Orientační nabídka


 

Omezení jízdy některých vozidel - § 43 zákona č. 361/2000 Sb.

Omezení jízdy některých vozidel
Omezení jízdy některých vozidel upravuje ustanovení § 43 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 

Odkazy

  • 2012 Žádost o udělení výjimky § 43.doc [DOC, 38 kB] (6.3.2012)
    Tiskopis žádosti o udělení výjiky ze zákazu jízdy některých vozidel. K němu je dále nutno doložit kopii koncesní listiny, kopie Osvědčení o registraci vozidla ("velký technický průkaz"). Pokud se žádá výjimka pro více vozidel, je možné jejich seznam uvést v příloze k žádosti, totéž platí pro podrobnější odůvodnění žádosti.

 
 

§ 43

Omezení jízdy některých vozidel

 

 (1) Na dálnici a na silnici I. třídy je zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem
a) v neděli a ostatních dnech pracovního klidu podle zvláštního právního předpisu (dále jen "den pracovního klidu") v době od 13.00 do 22.00 hodin,
b) v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7.00 do 13.00 hodin.
c) v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17.00 do 21.00 hodin.
 
 (2) Na silnici I. třídy mimo obec je v období od 15. dubna do 30. září zakázána jízda zvláštním vozidlům, potahovým vozidlům a ručním vozíkům o celkové šířce větší než 600 mm
a) v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin,
b) v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,
c) v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.
 
 (3) Zákaz jízdy podle odstavců 1 a 2 neplatí pro vozidla užitá při
a) kombinované přepravě zboží po železnici nebo po vnitrozemské vodní cestě a pozemní komunikaci od zasilatele až k nejbližšímu překladišti kombinované dopravy nebo z nejbližšího překladiště kombinované dopravy k příjemci,
b) nezbytné zemědělské sezonní přepravě,
c) činnostech bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami a výstavbou pozemních komunikací,
d) přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze 20), pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy,
e) přepravě živých zvířat,
f) přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot,
g) nakládce a vykládce letadel, lodí nebo železničních vagónů na vzdálenost nepřesahující 100 km,
h) přepravě poštovních zásilek,
i) jízdě bez nákladu, která je v souvislosti s jízdou podle písmen a) až h),
j) živelní pohromě,
k) jízdě vozidel ozbrojených sil, ozbrojených sborů a hasičských záchranných sborů,
l) přepravě chemických látek podléhajících teplotním změnám nebo krystalizaci,
m) výcviku řidičů,
n) odstranění havárií vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
 
 (4) Odstavce 1 a 2 neplatí pro vozidla vybavená zvláštním světelným zařízením modré barvy a zvláštním zvukovým výstražným znamením.
 
 (5) Ze zákazu jízdy podle odstavců 1 a 2 může místně příslušný krajský úřad z důvodu hodného zvláštního zřetele povolit výjimku. Výjimky přesahující působnost kraje povoluje Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo"). Povolení musí být časově omezeno, nejdéle však na dobu jednoho roku.
 
 (6) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti žádosti o povolení výjimky podle odstavce 5.

 

Důležité upozornění:

Žádost je nutno poslat buď v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky Krajského úřadu Ústeckého kraje, případně elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na e-podatelnu úřadu.

Na udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel podle uvedeného ustanovení není právní nárok. Při řízení o žádosti o udělení výjimky se přihlíží ke všem skutečnostem, které se dané žádosti týkají a zkoumá se, zda se v daném případě jedná skutečně o důvody hodné zvláštního zřetele. Výjimka z mezení jízdy některých vozidel v zákonem stanovených časech nemůže v žádném případě suplovat např. řešení logistických otázek, což je v kompetenci výlučně samotných dopravců.

 

Odkazy

 
Kontaktní osoba: JUDr. Stanislav Körner, e-mail: koerner.s@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 598
Zodpovídá: JUDr. Stanislav Körner
Vytvořeno / změněno: 6.3.2012 / 6.3.2012 | Zveřejnit od: 6.3.2012 | Schváleno: 6.3.2012 | Účinnost od: 6.3.2012
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém