Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí a zemědělství > Posuzování vlivů EIA/SEA

 

Posuzování vlivů EIA/SEA

 
logo ÚK
 

 
 Stručný navigátor k oznámení záměru, oznámení podlimitního záměru a vyjádření podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“) v působnosti krajského úřadu (pre-screening a screening v tzv. „projektové EIA“)

Velmi zjednodušeně řečeno podléhají procesu posuzování vlivů na životní prostředí záměry vymezené v příloze č. 1 zákona (viz dole ke stažení), významné změny těchto záměrů a také záměry, které mohou mít významný vliv na soustavu NATURA2000 (předmět posuzování je konkrétně stanoven v § 4 odst. 1 zákona).


Oznámení podlimitního záměru

Pokud oznamovatel hodlá provést záměr (stavbu, činnost či technologii uvedenou v příloze č. 1 k zákonu), který dosáhne alespoň 25 % uvedené limitní hodnoty a současně se nachází ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny, je povinen předložit krajskému úřadu oznámení podlimitního záměru s náležitostmi dle přílohy č. 3a zákona.

Oznámení podlimitního záměru je požadováno předložit v písemné podobě v jednom vyhotovení nebo nejlépe zaslat elektronickou datovou zprávou, či zaslat e-mailem na e-podatelnu krajského úřadu (E-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz; ID datové schránky: t9zbsva).  Ke zpracování oznámení podlimitního záměru není nutná autorizace podle § 19 zákona. Povinné přílohy k oznámení podlimitního záměru jsou:

  • mapa širších vztahů s vyznačením umístění záměru;

  • pokud je příslušným úřadem vyžadováno - stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. (příslušným úřadem k vydání tohoto stanoviska je krajský úřad, nebo správa CHKO/NP, pokud záměr se záměr nachází na území CHKO/NP), toto stanovisko se v případě příslušnosti krajského úřadu vydává na samostatnou žádost;

  • stanovisko příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.

Vzhledem ke skutečnosti, že na základě tohoto oznámení musí být příslušný úřad schopen vyhodnotit velikost a významnost vlivů na životní prostředí je nutné, aby oznámení mělo formu textu a veškeré kapitoly obsahovaly příslušné informace. Příslušný úřad na základě oznámení podlimitního záměru se všemi povinnými přílohami sdělí oznamovateli do 15 dnů, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení.

 

Oznámení záměru

 

Pokud oznamovatel hodlá provést záměr nebo jeho významnou změnu (stavbu, činnost či technologii uvedenou v příloze č. 1 k zákonu kategorii I a II; sloupec KÚ), je povinen předložit krajskému úřadu oznámení záměru s obsahem a náležitostmi uvedenými v příloze č. 3 zákona. Významnost změny záměru je definována jako dosažení příslušné limitní hodnoty vlastním rozsahem nebo kapacitou, dosažením limitní hodnoty změnou podlimitního záměru, která současně vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne alespoň 25 % této příslušné limitní hodnoty nebo pokud by změna záměru mohla mít významný negativní vliv na životní prostředí (zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání). Zjišťovacímu řízení podléhají též záměry, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody (§45i zákona č. 114/1992 Sb.) mohou významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (soustava NATURA 2000).

Oznamovateli doporučujeme v komplikovaných případech před předložením oznámení záměru využít ustanovení § 15, které upravuje předběžné projednání záměru s příslušným úřadem a dotčenými správními úřady. Oznámení záměru požadujeme předložit vždy písemně a v elektronické podobě v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem (v případě, že záměr zasahuje do katastrálního území jedné obce, postačují obvykle 4 tištěná vyhotovení oznámení záměru a elektronické verze oznámení na CD). Tento počet se však u konkrétního záměru může lišit. Ke zpracování oznámení záměru není nutná autorizace podle § 19 zákona. Ministerstvo životního prostředí vydalo pro neautorizované zpracovatele oznámení záměru metodické sdělení, které je dostupné na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí  http://portal.cenia.cz/eiasea/dokumenty/eia_pokyny. Nezbytné přílohy k oznámení záměru jsou:

  • mapy širších vztahů s vyznačením umístění záměru;

  • stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb., pokud je příslušným úřadem vyžadováno;

  • stanovisko příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace;

Pokud oznámení splňuje náležitosti dané přílohou č. 3, zajistí příslušný úřad jeho zveřejnění na úředních deskách dotčených samosprávních celků, alespoň jeho textovou část umístí na webu informačního systému CENIA a rozešle jeho kopie dotčeným správním úřadům a samosprávám k vyjádření. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a samosprávní celky se mohou v rámci 30ti denní lhůty od zveřejnění na úřední desce kraje k oznámení vyjádřit. K vyjádřením po skončení této lhůty příslušný úřad nepřihlíží. Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 45 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení podle § 16 (v komplikovaných případech je tato lhůta prodloužena o dalších 25 dní). Dojde-li příslušný úřad na základě provedeného zjišťovacího řízení k závěru, že záměr nebo jeho změna nemá významný vliv na životní prostředí a nebudou dále posuzovány podle zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním úkonem ve správním řízení. V opačném případě je vydán odůvodněný písemný závěr, který upřesňuje požadavky na zpracování dokumentace vlivů na životní prostředí. 

Vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

Pokud záměr není uveden v příloze č. 1 k zákonu a vyjádření z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí je vyžadováno např. jako podklad v řízeních podle zvláštních právních předpisů (nejčastěji jako podklad pro územní a stavební řízení nebo jako podklad žádosti o dotaci), vydává příslušný úřad vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad toto vyjádření vydá do 15 dnů na základě žádosti, která obsahuje údaje o oznamovateli, název záměru, jeho umístění a popis technického a technologického řešení záměru, včetně parametrů (např. zastavěná plocha, kapacita výroby apod.). V případě důvodných pochybností o záměru a jeho zařazení z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí je však dle ustanovení § 23 odst. 4 zákona rozhodující vyjádření Ministerstva životního prostředí. K žádosti o rozhodující vyjádření ministerstva je však nutné přiložit vyjádření krajského úřadu.

Závazná stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Závazné stanovisko k ověření souladu

Vzhledem k nové transpoziční novele zákona je nutné u stanovisek podle zákona vydaných před 1. 4. 2015 ověřit, že jejich obsah je v souladu s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/92/EU (směrnice EIA). Závazné stanovisko k ověření souladu se vydává na základě samostatné žádosti oznamovatele nebo na základě oznámení o zahájení řízení zaslaného správním úřadem příslušným k vedení navazujícího řízení. Příslušným úřadem k vydání závazného stanoviska k ověření souladu je úřad, který vedl proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona. Závazné stanovisko nemá vliv na dobu platnosti původního stanoviska.

Závazné stanovisko k ověření změn záměru

Závazné stanovisko k ověření změn záměru (tzv. verifikační stanovisko) slouží k ověření změn mezi záměrem, který prošel procesem posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona a záměrem, který je předkládán jako podklad správnímu orgánu příslušnému k vedení navazujícího řízení (např. stavební úřad, vodoprávní úřad, báňský úřad apod.). Příslušným úřadem k vydání závazného stanoviska k ověření změn záměru je úřad, který vedl proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona.

Nejdříve 90 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení (např. územní řízení, stavební řízení, vodoprávní řízení, IPPC, řízení podle horního zákona apod. – viz. § 3 písm. g) zákona), nejpozději však v den podání žádosti o zahájení navazujícího řízení, předloží oznamovatel příslušnému úřadu, který vydal stanovisko, dokumentaci pro příslušné navazující řízení včetně úplného popisu případných změn záměru oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko, a to v rozsahu části nebo etapy záměru, která je předmětem navazujícího řízení. Pokud nebyly dokumenty předány ve stanovené lhůtě, má se za to, že nebyly předány a rozhodnutí v navazujícím řízení tak nelze vydat.

Příslušný úřad vydá závazné stanovisko k ověření změn záměru na základě oznámení o zahájení řízení zaslaného správním úřadem, který navazující řízení vede. Závazné stanovisko k ověření změn záměru se dokládá pro každé navazující řízení opakovaně – před každým navazujícím řízením je tedy nutné požádat o jeho vydání. Jestliže došlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí (zejména zvýšení kapacity a rozsahu, změna technologie, řízení provozu nebo způsob užívání) vydá příslušný úřad nesouhlasné závazné stanovisko a tyto změny budou následně předmětem nového posouzení podle zákona (§ 4 odst. 1 písm. g). Jestliže nedošlo ke změnám záměru podle věty druhé, příslušný úřad vydá souhlasné závazné stanovisko. V tomto závazném stanovisku příslušný úřad s přihlédnutím k dokumentaci pro navazující řízení určí, které z podmínek stanoviska jsou v důsledku jiných změn záměru neproveditelné, a to případně v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

 

V případě potřeby kontaktujte některého z pracovníků, zabývajících se touto agendou:

       Ing. Jan Koutecký (koutecky.j@kr-ustecky.cz) tel. 475 657 970 - EIA/SEA

Ing. Tereza Zabloudilová (zabloudilova.t@kr-ustecky.cz) tel. 475 657 159 - EIA

Ing. Petra Kalousová (kalousova.p@kr-ustecky.cz) tel. 475 657 162 - EIA

Ing. Petra Tóth-Sikorová (sikorova.p@kr-ustecky.cz) tel. 475 657 162 - SEA

Bc. Sabina Pincová (pincova.s@kr-ustecky.cz) tel. 475 657 440 - SEA

Poptávka pro zpracování posudku dokumentace EIA

 

Pokud příslušný úřad obdrží dokumentaci dle § 8 zákona, je jeho povinností smluvně zajistit zpracování posudku dokumentace osobou k tomu oprávněnou podle § 19 (dále jen „zpracovatel posudku“). K podání nabídky na zpracování posudku vyzývá tři konkrétní autorizované osoby a současně zveřejňuje poptávku na webových stránkách odboru životního prostředí a zemědělství. Podání nabídky na zpracování posudku v uvedeném termínu tak může učinit každá osoba s platnou autorizací dle § 19 zákona.     

Aktuálně krajský úřad nevede žádné poptávkové řízení na zpracování posudku dokumentace vlivů na životní prostředí ve smyslu § 9 odst. 1) zákona č. 100/2001 Sb.

 

 

 


 
Zodpovídá: Ing. Jan Koutecký
Vytvořeno / změněno: 10.2.2016 / 10.2.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém