Orientační nabídka


 

Představujeme Provinicii Jižní Holandsko

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Představujeme vám Provincii Jižní Holandsko

Provincie Jižní Holandsko je rušný region s 3,4 miliony obyvatel. Jde o nejhustěji zalidněnou provincii Nizozemí. Důkazem je i více 134 000 registrovaných podniků a tři univerzity (Delft, Rotterdam a Leiden). Jižní Holandsko je nejdůležitější oblastí Nizozemí z hlediska ekonomiky, zemědělství a služeb. Největší město Rotterdam je největším přístavem světa a hlavní město provincie, Haag, je sídlem Mezinárodního soudního tribunálu a také oficiálním sídlem královny Beatrix.

Přes všechen ruch a shon však tato oblast skrývá mnoho krásných míst na venkově,  široce se vinoucí řeky a nekonečné písečné pláže.

Udržet rozvoj v tak rozrůzněné provincii je stálou výzvou pro regionální vládu pracující ruku v ruce s vládou centrální a 95 orgány místní samosprávy.

Nizozemí má tři úrovně  vlády: centrální vládu, rady jednotlivých provincií a orgány místní samosprávy. Na úrovni provincií sestává administrativa z Rady provincie a Vlády provincie, na které dohlíží Královský komisař. Úkolem Vlády provincie je zajistit rozvoj regionu jako celku. Je zodpovědná za územní plánování, ekonomiku, dopravu, životní prostředí,zemědělství, kulturu a dohled na financování orgánů místní samosprávy.

Rada provincie

Obyvatelé Jižního Holandska volí jednou za čtyři roky své zástupce do Rady provincie. Rada má 83 členů. Rozhoduje o všech klíčových otázkách dotýkajících se provincie jako celku. Rada se schází jednou měsíčně v Haagu. Schůzím předsedá Královský komisař. Každý člen Rady je zároveň členem jednoho nebo více výborů, které dodávají podklady pro rozhodování Rady.

Vláda provincie

            Vláda provincie sestává z Královského komisaře a 8 ministrů volených Radou. Předkládá návrhy vládě a dohlíží na implementaci schválených návrhů. Dále vykonává nařízení centrální vlády, rozděluje granty a dotace a koordinuje a plánuje rozvoj provincie. Vláda se schází jednou týdně.

Královský komisař

            Jmenuje ho královna na dobu šesti let. Předsedá radě i vládě provincie. Doporučuje jmenování starostů. Je zodpovědný za regionální politiku, veřejný pořádek a koordinaci záchranného systému v případech překračujících pravomoci místních orgánů.

Organizace

            Úřad regionální vlády má zhruba 2000 zaměstnanců. Zhruba 1500 je jich zaměstnáno na ústředí v Haagu, zbytek je rozmístěn na pracovištích po celé provincii. Jde např.  o úředníky zodpovědné za stav komunikací, životního prostředí apod.

Rozpočet

            Roční rozpočet Provincie Jižní Holandsko činí 454 milionů euro. Většina z této částky pochází od centrální vlády.

Územní plánování

            Vláda provincie se snaží vytvořit lepší podmínky pro soudržnost a souhru venkovských a městských oblastí. V letech 2000 a 2005 bude Jižní Holandsko potřebovat 65 000 nových bytů a domů. Při výstavbě se vláda snaží najít ideální rovnováhu mezi jednotlivými druhy bydlení, díky čemuž lze dosáhnout ideálních demografických podmínek.

Doprava

            Správa provincie věří, že veřejná doprava osob je nejlepší alternativou k užívání osobních vozů, a proto dohlíží, aby její systém a prostředky odpovídaly co nejlépe potřebám a přáním cestujících. Společně s dalšími organizacemi je budována stále se rozšiřující síť autobusových linek, nových parkovacích míst poblíž vlakových stanic, cyklistických stezek apod. Podporuje také vznik nových vlakových linek jakými jsou např. RandstadRail nebo Rhine-Gouwe line.

Vegetace

            Provincie Jižní Holandsko je oblastí s nejmenším podílem zeleně na hlavu. Správa provincie se svou politikou snaží pro své občany zajistit dostatek rekreačních a zemědělských oblastí. Kultivace a management životního prostředí jsou pro vládu provincie vysokou prioritou. Výstavbou speciálních stezek pro cyklisty, pěší a vodní turisty se venkovské oblasti stávají zajímavými nejen pro farmáře. Mezi většími oblastmi volné přírody jsou vytvářeny tzv. „zelené koridory“, což napomáhá šíření fauny a flóry.

Životní prostředí

            Provincie podporuje aktivity týkající se dekontaminace půdy a vody. Každý podnik musí dodržovat přísné podmínky stanovené vládou k ochraně životního prostředí. Provincie v současné době zesiluje snahy o prevenci v této oblasti: pečlivě zvažuje umístění a design průmyslových oblastí, podporuje užívání „čistých“ výrobků

Voda

            Průměrná nadmořská výška Jižního Holandska je -2 metry a hladina světového oceánu stoupá. V součtu s mnoha vodními toky na území regionu tento fakt představuje velmi specifický problém. Vláda se snaží tuto hrozbu zredukovat stavbou vodních děl a úpravou koryt toků. Přímou odpovědnost za management a údržbu vodních zdrojů nesou specializované místí organizace, na které dohlíží vláda Provincie.

Ekonomika

            Přístav Rotterdam, petrochemický průmysl, cestovní ruch, zemědělství a zahradnictví jsou hlavními odvětvími ekonomiky Jižního Holandska V současné době vláda podporuje restrukturalizaci ekonomiky s důrazem na nové technologie. Podporovány jsou také speciální programy pro dlouhodobě nezaměstnané.

Sociální péče

            Správa provincie se snaží odstranit sociální problémy obyvatelstva. Jde například o projekty zaměřené na menšiny, sociálně nepřizpůsobivé, osamělé apod. Zvláštní pozornosti se dostává otázkám výchovy mládeže. Existují projekty pomáhající mladým zaujmout aktivní roli ve společnosti i v rodině. Vláda samozřejmě podporuje organizace jako jsou nemocnice či ústavy péče o seniory.

Kultura

            V Jižním Holandsku lze nalézt nepřeberné množství historických památek. Každý rok určuje vláda jedno město či oblast a podporuje její prezentaci širší veřejnosti. Podporovány jsou i nespočetné další kulturní aktivity a instituce.

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 13.12.2002 / 13.12.2002 | Zveřejnit od-do: 13.12.2002-13.3.2003
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies