Orientační nabídka


 

Ochrana osobních údajů

 
 
 

   

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ústecký kraj zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Ústecký kraj je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.     

Kontaktní adresa správce:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02  Ústí nad Labem
IČ: 70892156
telefon: +420 475 657 111
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz
ID datové schránky: t9zbsva

Ústecký kraj (dále jen „kraj“) na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.


Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Jiří Miler, pověřenec pro ochranu osobních údajů
telefon: +420 475 657 339
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz
adresa: Krajský úřad Ústeckého kraje
             Ing. Jiří Miler
             pověřenec pro ochranu osobních údajů
             Velká Hradební 3118/48
             400 02  Ústí nad Labem
ID datové schránky: t9zbsva

Ústecký kraj jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:
a) výkonu státní správy,
b) výkonu samosprávy,
c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,
d) zajištění interních procesů,
e) komunikace s občany.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění právních povinností, které se na kraj vztahují a dále na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je kraj pověřen.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi krajem a Vámi.

Ve výjimečných případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vaší vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není kraji uložena zvláštním právním předpisem anebo jste k předání údajů neudělili souhlas.

Při zpracování osobních údajů u kraje nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány pouze po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Úřad pro ochranu osobních údajů (odkaz na sekci GDPR)
https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

Ministerstvo vnitra ČR (odkaz na sekci GDPR)
http://www.mvcr.cz/gdpr/

 

Odkazy


 

Související odkazy

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Hlavní web - 2014 > Krajský úřad > Ochrana osobních údajů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém