Orientační nabídka


 

Příprava projektů pro veřejný sektor v OPST – Ústecký kraj

Financováno EU a MŽP
 

 
 

Registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/23_044/0000353

Název programu: Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027

Název výzvy: Příprava projektů pro veřejný sektor - Ústecký kraj

Žadatel: Ústecký kraj

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2024

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2027

Celkový rozpočet: 99 999 999,01 Kč

Rozdělení financování: EU 100%


Projekt se zaměřuje na podporu přípravy studií proveditelnosti a projektové dokumentace ve veřejném sektoru v Ústeckém kraji. Mezi podporované aktivity patří: energetické úspory a OZE, oběhové hospodářství, místní mobilita a řemeslné inkubátory.

 

Oprávnění žadatelé:

obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené ÚSC, obchodní společnosti se 100% vlastnictvím ÚSC.

 

Podporované aktivity:

1. Příprava studií proveditelnosti – výdaje na zpracování podrobné studie proveditelnosti a veškerých etap budoucího projektu včetně:

·    Architektonického, projektového či obdobného návrhu,

·    Krajinné/urbanistické studie,

·    Variantní studie záměru a technického řešení,

·    Bezprostředně související ostatní podkladové studie a analýzy dle specifických požadavků projektu (např. geologický a hydrologický průzkum, odborný posudek, rozptylová studie, technicko-ekonomická analýza, analýza potenciálu produkce odpadů/cirkulární sken, biologické posouzení, statické posouzení budov aj.).

2. Příprava projektové dokumentace – výdaje na navazující projektovou přípravu některé z dílčích etap budoucího projektu včetně:

·    Příprava projektové dokumentace v rozsahu stanoveném vyhláškou č.499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb,

·    Zpracování zadávací dokumentace dle zákona č.134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek.

  

Způsobilé typy projektů:

1. Energetické úspory a OZE – podpořit lze projekty, které jsou způsobilé v rámci specifických cílů 1.1 a 1.2 OPŽP a programu RES+ Modernizačního fondu.

·    Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury,

·    Snížení energetické náročnosti/zvýšení činnosti technologických procesů,

·    Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov,

·    Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu,

·    Výstavba nových veřejných budov a další uvedené v dotačním programu.

2. Oběhové hospodářství – podpořit lze projekty, které jsou způsobilé v rámci specifických cílů 1.5 OPŽP.

·    Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů,

·    RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravu a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadů,

·    Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů a další uvedené v dotačním programu.

3. Místní mobilita – podpořit lze projekty, které jsou způsobilé v rámci podpory infrastruktury pro cyklistickou dopravu v odpovídajících výzvách IROP.

·    Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury,

·    Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury a další uvedené v dotačním programu.

4. Řemeslné inkubátory – podpořit lze projekty, které jsou způsobilé v rámci podmínek OPST.

·    Rozšíření prostor a modernizace otevřené řemeslné dílny včetně pořízení nového vybavení,

·    Budování otevřeného řemeslného inkubátoru – prostory a zázemí dílen pro tradiční řemesla, umění a design, technologie a gastronomie – např. práce se dřevem, šicí dílna a další uvedené v dotačním programu.

 

Výše a míra podpory:

  • Podpora konečným příjemcům je poskytována formou dotace ve výši maximálně 75 % ze způsobilých výdajů projektu konečného příjemce.
  • Maximální výše podpory odpovídá limitu podpory de minimis, tj. 5 000 000 Kč.
  • Maximální limit platí i pro projekty podpořené mimo pravidla pro veřejnou podporu.
  • Minimální výše podpory činí 100 000 Kč.

 

Projekt je financován Evropskou unií.


Dotační program je již vyhlášen – podrobnější informace naleznete zde. Termín zahájení příjmu elektronických žádostí je od 18.6.2024.


Aktuality:

 
Zodpovídá: Ing. Karolína Druxová
Vytvořeno / změněno: 21.3.2024 / 21.3.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém