Orientační nabídka


Cesta: Titulní stránka > Ústecký kraj > Přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem
 

Přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem

 
 
 

INFORMACE K VOLBĚ NOVÝCH PŘÍSEDÍCÍCH KRAJSKÉHO SOUDU V ŮSTÍ NAD LABEM

 

VOLBA PŘÍSEDÍCÍCH.

Přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem volí dle § 64 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,
ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

 

NÁVRH KANDIDÁTŮ NA PŘÍSEDÍCÍ

Kandidáty do funkce přísedícího krajského soudu v Ústí nad Labem navrhují členové Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále také jako „ZUK“).

Toto nevylučuje, aby svůj zájem projevil kterýkoliv občan splňující zákonné předpoklady (dále jako „uchazeč“) – viz níže. Ten svou žádost o zvolení přísedícím doručuje na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje

Uchazeče, kteří svou žádost doručí jinak, než prostřednictvím člena ZUK, navrhuje jako kandidáty po ověření zákonných náležitostí zpravidla hejtman kraje.

Formuláře pro návrh kandidátů na funkci přísedících jsou ke stažení níže na této webové stránce.

 

PŘEDPOKLADY PRO FUNKCI PŘÍSEDÍCÍHO

Dle ustanovení § 60 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, může být přísedícím státní občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že svou funkci bude řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl nejméně 30 let, má trvalý pobyt v obvodu Zastupitelstva Ústeckého kraje (nebo v tomto obvodu pracuje-doloží se potvrzením od zaměstnavatele) a souhlasí se svým ustanovením do funkce přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Zvláštní právní předpis, tj. zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů – tzv. lustrační zákon stanoví další předpoklady pro ustanovení přísedícím.
Na osoby narozené po 1. prosinci 1971 se tento požadavek nevztahuje.

K navrženým kandidátům si zastupitelstvo vyžádá vyjádření předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem.

 

FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘÍSEDÍCÍHO

Přísedící jsou voleni do funkce na dobu 4 let (§ 61 odst. 2 zákona o soudech a soudcích).

Přísedící vykonává svou funkci ode dne následujícího po dni složení slibu:

"Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě."

Složení slibu se neopakuje, byl-li přísedící zvolen znovu.

Jestliže slib neskládá, vykonává přísedící svou funkci ode dne následujícího po dni zvolení. Osvědčení o zvolení vydá předseda příslušného soudu přísedícímu po složení slibu, nebo jestliže slib neskládá, po opětovném zvolení.

 

NÁHRADY ZA VÝKON FUNKCE

Přísedícím, kteří jsou v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu, přísluší za dobu, po kterou vykonávají funkci přísedícího nebo plní jiné povinnosti spojené s touto funkcí, náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Náhradu mzdy je povinen poskytovat stát.

Přísedícím, kteří nejsou v pracovním poměru, nahrazuje ušlý výdělek za dobu výkonu funkce přísedícího nebo jiných povinností spojených s touto funkcí stát. Způsob a výši náhrady stanoví ministerstvo vyhláškou č. 44/1992 Sb.,
o náhradách za vykonávání funkce přísedícího, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „vyhláška“).

Dále stát hradí přísedícím hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce přísedícího nebo jiných povinností spojených s touto funkcí. Způsob náhrad stanoví ministerstvo vyhláškou, kterou odkazuje na předpisy o cestovních náhradách.

Přísedícím přísluší mimo náhrady podle předchozích odstavců za každý den jednání paušální náhrada za výkon jejich funkce. Tuto paušální náhradu vyplácí stát ve výši, kterou určí ministerstvo vyhláškou, v současné době je výše 150 Kč.

Obecně lze konstatovat, že za den u soudu obdrží přísedící krom náhrady ušlého výdělku paušální částku 150,- Kč a prokázané cestovní náhrady včetně stravného.

 

POSTUP PŘI VOLBĚ PŘÍSEDÍCÍCH KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM

 

·   Kandidát/uchazeč vyplní potřebné formuláře, které jsou ke stažení níže na této webové stránce (souhlas se zpracováním osobních údajů, návrh kandidáta nebo podklad pro návrh kandidáta a čestné prohlášení).

·   Předloží výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) a lustrační osvědčení (je-li nutné) - obojí si nechává vyhotovit na vlastní náklady. Výpis z Rejstříku trestů lze pořídit na pracovištích CzechPoint.

·   Formulář „Návrh kandidáta do funkce přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem“ si kandidát sám nechá zastupitelem potvrdit. V případě, kdy kandidát nemá vlastní návrh člena zastupitelstva, vyplní formulář „Podklad pro návrh kandidáta“, který bude projednán odborem legislativně-právním (dále také jako "LP") s hejtmanem Ústeckého kraje.

·   Po předložení řádně vyplněných formulářů (a v případě souhlasného stanoviska hejtmana Ústeckého kraje, pokud nemá kandidát vlastní návrh člena zastupitelstva) si hejtman kraje vyžádá pro ZUK vyjádření předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem.

·  Následně, po obdržení vyjádření předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem, je zpracován materiál k volbě přísedících krajského soudu, který je projednán v orgánech kraje.

·   V případě, že Rada Ústeckého kraje při návrhu materiálu ZUK nedoporučí volbu kandidáta navrženého členem ZUK, bude tento člen o tomto bezodkladně informován a budou mu předány veškeré podklady k volbě, kterou lze navrhnout v rámci příslušného bodu programu schůze ZUK.

·   Po provedené volbě jsou kandidát i předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem informováni o zvolení do funkce přísedícího.

·   Vše další je již v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem, který bude zvoleného přísedícího kontaktovat zejména za účelem složení slibu (viz výše).

 

Administraci zajišťuje odbor legislativně-právní Krajského úřadu Ústeckého kraje, s dotazy se lze obrátit na Alenu Bačíkovou (tel.: 475 657 696; e-mail: bacikova.a@kr-ustecky.cz) nebo Bc. Pavlu Pilařovou (tel.: 475 657 357;  e-mail:  pilarova.p@kr-ustecky.cz).

 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Hlavní web - 2014 > Ústecký kraj > Přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém