Orientační nabídka


 

Pravidla pro užívání loga Ústeckého kraje

logo ÚK
 

 
 
LOGO ÚSTECKÉHO KRAJE

Logo je emblémem Ústeckého kraje na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje ze dne 6. února 2002 č. 20/26/2002. Současná podoba loga vzešla z veřejné soutěže na jednotný vizuální styl (JVS) Ústeckého kraje, která probíhala v letech 2021-2022. Autorem JVS je plzeňské studio Petrohrad. Jednotný vizuální styl schválila Rada Ústeckého kraje dne 27. září 2022 usnesením č. 007/54R/2022.

UŽIVATELÉ LOGA ÚSTECKÉHO KRAJE

Logo Ústeckého kraje jsou oprávněni užívat orgány kraje, jejich členové nebo zaměstnanci, krajem zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Souhlas s bezplatným užitím loga je na určenou dobu udělen též pořadatelům akcí, nad kterými převzali záštitu představitelé kraje. Ostatní právnické a fyzické osoby mohou užívat logo Ústeckého kraje pouze na základě souhlasu hejtmana kraje. 

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU S UŽITÍM LOGA ÚSTECKÉHO KRAJE

Žádost o udělení souhlasu s užitím loga (a logotypů) Ústeckého kraje musí mít písemnou formu a být doručena na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor informatiky a organizačních věcí.

Náležitosti žádosti:
  • žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat zejména způsob užití loga Ústeckého kraje
  • v žádosti by měla být uvedena e-mailová adresa, na kterou má být logo kraje poskytnuto (e-mail), a preferovaný formát loga (jpg, cdr aj.)
  • žádost musí obsahovat celý název žadatele, přesnou adresu, jméno a funkci osoby zastupující žadatele, IČ žadatele, kontaktní osobu při vyřizování žádosti a kontaktní údaje (telefon, e-mail atd.)
 
 
Žádost je možno zaslat:
  1. písemně na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor informatiky a organizačních věcí, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem
  2. elektronicky na e-mail vizual@kr-ustecky.cz 
 
ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ SOUHLASU S UŽITÍM LOGA ÚSTECKÉHO KRAJE

O výsledku rozhodnutí bude žadatel bez zbytečného odkladu písemně vyrozuměn. V případě udělení souhlasu s užitím loga Ústeckého kraje je logo na žádost žadatele zasláno v elektronické podobě na
e-mailovou adresu uvedenou v žádosti. 
 
UŽITÍ LOGA ÚSTECKÉHO KRAJE

Logo musí být užíváno v souladu s grafickým manuálem. Uživatelé loga jsou povinni si počínat tak, aby nedocházelo k jeho znevážení, zneužívání a nevhodnému užití.

Používat logo Ústeckého kraje k soukromým účelům je zakázáno. 

Subjekty, které obdržely od Ústeckého kraje finanční podporu, používají při propagaci logo Ústeckého kraje ve vhodné variantě.

Logo Ústeckého kraje si lze stáhnout ZDE.

 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 15.11.2005 / 5.10.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém