Orientační nabídka


 

Politika územního rozvoje České republiky - obecné informace

 

 
 

 

     Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (SZ).

 

     SZ ukládá Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) pořídit tzv. „Politiku územního rozvoje České republiky“ (PÚR) jako nový nástroj územního plánování

 

     PÚR

      nový koncepční celorepublikový nástroj územního plánování

      určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování s ohledem na udržitelný rozvoj území v:

      - republikových souvislostech

      - přeshraničních souvislostech

      - mezinárodních souvislostech

      určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního  plánování

       koordinuje s ohledem na možnosti území:

      - tvorbu a aktualizaci zásad územního rozvoje (ZÚR)

      - tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady

      - záměry na změny v území republikového významu

      - stanoví úkoly zajišťující koordinaci v území (§ 31 SZ)

 

     PÚR

      pořizuje MMR pro celé území České republiky (§ 31 SZ)

      je závazná pro pořizování a vydávání (§ 31 SZ):

      - ZÚR

      - územních plánů

      - regulačních plánů

      - pro rozhodování v území

      schvaluje vláda ČR (§ 31 SZ)

      MMR zajistí zveřejnění:

      - sdělení o schválení PÚR ve Sbírce zákonů

      - PÚR způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 31 SZ)

 

     PÚR

      stanoví republikové priority územního plánování pro zajištění  udržitelného  rozvoje území (URÚ)

      vymezuje rozvojové oblasti a rozvojové osy s aktivitami mezinárodního a republikového významu nebo přesahující území jednoho kraje

            vymezuje specifické oblasti s problémy mezinárodního a republikového významu nebo přesahující území jednoho kraje

      vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo přesahující území jednoho kraje

      stanoví ve vymezených oblastech, osách, plochách a koridorech kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn v území s ohledem na budoucí význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum, preference a rizika (§ 32 SZ)

 

     Součástí PÚR je vyhodnocení vlivů na URÚ

      ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí se popíšou a vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy PÚR na životní prostředí (§ 32 SZ)

      ministerstvo životního prostředí stanoví své požadavky na vyhodnocení vlivů na životní prostředí (§ 33 SZ)

 

 

 

PROCES POŘÍZENÍ   

 

     Návrh PÚR

      pořídí MMR ve spolupráci s ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji

      pořídí na základě :

      - územně plánovacích podkladů

      - dokumentů určených k podpoře regionálního rozvoje

      - podkladů a dokumentů veřejné správy s mezinárodními a republikovými vlivy na využívání území státu

      - zprávy o stavu životního prostředí

      - mezinárodních závazků ČR vztahujících se k územnímu rozvoji (§ 33 SZ)

 

     Návrh PÚR včetně URÚ MMR zašle ministerstvům, jiným ústředním správním úřadům a krajům, které uplatní svá stanoviska do 90 dnů (§ 33 SZ)

 

     Návrh PÚR  včetně URÚ MMR

      zveřejní způsobem  umožňující dálkový přístup

      stanoví lhůtu pro podání připomínek veřejnosti   (min. 90 dnů)

      připomínky veřejnosti se podávají přímo MMR

      zašle  příslušným orgánům sousedních států

      upraví návrh dle výsledku projednání (§ 33 SZ)

 

     Upravený návrh PÚR MMR projedná se zástupci ministerstev, jiných ústředních správních  úřadů a krajů  (§ 33 SZ)

 

     Schválení PÚR

      MMR vládě ČR předloží:

      - upravený návrh PÚR

      - zprávu o projednávaní obsahující vyhodnocení stanovisek, připomínek veřejnosti, vyjádření sousedních států se zdůvodněním jejich zapracování

      - výsledky vyhodnocení vlivů na URÚ

      - stanovisko MŽP k vyhodnocení vlivů na ŽP

      - zohlednění vyhodnocení vlivů na URÚ s odůvodněním přijaté varianty  (§ 34 SZ)

 

     Aktualizace PÚR

      každé 4 roky  MMR zpracuje zprávu o uplatňování  PÚR, která obsahuje:

      - vyhodnocení plnění úkolů PÚR

      - vyhodnocení vlivů na URÚ

      - posouzení vlivu ZÚR jednotlivých krajů

      - posouzení podkladů a dokumentů veřejné správy s celostátním zaměřením

      - návrhy na aktualizaci a jejich zdůvodnění

      - návrh nutných opatření v územně plánovací činnosti krajů a obcí, v činnosti ministerstvech a dalších správních úřadů (§ 35 SZ)

      na základě zprávy o uplatňování  PÚR vláda rozhodne o její aktualizaci (§ 35 SZ)

 
Zodpovídá: Petr Janda
Vytvořeno / změněno: 31.10.2008 / 14.12.2008
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém