Orientační nabídka


 

Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Odpověď pro ČTK a ČRo Sever
 

 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ ČTK a ČRo Sever ze dne 12. 3. 2004

 

Dotaz (v původním znění):

Žádáme o upřesnění realizaci programu „Programu předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků“

 

Odpověď:

RÚK na svém jednání dne 10.3.2004 vzala na vědomí zprávu o realizaci„Programu předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků“. Celkově byla na  dotacích poskytnuta částka 5 710 000,-Kč. Částka 890 000,- Kč byla vrácena do státního rozpočtu jako nevyplacená dotace a dále bylo jednotlivými subjekty vráceno dalších 34 176,- Kč jako vratka nevyčerpané dotace.

Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 95/63/2003 ze dne 21.5.2003 byl  vyhlášen „Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků“, jehož realizace se řídila „Zásadami poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje“.

Rada   Ústeckého  kraje   na  svém   zasedání   dne   6. 8. 2003   svým    usnesením č. 182/68/2003 rozhodla  o poskytnutí dotace 3 nestátním neziskovým organizacím.

Přidělené dotace byly čerpány takto:

I. Farní charita Děčín: Přiděleno 21 000,- Kč, čerpáno:  21 000,-- Kč

- na neinvestiční náklady projektu „Sociálně právní poradenství pro Romy“. Vlastním cílem projektu byla  pomoc Romům v obtížné situaci. Finanční prostředky byly čerpány v rámci  projektu v plné výši.   

 

II. Občanské sdružení Dům pomoci-Bethel v Litoměřicích: Přiděleno 150 000,- Kč, čerpáno:  150 000,-- Kč na neinvestiční náklady projektu „Poradenské a  informační centrum“. Projekt splnil všechny vytyčené cíle,  je  reálny předpoklad, že bude pokračovat i nadále. Finanční prostředky byly čerpány v plné výši.

 

III.                 Občanské sdružení Dům pomoci-Bethel v Litoměřicích: Přiděleno 60 000,-- Kč, čerpáno: 60 000,-- Kč na neinvestiční náklady projektu „Vzdělávací a rekvalifikační středisko PROGRES   Litoměřice – přípravná část“. Projekt splnil všechny vytyčené cíle a bude pokračovat i v roce 2004. Spolufinancování je předpokládáno z rozpočtové linie Phare, Úřadu  práce Litoměřice a Ústeckého kraje. Finanční prostředky byly čerpány v rámci  projektu v plné výši.

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 56/19/2003 ze dne 3.9.2003 rozhodlo o  poskytnutí dotací 5 níže uvedeným subjektům s tím, že u projektů, kde schválená dotace byla vyšší než 250.000,-- Kč navrhlo  navýšení dotace o 50.000,-- Kč na náklady spojené s vypracováním závěrečného auditu.

 

Přidělené dotace byly čerpány takto:

I.                    Občanské sdružení „Cíl“ Chomutov: přiděleno: 1 900 000,-- Kč, čerpáno: 1 877 479,-- Kč,

vráceno:        22 521,-- Kč. Použito ¨na neinvestiční náklady projektu „Azylový dům a poskytování sociálních služeb.“ Cílem projektu bylo snižování  sociálního propadu romských rodin a mládeže, která odchází z dětských domovů, formou  nabídky ubytování v Azylovém domě, který  je nyní před kolaudací. Projekt bude pokračovat i v r. 2004 za podpory Úřadu vlády – Rady vlády pro záležitosti romské komunity Nadace Civília a města Chomutova. Závěrečné vyúčtování a zpráva auditora byly předloženy. 

         

II. Dům romské kultury o.p.s.: Přiděleno: 430 000,-- Kč, čerpáno:  418 345,-- Kč, vráceno 11.655,-- Kč. Použito na neinvestiční náklady projektu “Otevřená škola“. Obsahem projektu bylo zpřístupnění vzdělání,  vzdělanosti a odborné kvalifikace s cílem následné zvýšení zaměstnanosti vytvářením nových pracovních míst. Závěrečná zpráva a zpráva auditora byly předloženy.

 

III. Oblastní charita Most: Přiděleno: 350 000,-- Kč, čerpáno: 350 000,-- Kč, použito na neinvestiční náklady projektu „Kontaktní centrum pro sociálně slabé romské rodiny spojené s terénní sociální asistencí ve vyloučených romských rodinách“. Cílem programu bylo zlepšit kvalitu života v místních romských společenstvích a nasměrovat je k nekonfliktnímu způsobu života. Projekt probíhal  v souladu s původním záměrem a splnil svůj cíl. Byla předložena závěrečná zpráva a zpráva auditora.

 

IV. Občanské sdružení Romano jasnila: Přiděleno: 719 000,-- Kč, čerpáno: 719 000,--, použito           na neinvestiční náklady programu „Poradenská centra“. Realizací programu vznikla dvě poradenská centra, a to v Trmicích a  Neštěmicích-Mojžíři, s cílem napomoci samosprávným orgánům při řešení otázek bydlení romských spoluobčanů, vytváření podmínek pro posilování sounáležitosti občanů  k místu, kde bydlí. Projekt bude pokračovat i v roce 2004 za podpory NROS a Úřadu vlády - Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Byla předložena závěrečná zpráva a zpráva auditora.

 

V. Občanské sdružení Vzájemná podpora: Přiděleno: 2 080 000,-- Kč, čerpáno: 2 080 000,-- Kč

 na neinvestiční náklady projektu „Komunitní centrum vzdělávání Teplice“. V rámci realizace projektuje byla  zřízena krejčovská dílna, s cílem následného zvýšení zaměstnanosti vytvářením nových pracovních míst. Projekt bude pokračovat i v letošním roce za podpory Úřadu vlády –           Rady  vlády pro záležitosti romské komunity. Byla předložena závěrečná a auditorská  zpráva.

 

Usnesením č. 14/22/2003 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 17.12.2003 bylo revokováno  usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 56/19/2003, které rozhodlo neposkytnout dotaci dle § 36 odst. 1, písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů  Komunitnímu centru Chánov se sídlem v Mostě, Zlatnická 206 ve výši 840.000,-- Kč na neinvestiční náklady projektu „Sociální práce v Chánově“ a 50.000,-- Kč účelově na provedení auditu hospodaření subjektu. Důvodem byla skutečnost, že smlouva o poskytnutí dotace byla zpracována a podepsána statutárním zástupcem shora uvedené organizace, před jejím předáním k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje však vyšlo najevo, že na tohoto statutárního zástupce je podáno trestní oznámení ve věci nezákonného hospodaření se svěřenými finančními prostředky organizace.

Celkově byla na  dotacích poskytnuta částka 5 710 000,-Kč. Částka 890 000,-Kč byla vrácena do státního rozpočtu jako nevyplacená dotace a dále bylo jednotlivými subjekty vráceno dalších 34 176,- Kč jako vratka nevyčerpané dotace.

V průběhu realizace byla u většiny projektů provedena kontrola, zda přidělené finanční prostředky   jsou vynakládány  v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Přínos vyhlášeného programu  spatřujeme v tom, že v Ústeckém kraji  byla nově otevřena poradenská centra v Ústí nad Labem a vybudována pracovní dílna v Teplicích,  která  zajišťují  služby  klientům  podle  předložených  projektů.   Dne 19. 3. 2004 bude  otevřen Azylový dům Nikolas v Chomutově. Dalším přínosem je, že při realizaci projektů našlo uplatnění cca 65 osob. Ze závěrečných zpráv příjemců dotací je zřejmé, že všechny podpořené projekty mají kontinuální charakter a budou pokračovat  i v roce 2004.

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 12.3.2004 / 12.3.2004 | Zveřejnit do: 12.4.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém