implementaci Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, zkvalitní prostředí pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, podpoří přípravu a realizaci projektů v oblasti podpory VVI, zkvalitní odbornou stránku S3 týmu, spojí partnery v regionu v kolektivním proinovačním úsilí. Aktivity projektu   


1. Základní tým

Cílem aktivity je zajistit komplexní rozvoj inovačního prostředí v kraji na bázi RIS3 strategie. Vznikne kompetentní výkonná jednotka s hlavním cílem: Spojovat aktéry ze všech sfér quadruple helix v regionu (podniky, vysoké školy, subjekty VaV, veřejná správa), koordinovat jejich aktivity, stimulovat vzájemnou spolupráci a vytvořit kolektivní shodu v nutnosti zvýšení inovační výkonnosti regionu.


2. Vzdělávání

Cílem aktivity je rozvinout kompetence výkonné jednotky a odborných pracovníků kraje, posílit relevantní kompetence pracovníků partnerských organizací, zvýšit kompetence a motivaci pracovníků veřejné správy a představitelů samosprávy. Výkonný tým Smart akcelerátor rozvine své specifické i měkké kompetence. Další aktéři v regionu budou nejen vzděláni, ale také motivováni zapojit se do inovačních aktivit a podpořit je díky osobní zkušenosti s příklady dobré praxe. Vzdělání povede nejen ke zvýšení kompetencí, ale také k vytvoření vazeb v regionu a přeshraničních kontaktů.


3. Mapování

Inovační prostředí v regionu se neustále vyvíjí. Jednak vlivem vnějších trendů, jednak kvůli dopadům realizovaných intervencí. Prostřednictvím mapování bude možné tyto změny sledovat, vyhodnocovat úspěšnost realizovaných opatření a navrhovat zacílené nové intervence. Díky mapování bude mít výkonná Smart akcelerátoru a aktéři v regionu přesné poznatky o fungování regionálního inovačního systému a o trendech, které ho ovlivňují.


4. Propagace

Inovační systém kraje je nerozvinutý. Při přípravě S3 strategie opakovaně vyvstával problém nedostatečné komunikace mezi aktéry různých stran triple helix (podniky, vysoké školy, veřejná správa). Inovace nejsou v kraji vnímány jako významné téma, není komunikován jejich význam pro rozvoj regionu. Zároveň se v kraji objevují nové projekty a aktivity, které mají potenciál současný stav zlepšit (inovační centrum, inovační vouchery, subjekty a projekty mimo samosprávu). Potřebují však zviditelnění a kvalitní prezentaci jako součást jednotného provázaného celku. Cílem aktivity Propagace je způsobit kvalitativní změnu ve vnímání inovací u specifických cílových skupin. Je třeba probudit a aktivizovat současný spící potenciál, zvýšit povědomí, získávat podporu. Nutným základem je shoda na celkové vizi regionu, kde jsou inovace nedílnou součástí rozvoje, a kvalitní zacílená komunikace směrem k jednotlivým cílovým skupinám. Vedlejším, ale nikoliv nevýznamným účinkem, bude přínos k celkové změně vnímání kraje, ke zlepšení jeho image. Propagace vyzdvihne přínos inovačního ekosytému k celkové kvalitě regionu.


5. Asistence

Aktivita bude realizována formou dotačního programu na poskytnutí finančních prostředků tzv. „asistenčních voucherů” oprávněným žadatelům na přípravu a zpracování projektových žádostí o dotace z fondů EU, příp. z národních zdrojů, nebo zpracování projektů do stupně realizace financovaných z jiných než dotačních zdrojů.  uk_icuk 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém