Orientační nabídka


 

Organizační struktura

 

Strategická úroveň řízení

 

Řídící výbor Paktu Zaměstnaností Ústeckého kraje

 

Je odpovědný za strategické řízení procesů a implementaci pracovního programu Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Rozhoduje o systémových opatřeních s cílem dosažení navrhovaných strategických cílů. Jmenuje členy Výkonné rady paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje a Realizační tým paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje.

Rozhoduje na základě přijatých pravidel rozhodování (Statut, Jednací řád), které si Řídící výbor schválí na svém prvním řádném jednání.

Zakládajícími členy Řídícího výboru jsou zástupci zakládajících institucí. Každá zakládající organizace jmenuje jednoho svého zástupce do Řídícího výboru. Řídící výbor volí a odvolává ze svého středu předsedu Řídícího výboru dle přijatých pravidel řízení.

 

Koordinační úroveň řízení

 

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

 

Výkonná rada je odpovědná za přenos informací z úrovně operativního řízení na úroveň strategickou. Je vybavena výkonnými pravomocemi směrem k operativní úrovni řízení a v rozsahu stanoveným Řídícím výborem.

Členy Výkonné rady jmenuje Řídící výbor a to na funkční období dvou let. Výkonná rada jedná na základě pravidel řízení, která přijme na svém prvním jednání a která schválí Řídící výbor. Výkonná rada bude mít 11 členů. Počet členů lze průběžně měnit dle rozhodnutí Řídícího výboru

 

  1. Zástupci zakládajících členů paktu, každá instituce po jednom zástupci
  2. Zástupci subjektů Ústeckého kraje dle rozhodnutí Řídícího výboru

 

Výkonná rada si volí a odvolává svého předsedu, který řídí jednání rady. Jeho funkční období je dvouleté. Výkonná rada je odpovědná za věcné a obsahové naplnění Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje a projednává výstupy Realizačního týmu předkládané Výkonným manažerem. Je garantem pro horizontální témata paktu a to publicitu, mezinárodní spolupráci, mainstreaming a diseminaci výstupů a výsledků. Výkonná rada jmenuje předsedy pracovních skupin, jejich funkční období je dvouleté, schvaluje složení pracovních skupin, a to na základě návrhů předsedů jednotlivých PS. Výkonná rada je odpovědná za stanovení a průběžnou aktualizaci hlavního cíle paktu, strategických priorit a klíčových aktivit.

 

Operativní úroveň řízení

 

Operativní úroveň řízení bude tvořena REALIZAČNÍM TÝMEM.

Realizační tým je tvořen

  ·       Výkonným manažerem Paktu zaměstnanosti Ústeckého kra

  ·       Projektovým manažerem Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

  ·       Tajemnicí Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

 

Výkonný manažer Paktu zaměstnanosti je jmenován Řídícím výborem Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Výkonný manažer koordinuje činnost realizačního týmu, a činnosti související s obsahovým naplněním strategických dokumentů paktu. Manažer projektu je odpovědný za přenos informací Výkonné radě a Řídícímu výboru.

Projektový manažer Paktu zaměstnanosti je jmenován Řídícím výborem Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Projektový manažer spolupracuje s výkonným manažerem, sleduje a prověřuje programy a dotační zdroje v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, spolupodílí se na zpracovávání projektových záměrů, je odpovědný za přenos informací výkonnému manažerovi Paktu.

Tajemnice Paktu zaměstnanosti úzce spolupracuje s Výkonnou radou, Řídícím výborem a Výkonným manažerem. K výkonu sekretariátu paktu je pověřena HSR-ÚK. Zápisy a veškerá písemná sdělení se budou evidovat a archivovat v sekretariátu Paktu zaměstnanosti ÚK.

 

Realizační tým je stálým hostem řídícího výboru a výkonné rady.

 

 

Organizační změna Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje schválena Radou ÚK dne 24. 2. 2021, usnesením č. 020/9R/2021.

 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém