Orientační nabídka


 

Pravidla pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro účetní odpisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Tato pravidla byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 12.1.2005 usnesením č. 50/3/2005 a nabývající účinnosti dnem schválení.
 

 
 

Pravidla

 

pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro účetní odpisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací

 

Čl. I

Vymezení působnosti

 

1.  Pravidla se vztahují na příspěvkové organizace (dále jen „organizace“) zřízené Ústeckým krajem  (dále jen „zřizovatel“), podle zvláštního předpisu.

 

Čl. II

Základní ustanovení

 

1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dále jen „majetek“) odepisují organizace prostřednictvím účetních odpisů z ceny, ve které je oceněn v účetnictví (dále jen „pořizovací cena“).

2. Výše účetních odpisů je stanovena na základě roční odpisové sazby z pořizovací ceny  majetku.

3.  Roční odpisová sazba vyjadřuje průměrnou míru opotřebení majetku za rok, který organizace využívá pro vlastní hlavní, příp. doplňující činnost.

 

Čl. III

Postup odpisování a roční odpisové sazby

 

1.  Odpisování majetku se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním účetním odpisem po celou dobu jeho odpisování, a to počínaje měsícem uvedení tohoto majetku do používání. Majetek se odepisuje jen do výše vstupní ceny, kterou se rozumí pořizovací cena ( § 29 zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmů). Součástí vstupní ceny je i technické zhodnocení.

2.  Majetek se pro účely účetních odpisů zatříďuje do odpisových skupin 1 až 6. Pro zatřídění majetku do odpisových skupin se použije příloha č. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 586/1992 Sb.“). V případě výskytu hmotného majetku, který nelze zařadit do odpisových skupin podle přílohy č. 1 zákona č. 586/1992 Sb., platí zásada, že je zařazen v odpisové skupině 2. Nehmotný majetek organizace zařadí do odpisové skupiny 1.

3.  K provedení správného zatřídění majetku organizace použije Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 5.12.2002 o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce, která stanovuje konkrétní obsahové vymezení náplně jednotlivých položek odpisových skupin zákona 586/1992 Sb.  

4.  Ke zpracování odpisového plánu organizace jsou stanoveny pro jednotlivé odpisové skupiny tyto závazné roční odpisové sazby, resp. rozmezí sazby:

 

 

Odpisová skupina

Odvětví

Organizace

Roční odpisová sazba v %

minimální   maximální

            %                %

 

1 

 

       5                25

                         

       5                17

PC, kanc.technika

ostatní mov.věci

2

 

             4                12,5

 

3

 

             3                  5

 

4

 

             1                  3,5

 

5

 

             -                  3,33

 

6

 

             -                  2

 

 

 

 

5. Při změně ročních odpisových sazeb platí zásada, že organizace uplatní nové sazby pro veškerý majetek - včetně majetku účetně neodepsaného k 31.12. předcházejícího účetního období - , který jí byl předán zřizovatelem do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, resp. na majetek, který organizace získala vlastní činností či jiným způsobem.         U majetku účetně neodepsaného do konce předcházejícího účetního období se výpočet účetního odpisu pro následující účetní období odvíjí z pořizovací ceny majetku s použitím nové roční odpisové sazby.

 

Čl. IV

Odpisový plán

 

1. Organizace jsou povinny sestavovat odpisový plán na následující účetní období ve formě návrhu a předkládat jej ke schválení zřizovateli, resp. řídícímu odboru jako součást podkladových materiálů v etapě zpracování návrhu finančního plánu, pokud nebude stanoveno jinak.

2. Odpisový plán bude obsahovat výpočet odpisů majetku, odpisovaného k 1.1. sledovaného roku a majetku, který bude v průběhu roku pořízen z investičního fondu (v návaznosti na dobu uvedení do provozu).

Bude uvedeno číslo odpisové skupiny, pořizovací cena, roční odpisová sazba, oprávky k 1.1. sledovaného roku, roční účetní odpisy a zůstatková cena k 31.12. sledovaného roku při dodržení podmínky, že součet oprávek, roční tvorby odpisů a zůstatkové ceny je roven pořizovací ceně majetku. Jednotlivé ukazatele budou vyčísleny v mezisoučtovém vyjádření za každou odpisovou skupinu samostatně a za organizaci celkem. 

3. Účetní odpisy se zaokrouhlují za každou položku majetku samostatně tak, aby za účetní období byla částka účetního odpisu zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

4. Návrhy odpisových plánů, resp. celkovou hodnotu odpisů (tvorbu odpisů) jednotlivých příspěvkových organizací, schvaluje rada kraje v rámci projednání návrhů finančních plánů organizací na následující kalendářní rok.

 

Čl.V

Součinnost řídících odborů

 

Všechny zainteresované svodné odbory budou sledovat, aby nedošlo k překročení celkového finančního objemu odpisů všech příspěvkových organizací.

                                                                          

 

Čl. VI

Závěrečná ustanovení

 

1.  Organizace jsou povinny účtovat o majetku, jeho pořízení, ocenění, odpisování a vyřazování v souladu s účetními metodami a postupy podle obecně platných právních předpisů, zejména podle zákona č. 563/1991, o účetnictví, Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále dle vyhlášky č. 505/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou územními správními celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.

 
Zodpovídá: 58
Vytvořeno / změněno: 8.8.2005 / 8.8.2005 | Zveřejnit do: 13.6.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém