Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 

Pravidla pro užívání znaku Ústeckého kraje

 
 

 
 

znak

Usnesením č. 7/34/2002 schválila Rada Ústeckého kraje Pravidla pro používání symbolů, razítka a log Ústeckého kraje. 

 


Uživatelé symbolů Ústeckého kraje

 

Znak Ústeckého kraje mohou užívat orgány kraje, jejich členové, krajem zřízené nebo založené  organizační  složky a právnické osoby. Ostatní právnické a fyzické osoby mohou užívat znak Ústeckého kraje jen se souhlasem hejtmana Ústeckého kraje.

 

Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku Ústeckého kraje

Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku Ústeckého kraje musí mít písemnou formu a být doručena hejtmanovi Ústeckého kraje.

 

Náležitosti:

- žádost musí  být  odůvodněna  a  obsahovat  zejména  způsob  užití  znaku Ústeckého kraje a nejlépe také nákres umístění znaku Ústeckého kraje
- v žádosti by mělo být uvedeno, jakým způsobem má být znak kraje žadateli poskytnut (elektronickou poštou, na CD atd.) a v jakém formátu (jpg, cdr aj.)
- žádost musí obsahovat celý název žadatele, přesnou adresu, jméno a funkci osoby zastupující žadatele, IČ žadatele, kontaktní osobu při vyřizování žádosti a kontaktní údaje (telefon, e-mail atd.)

Vzor žádosti

Žádost je možno zaslat:

- písemně na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, kancelář hejtmana, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- elektronicky na email: omk@kr-ustecky.cz


Rozhodnutí o udělení souhlasu s užitím znaku Ústeckého kraje

Hejtman Ústeckého kraje rozhodne o udělení souhlasu s užitím znaku  Ústeckého  kraje  nejpozději  do  30  dnů  ode dne doručení žádosti.  Hejtman  Ústeckého  kraje  může  stanovit zvláštní podmínky užití  znaku. O  výsledku rozhodnutí  bude žadatel  bez zbytečného odkladu písemně vyrozuměn.

V případě udělení souhlasu je znak na žádost žadatele zaslán v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti., popř. na CD (v tomto případě žadatel přiloží k žádosti CD, na které bude grafické zpracování znaku nahráno). Po dohodě v případě udělení souhlasu k užití znaku lze dojednat i osobní převzetí grafických formátů znaku . 


Užití znaku

Znak Ústeckého kraje je užíván za úplatu. Hejtman Ústeckého kraje je oprávněn rozhodnout o výjimce z tohoto pravidla a udělit souhlas s bezúplatným užitím znaku Ústeckého kraje.

Znak Ústeckého kraje nesmí  být užíván v jiné podobě, než kterou stanoví tato vyhláška.  Při používání znaku Ústeckého kraje je uživatel povinen  dbát na patřičnou důstojnost a úctu ke znaku Ústeckého  kraje.  Užíváním  znaku  Ústeckého  kraje  nesmí  dojít k jeho znevažování, z neužívání a nevhodnému užití.

Znak Ústeckého kraje je zakázáno používat k soukromým účelům.

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 29.7.2005 / 19.5.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém