Orientační nabídka


 

Problematika územně analytických podkladů

 

 
 

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou od 1.1.2007 novým nástrojem územního plánování. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 183/2006. Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jsou obdobou dřívějších průzkumů a rozborů, které se od dnešních ÚAP liší tím, že stav území byl zjišťován jednorázově za účelem zpracování ÚPD pro jedno správní území obce. Dnešní ÚAP budou povinně pořizovány a průběžně aktualizovány pro území obcí s rozšířenou působností a krajů, z čehož vyplývá zpracování dvojí podrobnosti.

 

Smyslem pořízení ÚAP je zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území a rozbor udržitelného rozvoje území. Takto zpracované podklady slouží pro soustavnou územně plánovací činnost, kterou dokládá schéma provázanosti ÚAP a územně plánovacích dokumentací. Obsahové náležitosti ÚAP obcí a krajů stanovuje vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (§ 4, příloha č.1 A a B).

 

Úřady územního plánování (ÚÚP) pořizují územně analytické podklady pro své správní obvody (ÚAP obcí) v přenesené působnosti. ÚAP obce budou pořizovány v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů, regulačních plánů a jejich změn. První ÚAP obcí pořídí ÚÚP do 31.12.2008. Pokud nebudou ÚAP obcí pořízeny, bude pořízení ÚPD vždy zahrnovat i zpracování průzkumů a rozborů řešeného území v rozsahu odpovídající územně analytickým podkladům.

 

ÚAP pořizuje příslušný pořizovatel na základě údajů o území a průzkumů území. Údaje o území poskytuje pořizovateli poskytovatel údajů (tzn. orgán veřejné správy nebo jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury), a to bezodkladně po jejich vzniku, především v digitální podobě. Na základě nových údajů o území nebo jejich aktualizací, průzkumů území a dalších informací ÚÚP průběžně aktualizuje ÚAP a každé 2 roky pořídí úplnou aktualizaci. Při zpracování se předpokládá využití digitální technologie, která bude umožňovat výměnu dat pro využití v ÚAP kraje.

 

Přehled sledovaných jevů dle přílohy č.1 A a B vyhlášky č. 500/2006 Sb.  naleznete na stránkách http://www.uur.cz/default.asp?ID=3205

 

Pasport údaje o území naleznete na stránkách http://www.uur.cz/default.asp?ID=3205

 
Zodpovídá: Mgr. Adéla Falcmanová
Vytvořeno / změněno: 3.3.2008 / 10.3.2008
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém