Orientační nabídka


 

Odpadové hospodářství

podporil_UK_logo_svisle_ZELENE_CMYK
 
 
 

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, který byl přijat v návaznosti na právní předpisy Evropské unie z tzv. balíčku oběhového hospodářství. Nový zákon o odpadech obsahuje oproti předchozí právní úpravě hned několik významných změn, které se dotknou nejen běžných občanů, ale především podnikatelů a obcí.

 

Nový zákon o odpadech: Přehled 10 vybraných změn

 

Povinnosti původců odpadu

Nový zákon o odpadech přináší řadu nových povinností pro původce odpadu. Kromě toho některé stávající povinnosti dále rozšiřuje či zpřesňuje. Například osoby provádějící odstranění stavby jsou nově povinny nejen předat odpady do zařízení k tomu určenému, obchodníku s odpady nebo do obecního systému, ale musí také se stavebními a demoličními odpady nakládat tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. V opačném případě se vystavují nebezpečí sankce.

 

Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem (tzv. černé skládky)

Nový zákon o odpadech výslovně reguluje problematiku tzv. černých skládek. Předně se zdůrazňuje povinnost vlastníka odpadu předat nezákonně soustředěný odpad do zařízení pro nakládání s odpady. Vlastník pozemku, na němž se objeví tzv. černá skládka, má v okamžiku, kdy se o existenci černé skládky dozví, povinnost o tomto informovat obecní úřad. Není-li znám vlastník odpadu, obecní úřad vyzve vlastníka pozemku, na kterém se odpad nadchází, k jeho odklizení. Pokud vlastník pozemku odpad neodklidí, ač k tomu byl vyzván, obecní úřad má nově prostředky ke zjednání nápravy (mj. i oprávnění vstoupit na dotčený pozemek a odklidit tento odpad).

Tyto pravidla se vztahují na všechny černé skládky, a to bez ohledu na jejich velikost (neboť dle zákonodárce „i malé množství nebezpečných odpadů může výrazně ohrozit životní prostředí“).

 

Změna právní úpravy poplatku za komunální odpad

Poplatky za účast v obecním systému nakládání s komunálním odpadem jsou nově upraveny pouze v zákoně o místních poplatcích. Obce však mohou až do konce roku 2021 vybírat poplatek za komunální odpad podle dosud zavedených pravidel, přičemž nejpozději 31. 12. 2021 pozbydou platnosti stávající obecně závazné vyhlášky těchto obcí, na základě kterých byl poplatek zaveden. Obce tak budou muset nejpozději s účinností od 1. 1. 2022 přijmout nové obecně závazné vyhlášky, které budou v souladu s novým zákonem o odpadech.

 

Zvyšování poplatku za ukládání odpadu na skládku

Nový zákon o odpadech zavádí odlišnou výši poplatku u všech 5 kategorií odpadů (odpady využitelné, zbytkové, nebezpečné, vybrané technologické a sanační). Počínaje rokem 2021 je sazba poplatku za ukládání odpadu na skládku u vybraných druhů odpadu pravidelně navyšována, a to až do roku 2030. Roční zvyšování sazby se dotýká využitelných a zbytkových odpadů (např. využitelný odpad do konce roku 2020 byl zpoplatněn částkou 500,- Kč, v roce 2021 bude zpoplatněn částkou 800,- Kč a v roce 2029 částkou 1.850,- Kč za jednu tunu takového odpadu uloženého na skládku). Oproti dosavadní právní úpravě naopak došlo ke snížení poplatku za skládkování nebezpečných odpadů (zrušení tzv. rizikové složky poplatku).

 

Zákaz skládkování od roku 2030

Od roku 2030 bude platit zákaz skládkování využitelného odpadu. Tento zákaz se bude vztahovat na (i) odpady o stanovené výhřevnosti, (ii) odpady překračující limitní hodnotu parametru biologické stability a (iii) recyklovatelné odpady (jinými slovy, odpady které je možné energeticky využít, biologicky rozložit a recyklovat). Tento postup je tak odrazem tzv. hierarchie odpadového hospodářství, v rámci které je skládkování až posledním možným způsobem nakládání s odpady.

 

Oddělené soustřeďování recyklovatelných složek komunálního odpadu

Obce mají nově povinnost určit místa pro oddělené soustřeďování recyklovatelných složek komunálního odpadu (tzn. nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. 1. 2025 rovněž textilu). Obce jsou povinny zajistit, aby odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu tvořily v letech 2025 – 2029 alespoň 60 %, v letech 2030 – 2034 alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném roce obec původcem. Aby obce mohly tyto cíle splnit, budou muset zajistit vytřídění podstatně většího množství jednotlivých složek komunálních odpadů než doposud. Obce se budou muset zaměřit zejména na důkladné vytřídění bioodpadů (přičemž bez důkladného třídění v této oblasti nebude dle zákonodárce možné plnění cílů dosáhnout).

 

Třídící slevy

Ačkoliv došlo nabytím účinnosti nového zákona o odpadech k navýšení poplatků za ukládání odpadů na skládky, obce však mají za splnění zákonem stanovených předpokladů nárok na tzv. třídící slevu. Až do konce roku 2029 (tj. do doby, než začne platit zákaz skládkování využitelného odpadu) tak mohou obce ukládat využitelný komunální odpad na skládku za sníženou sazbu. Zákon nicméně stanoví maximální množství takového odpadu, který lze za sníženou sazbu uložit na skládku.

 

Živnostenský odpad

Předně uvádíme, že nová právní úprava již nerozlišuje mezi tzv. živnostenským odpadem (tedy odpad vyprodukovaný právnickými a podnikajícími fyzickými osobami) a komunálním odpadem. Tito původci odpadu však mohou i nadále předávat svůj odpad do obecního systému pro nakládání s komunálním odpadem, a to na základě písemné smlouvy s obcí. Pokud tedy obec umožní zapojení těchto osob do svého obecního systému, bude muset v obecně závazné vyhlášce, kterou je nastaven obecní systém, stanovit určité minimální náležitosti pro jejich účast.

 

Obchodování s odpady

Jedním ze způsobů nakládání s odpady je také obchodování s odpady. Podle nového zákona o odpadech může s odpady obchodovat právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí nákup a prodej odpadů na vlastní odpovědnost a která zároveň pro tuto činnost získá povolení od krajského úřadu. Nově tak dochází k rozšíření okruhu osob, které mohou obchodovat s odpady, neboť podle předchozí právní úpravy mohl s odpady obchodovat pouze provozovatel zařízení.

 

Zprostředkování nakládání s odpady

Nový zákon o odpadech dále upravuje tzv. zprostředkování nakládání s odpady. Zprostředkovatel bude moci uzavřít (i) smlouvu s původcem odpadu, ve které původce zmocní zprostředkovatele k tomu, aby jeho jménem zajistil předání odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady, a (ii) smlouvu s provozovatelem zařízení, na jejímž základě provozovatel přijme odpady od klientů zprostředkovatele (tj. původců odpadů) do takového zařízení. Zásadní rozdíl mezi zprostředkovatelem a obchodníkem spočívá v tom, že zprostředkovatel se převzetím odpadu nestává jeho vlastníkem, zatímco obchodník ano. Tato skutečnost má zásadní vliv na určení toho, kdo nese povinnosti spojené s takovým odpadem.

 

Závěr

Nový zákon o odpadech přináší celou řadu změn, přičemž mnohé z nich se soustředí na cíl realizovat tzv. hierarchii odpadového hospodářství (tj. pravidlo, že skládkování či jiné formy odstranění odpadu jsou až posledním, nejméně preferovaným způsobem nakládání s odpadem). Výše uvedený přehled vybraných změn přitom není ani zdaleka úplný. Popsání některých komplexnějších změn by však překračovalo rámec tohoto článku. Zejména subjektům, které se zabývají odpadovým hospodářstvím nebo patří mezi velké producenty odpadů, proto doporučujeme seznámit se s novým zákonem o odpadech podrobněji.


Zdroj:

https://www.epravo.cz/top/clanky/obcanske-pravo/novy-zakon-o-odpadech-prehled-10-vybranych-zmen-112600.html


 

PŘEHLED ZAŘÍZENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

podporil_UK_logo_svisle_ZELENE_CMYK 
  • podporil_UK_logo_svisle_ZELENE_CMYKKolektivní systémy (13.1.2022)
    Kolektivní systém umožňuje, aby výrobce sám nemusel zajišťovat zákonné povinnosti (zpětný odběr, zpracování, využití, recyklace a odstranění), ale smluvně si zajistil toto plnění u specializované společnosti - kolektivního systému. Kolektivní systémy založili výrobci výrobků podléhajících zpětnému odběru.

  • podporil_UK_logo_svisle_ZELENE_CMYKNepoužitelná léčiva (13.1.2022)
    Dle zákona o léčivech je každá lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná v lékárně fyzickými osobami. Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“ a podle toho je také třeba s nimi zacházet.

 

Související odkazy

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Životní prostřední a zemědělství > Odpadové hospodářství

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém