Orientační nabídka


 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK)

logo ÚK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, zkráceně PRVKÚK je koncepčním dokumentem kraje, který obsahuje přehled obcí a jejich místních částí z hlediska současného a výhledového stavu v zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod.
 

 
 

Jednotlivé obce, případně místní části lze vyhledat ve webové aplikaci PRVK Ústeckého kraje, kde se po jejím spuštění v levém horním rohu zobrazí základní nabídka. V současné době je zveřejněn „Návrh plošné aktualizace PRVKUK“. Pro získání aktuální platné verze karty příslušné obce se obraťte na níže uvedené kontaktní osoby.

  • Textová část, kde jsou mj. uvedena Pravidla pro průběžnou aktualizaci PRVKÚK a formulář pro návrh průběžné aktualizace (Příloha č. 1, formalizovaný návrh průběžné aktualizace)
  • Karty, ve kterých lze vyhledat jednotlivé obce, včetně jejich částí podle jejich příslušnosti k úřadu obce s rozšířenou působností (ORP),
  • Grafická část, která zobrazuje mapu Ústeckého kraje a jednotlivé obce lze nalézt pomocí vyhledavače. Je rozdělena na vodovody, kanalizace a bilanční údaje. 

V případě nejasností se prosím obracejte na níže uvedené kontaktní osoby.


Návrh změny PRVKÚK:

Dne 5. září 2016 byla schválena aktualizovaná Pravidla pro zpracování, projednání a schválení průběžné aktualizace Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (dále jen „Pravidla“) Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/1Z/2016. K jednotlivým návrhům průběžných aktualizací PRVKÚK bude přistupováno individuálně podle konkrétních místních podmínek a aktuálního stavu. Pravidla, v případě aktualizací výhledového stavu, kladou větší důraz na povinnost předkladatelů návrhů hledat optimální řešení z hlediska ekonomického, technického a ekologického.

Předkládané aktualizace jsou v souladu s pokynem MZe posuzovány z hlediska trvale udržitelného rozvoje, který lze zajistit, jen pokud je možné generovat finanční prostředky na obnovu vodohospodářské infrastruktury v reálných sociálně únosných cenách pro vodné a stočné. Z toho důvodu je po navrhovatelích průběžné aktualizace výhledového stavu požadována rozvaha o plánovaném vodném, popřípadě stočném po realizace plánovaného záměru výstavby centrální vodohospodářské infrastruktury.


Nadále zůstávají v platnosti dřívější hlavní zásady, a to zejména:

  • U obcí do 300 obyvatel musí být provedeno porovnání reálných variant zásobování pitnou vodou zohledňující nebezpečí znehodnocování jakosti vody ve vodovodním přivaděči při omezené spotřebě.
  • V obcích, kde bude podporována výstavba nebo dostavba vodovodu, bude zároveň řešeno nakládání se splaškovými vodami.
  • U obcí do 2000 ekvivalentních obyvatel bude provedeno porovnání reálných variant řešení nakládání se splaškovými vodami

Průběžná aktualizace karet obcí, případně místních částí, probíhá kontinuálně, vždy po schválení příslušného návrhu Zastupitelstvem Ústeckého kraje, grafické části jsou aktualizovány dodavatelskou firmou na základě požadavku krajského úřadu.


Kontaktní osoby:

Ing. Hana Hanzlíková, tel. 475 657 161, e-mail hanzlikova.h@kr-ustecky.cz

Mgr. Jan Koch, tel 475 657 180, e-mail koch.j@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Ing. Eva Černá
Vytvořeno / změněno: 18.3.2008 / 12.5.2017
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém