Orientační nabídka


 

Pohřebnictví

logo ÚK
 
 
 

Dne 1. 9. 2017 začala platit novela zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, která mimo jiné upravuje i provozování veřejných a neveřejných pohřebišť.


Veřejná pohřebiště

Provozovatelé veřejného pohřebiště (obec, město) musí v souladu s ustanovením § 18 a 19 zákona o pohřebnictví mít schválený řád veřejného pohřebiště. K provozování pohřebiště je nutný předchozí souhlas krajského úřadu a provozovatel je povinen předložit krajskému úřadu veškeré podklady. Provozovatel veřejného pohřebiště se musí řídit schváleným řádem.    

Ke schválení řádu veřejného pohřebiště je nutná žádost , která bude obsahovat návrh řádu veřejného pohřebiště, jestliže se na pohřebišti pohřbívá do hrobů a hrobek a je stanovena tlecí doba - je nutné vyjádření Krajské hygienické stanice k tlecí době a hydrogeologický posudek, na jehož základě byla tlecí doba stanovena.

V řádu veřejného pohřebiště jeho provozovatel zejména podrobně upraví:

 • podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa, které musí být stejné pro všechny osoby,

 • rozsah služeb poskytovaných na veřejném pohřebišti a stanovení druhů konečných rakví pro ukládání do hrobů a hrobek, a to včetně vložek a vystýlek do rakví, transportních vaků a rubášů,

 • jsou-li součástí veřejného pohřebiště hroby, tlecí dobu pro lidské ostatky do nich ukládané v souladu s § 22 odst. 3,

 • povinnosti nájemců hrobového místa při záměru zřízení hrobky,

 • podmínky pro povolování exhumace po tlecí době,

 • povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště v souvislosti s pořádkem na veřejném pohřebišti a zachováním důstojnosti tohoto místa a způsob a pravidla užívání zařízení veřejného pohřebiště (např. obřadních síní), pokud je této úpravy třeba,

 • povinnosti provozovatele pohřebiště a dalších osob vykonávajících činnosti související se zajištěním řádného provozu veřejného pohřebiště,

 • povinnosti nájemce hrobového místa,

 • dobu, po kterou je veřejné pohřebiště přístupno návštěvníkům,

 • omezení vyplývající z územního rozhodnutí o zřízení veřejného pohřebiště,

 • je-li veřejné pohřebiště provozováno prostřednictvím právnické nebo podnikající fyzické osoby, informace o této skutečnosti spolu s uvedením jejího jména a adresy, jde-li o fyzickou osobu, nebo názvu a sídla, jde-li o právnickou osobu,

Podmínky pro dohled nad provozovatelem pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti provádět práce podle § 4a odst. 2.

V případě, že se na pohřebišti vyskytují staré opuštěné německé hroby, je nutné, aby se provozovatel veřejného pohřebiště řídil nejen občanským zákoníkem, ale také čl. 24 a 30 Bilaterární českoněmecké smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb. Řešení všech problémů spojených s péčí o opuštěné německé hroby by mělo probíhat v duchu smíření. Tato problematika také musí být také upravena v řádu veřejného pohřebiště.

Návrh vzorového řádu veřejného pohřebiště je možné stáhnout ze stránek Ministerstva pro místní rozvoj:

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Pohrebnictvi/Aktuality/Vzor-hrbitovniho-radu-a-knihy-zemrelych

Řád veřejného pohřebiště musí být zveřejněn v místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém.       

Při změně řádu pohřebiště je provozovatel pohřebiště povinen uvést jej do souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; nevyvstane-li potřeba změny řádu ze strany provozovatele pohřebiště, je povinen tak učinit do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 31. srpna 2020.

  

Neveřejná pohřebiště

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, nově upravuje v § 3, pohřbívání lidských pozůstatků nebo lidských ostatků členů řeholních řádů nebo kongregacía prostory pro uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků členů uzavřených společenství.

Za neveřejná pohřebiště se také považují účelová zařízení určená výlučně pro uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků příslušníků registrovaných církví a náboženských společností, jejichž vnitřní předpisy a obřady neumožňují ukládání lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na veřejném pohřebišti. 

Provozovatelé neveřejných pohřebišť jsou povinni před zahájením provozu vydat řád neveřejného pohřebiště, který musí být schválen Krajským úřadem; obdobný postup musí být dodržen při každé změně řádu neveřejného pohřebiště. Krajský úřad předložený návrh schválí, pokud v něm bude upraven zejména způsob pohřbívání lidských pozůstatků a způsob evidence lidských pozůstatků.

Dále pak krajský úřad vydá k záměru zřídit neveřejné pohřebiště stanovisko, ve kterém ověří, zda jsou splněny zákonné požadavky. Stanovisko krajského úřadu je jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem.


Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Dynterová,  email:  dynterova.z@kr-ustecky.cz tel.: 475 657 144

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém