Orientační nabídka


 

Pravidla pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

PRAVIDLA PRO PRODEJ

NEMOVITOSTÍ A JEJICH ČÁSTÍ

Z MAJETKU ÚSTECKÉHO KRAJE

 

Preambule

 

Cílem těchto Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje (dále jen "Pravidel") je zajistit efektivní využití nemovitého majetku Ústeckého kraje (dále jen "Kraj"), aby zbytný nemovitý majetek (tj. nemovitý majetek, který není potřebný pro fungování Kraje) získal své nové vlastníky a přinesl tak potřebné finanční prostředky do rozpočtu Kraje. K bezúplatným převodům, resp. darování bude docházet pouze ve výjimečných, odůvodněných případech veřejného zájmu. Prioritou při hospodaření s majetkem Kraje není zbytný majetek pronajímat, ale prodávat, což bude mít za následek kromě uspořádání a zjednodušení vlastnických vztahů a nezanedbatelných příjmů do rozpočtu Kraje, určitě i oživení podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji.

 

I.

Rozsah působnosti

 

Tato Pravidla upravují základní podmínky prodeje nemovitostí a jejich částí (dále jen „nemovitost") z majetku Kraje, způsob podávání žádostí o koupi nemovitostí z majetku Kraje, možnosti podávání návrhů a připomínek k záměrům prodejů, postup orgánů Kraje při přípravě a realizaci těchto prodejů.

 

II.

Schvalování záměru a způsobu prodeje

 

1)       Záměr prodeje nemovitostí z majetku Kraje schvaluje  Rada Ústeckého kraje (dále jen „Rada“) po projednání v majetkové komisi Rady (dále jen "majetková komise") nebo ve výjimečných případech přímo na návrh odboru správy majetku kraje Krajského úřadu Ústeckého kraje ( dále jen „odbor správy majetku kraje“). Majetková komise projednává materiály připravené odborem správy majetku kraje na základě podkladů, kterými jsou zejména návrhy odboru správy majetku kraje, žádosti stávajících nájemců, žádosti zájemců, kteří o koupi nemovitosti projevili sami zájem, návrhy zprostředkovatele (externí subjekt popsaný v odst. 2) tohoto článku), návrhy statutárního zástupce příspěvkové organizace Kraje, návrhy jednotlivých odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje a  členů majetkové komise.

 

2)       Náležitosti návrhu jsou zejména:

Výchozí cena zjištěná soudním znalcem, která je (nejde-li o cenu regulovanou státem)  v daném místě a čase obvyklá zajišťovaná spolupracující realitní agenturou (dále jen "zprostředkovatel"), administrativní cena zajišťovaná krajem,  katastrální snímky, výpisy z katastru nemovitostí, fotodokumentace, vyjádření jednotlivých dotčených odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen "Krajského úřadu"), popř. dotčené příspěvkové organizace, které je nemovitost svěřena do správy nebo vypůjčena na základě smlouvy o výpůjčce, doporučená forma prodeje, vyjádření zprostředkovatele, atd.

 

3)       Způsob prodeje uvedený v návrhu, s ohledem na konkrétní nemovitost, je doporučen v jedné z těchto forem:

a) veřejná dražba dle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "dražba")

b) přímý prodej

Forma přímého prodeje je využita zejména v případech prodeje majetku ve veřejném zájmu, v rámci majetkoprávního vypořádání nemovitostí a dále v případě prodeje osobě, která je v dané nemovitosti hlášena k trvalému pobytu.

 

4)       Případné další možné formy prodeje, které neřeší tato Pravidla, budou řešeny individuelně v Zastupitelstvu Ústeckého kraje (dále jen "Zastupitelstvu").

 

III.

Prodej prostřednictvím zprostředkovatele

 

Nemovitosti v majetku kraje jsou prodávány prostřednictvím zprostředkovatele při prodeji formou veřejné dražby. Zprostředkovatel na základě uzavřené zprostředkovatelské smlouvy zajišťuje ve spolupráci s  odborem správy majetku kraje veškerý potřebný servis a dosažení maximální efektivnosti prodeje.

 

IV.

Záměr prodeje  nemovitostí z majetku Kraje

 

1)         Po schválení záměru prodeje Radou zveřejňuje Kraj záměr prodeje konkrétní nemovitosti, a to takto:

a)                         Záměr kraje prodat konkrétní nemovitost odbor správy majetku kraje zveřejní po dobu nejméně 30 dnů před rozhodnutím v Zastupitelstvu na úřední desce.

b)                         O záměru prodeje bude veřejnost informována také na internetových stránkách Kraje. Podklady se žádostí o zveřejnění budou zaslány též obci, v jejímž katastrálním území se nemovitost nachází.

2)         V případě prodeje formou dražby zprostředkovatel přiměřeně významu prodávané nemovitosti zveřejní záměr prodeje v médiích dle vlastního uvážení a na internetu.

 

3)         Záměr prodeje obsahuje zejména:

a)                         základní informace o prodávané nemovitosti a její přesné označení údaji podle zápisu v katastru nemovitostí, popř. není-li v katastru nemovitostí zapsána tak, aby byla jednoznačně identifikovatelná, včetně práv třetích osob na nemovitosti váznoucích,

b)                         forma prodeje,

c)                         výchozí kupní cenu, jejíž výše je rovna ceně v místě a čase obvyklé zjištěné soudním znalcem a konzultované zprostředkovatelem,

d)                         výši jistoty (způsob, místo, popř. číslo bankovního účtu a termín její úhrady) – je-li tato požadována,

e)                         v případě prodeje formou dražby místo konání a termín dražby, který nesmí být kratší než 30 dnů ode dne zveřejnění nabídky na úřední desce, na internetu a v obci, na jejímž katastrálním území se nemovitost nachází,

f)                           informaci o tom, že u odboru správy majetku kraje jsou k nahlédnutí podklady pro uzavření smlouvy, včetně příslušných typových listin, nejedná-li se o veřejnou dražbu,

g)                         v případě přímého prodeje identifikace potencionálního kupce.

 

4)         V případě formy prodeje přímým prodejem je v den zveřejnění záměru k dispozici na odboru správy majetku kraje typový návrh kupní smlouvy. V případě formy prodeje dražbou je v den zveřejnění záměru k dispozici u zprostředkovatele a na odboru správy majetku kraje typový dražební řád a typová dražební vyhláška. Typový dražební řád tvoří přílohu č. 1 a typová dražební vyhláška tvoří přílohu č. 2 k těmto Pravidlům. Typový návrh kupní smlouvy, typový dražební řád a typová dražební vyhláška jsou dále označeny souhrnně jako „typové listiny“.

 

5)         V případě prodeje formou dražby zprostředkovatel dle potřeby určí termíny, kdy si mohou zájemci nemovitost prohlédnout. Prohlídkou nesmí být dotčena práva dosavadních uživatelů.

 

6)         Zprostředkovatel v souvislosti se zveřejněním záměru při prodeji formou dražby zajišťuje zveřejnění dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“).

7)         Řízení o prodeji je zahájeno dnem zveřejnění záměru na úřední desce a na internetových stránkách Kraje, za které odpovídá odbor správy majetku kraje.

 

V.

Podmínky konání dražby

 

1)       Dražba je prováděna na základě písemné smlouvy o provedení dražby uzavřené mezi Krajem a zprostředkovatelem. Uzavření každé smlouvy je v kompetenci vedoucího odboru správy majetku kraje. Náležitosti smlouvy jsou uvedeny v § 19 zákona o veřejných dražbách. Spolu se smlouvou o provedení dražby je také vedoucím odboru správy majetku kraje podepisována dražební vyhláška dle § 20 zákona o veřejných dražbách.

 

2)         K místu konání dražby. Toto je stanoveno a zajištěno odborem správy majetku kraje tak, aby nevznikaly náklady spojené s pronájmem, tzn. že dražba proběhne zpravidla v nemovitosti, která je ve vlastnictví Kraje.

 

3)         K termínu konání dražby. Tento je stanoven odborem správy majetku kraje po konzultaci se zprostředkovatelem, a to zejména tak, aby bylo možné uspořádat více dražeb v průběhu jednoho dne.

 

VI.

Schvalování prodeje

 

1)         Prodej konkrétní osobě schvaluje v souladu s § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“) Zastupitelstvo.

 

2)         V případě prodeje formou dražby schvaluje Zastupitelstvo prodej konkrétní nemovitosti formou dražby s tím, že v okamžiku rozhodnutí Zastupitelstva není znám kupující, který vzejde až na základě dražby dle zákona o veřejných dražbách. Součástí rozhodnutí Zastupitelstva je také výchozí cena, kterou je cena odhadnutá, nejnižší podání a skutečnost, jestli je dražebník oprávněn snížit nejnižší podání a o jakou částku. Do doby rozhodnutí Zastupitelstva nelze učinit žádný závazný úkon dle zákona o veřejných dražbách, tedy zejména nelze uzavřít smlouvu o provedení dražby.

 

VII.

Kupní cena

 

1)         Kupní cena u přímého prodeje je sjednána zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, zjištěná soudním znalcem a konzultovaná se zprostředkovatelem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna v rozhodnutí o prodeji v souladu s § 18, odst. 2 zákona o krajích.

 

2)         U nemovitostí prodávaných formou dražby je kupní cenou cena dosažená vydražením. Konkrétní podmínky (např. vyvolávací cena, výše jistoty pro dražbu, apod.) jsou dány listinami, které jsou zpracovány v souladu se zákonem o veřejných dražbách.

 

VIII.

Podmínky prodeje

 

1)       V případě přímého prodeje je Krajský úřad oprávněn připravovat a sepisovat v případě projevení zájmu o koupi nemovitosti Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy se zájemcem, a to s rozvazovací podmínkou spočívající v neschválení prodeje Zastupitelstvem a po schválení prodeje kupní smlouvu (dále jen "KS") s tím, že za Kraj obě podepisuje hejtman Kraje nebo v jeho nepřítomnosti jeho 1. náměstek.

 

2)        Právní účinky vkladu vlastnického práva na základě kupní smlouvy k převáděné nemovitosti vznikají na základě pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu (dále jen "KÚ") o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí (dále jen "KN"), a to ke dni doručení návrhu na vklad.

 

3)        Pro zpřístupnění možnosti prodeje co největšímu počtu zájemců lze dojednat poskytnutí úvěru peněžním ústavem za podmínky, že zároveň s vkladem vlastnického práva na základě kupní smlouvy do KN bude zde zřízeno zástavní právo pro financující peněžní ústav (zástavním dlužníkem bude kupující), který na základě závazného prohlášení (zpravidla se bude jednat o trojstrannou smlouvu) poukáže poskytnuté finanční prostředky z úvěru přímo na účet Kraje. Tento způsob financování podléhá schválení Zastupitelstva v rámci rozhodnutí o prodeji nemovitosti.

 

4)        Podmínky prodeje v případě prodeje formou dražby jsou dány zákonem o veřejných dražbách.

 

IX.

Platební podmínky

 

1)        Kupní cena u případů přímého prodeje konkrétnímu zájemci je splatná vždy předem před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, v případě platby prostřednictvím bankovního úvěru na základě smlouvy o úvěru do 90 dnů ode dne podpisu smlouvy. V případě nezaplacení kupní ceny je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

2)        Při zmaření uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně zájemce, byl-li prodej schválen Zastupitelstvem, je povinen zájemce zaplatit smluvní pokutu ve výši složené jistoty. V případě uzavření kupní smlouvy je složená jistota započtena na úhradu kupní ceny.

 

3)        Platební podmínky při úhradě kupní ceny dosazené vydražením se řídí zákonem o veřejných dražbách.

 

4)        Při zmaření dražby vydražitelem z důvodu neuhrazení ceny dosažené vydražením ve stanoveném termínu se postupuje dle zákona o veřejných dražbách. V případě uhrazení celé kupní ceny je složená jistota započtena na úhradu ceny dosažené vydražením.

 

5)     V případě, že je požadována jistota, je určena i její výše (min. však 10 %), místo, popř. číslo bankovního účtu, na který má být složena a termín úhrady.

6)      V případě prodeje formou dražby převede zprostředkovatel finanční prostředky získané vydražením od vydražitele, na účet Ústeckého kraje, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne zaplacení.

 

7)        Zprostředkovatel je oprávněn fakturovat smluvní provizi nejdříve v den doručení rozhodnutí o vkladu vlastnického práva předmětné nemovitosti do KN.

 

 

X.

Předání a převzetí nemovitostí

 

1)        Při předání a převzetí nemovitosti za účasti zástupců smluvních stran je provedena prohlídka prodávané nemovitosti, včetně jejího příslušenství, předají se kupujícímu doklady od nemovitosti (projektová dokumentace, revizní zprávy a další související podklady, které jsou na Krajském úřadě k dispozici) a odečtou se údaje na měřičích dodávaných médií (elektroměry, plynoměry, vodoměry, měření tepla a TUV). Způsob úhrady bude řešen v KS.

 

2)        Předání a převzetí prodávané nemovitosti bude vyhotoven protokol, v němž se uvede zejména:

§         označení předávajícího a přebírajícího nebo v případě prodeje dražbou označení bývalého vlastníka, dražebníka a vydražitele

  • označení nemovitosti, včetně příslušenství
  • v případě prodeje dražbou podrobný popis stavu, v němž se nemovitost (předmět dražby) včetně příslušenství nacházela při předání a práv a závazků na nemovitosti (předmětu dražby) váznoucích
  • soupis předávané dokumentace
  • stavy měřičů dodávaných médií.

 

3)        V případě prodeje formou přímého prodeje protokol podepisuje zástupce prodávajícího, tj. pracovník odboru správy majetku kraje a kupující a každá strana obdrží po 1 vyhotovení. V případě prodeje formou dražby podepisují protokol bývalý vlastník, vydražitel a dražebník, přičemž jedno vyhotovení protokolu obdrží bývalý vlastník a dvě vyhotovení obdrží vydražitel. Odmítne-li některá z uvedených osob protokol podepsat, uvede to dražebník v protokolu.

 

4)       Nemovitost je předána kupujícímu nejpozději do 15 pracovních dnů po zaplacení kupní ceny, nebude-li dohodnuto jinak. Je-li kupující (vydražitel) v prodlení s převzetím nemovitosti, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na věci.

 

5)        Přesná úprava předání předmětu dražby bude je obsažena v zákoně  o veřejných dražbách.

 

 

XI.

Výjimky

 

Výjimky z těchto Pravidel schvaluje Zastupitelstvo na návrh Rady.

 

XII.

Účinnost pravidel

 

Tato Pravidla byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 3.9.2003 usnesením č. 18/19/2003 a dále změna čl. II. odst. 2), odstavce 3), čl. V. odstavce 1), schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 17.12.2003 usnesením č. 47/22/2003 a nabývají účinnosti dnem schválení.

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: 21
Vytvořeno / změněno: 15.4.2004 / 16.4.2004 | Zveřejnit do: 18.5.2010
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém