Orientační nabídka


 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2006

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

                                                                                                 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek

Ústeckého kraje

 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen „Program“) zřizuje Ústecký kraj v souladu s § 28a písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu Zásad pro poskytování prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, ve znění novely, schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje svým usnesením č. 22/28/2004 dne 27.10.2004 a „Strategie rozvoje kultury a památkové péče Ústeckého kraje“ schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 35/25/2004 dne 5. května 2004. Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 26/9Z/2005  ze dne 21.12.2005.

 

Cílem programu je především:

 1. záchrana bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek
 2. kompenzace omezení vlastnického práva majitelů při zvýšených nákladech na opravy kulturních památek v Ústeckém kraji, plynoucích z vykonatelných závazných stanovisek dle § 14 odst. 1 nebo rozhodnutích dle § 10 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů orgánů státní památkové péče,
 3. zachování kulturně – historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitých a movitých kulturních památek;

 

Článek I.

 předmět podpory

Příspěvek ve smyslu § 16 odst.1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ( pro účely tohoto „ Programu“ poskytovaný formou neinvestiční účelové dotace, dále jen dotace) je určen na záchranu a obnovu movitých i nemovitých kulturních památek (např. opravy a rekonstrukce hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování plastik, restaurování vybavení interiérů … a dalších kulturních památek) v Ústeckém kraji.

Finanční prostředky z dotace nemohou být použity na modernizaci kulturních památek a na stavební úpravy, které by byly v rozporu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče. Dotaci rovněž nelze poskytnout na již dokončenou akci.

 

 

Článek II.

okruh žadatelů

O dotaci z tohoto programu mohou požádat vlastníci kulturních památek – obce, neziskové organizace, občanská sdružení a spolky, církve, právnické osoby a podnikající i nepodnikající fyzické osoby kromě příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj.

 

Článek III.

 forma podpory

Dotace, na jejíž poskytnutí není právní nárok.

 

 

 

Článek IV.

 výše dotace

Minimální výše poskytované dotace v rámci Programu činí 50 tis. Kč na jednu realizovanou akci podanou v jednom kalendářním roce.

 

 

Článek V.

 finanční rámec

Finanční rámec Programu sestává z nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let, částky vyčleněné v rozpočtu Ústeckého kraje k tomuto účelu v příslušném kalendářním roce a prostředky získané od dalších subjektů.

 

Článek VI.

 účel dotace a spoluúčast žadatele

Dotace je určena především na zvýšené náklady spojené s obnovou kulturní památky s tím, že spoluúčast žadatele bude činit nejméně 30% celkových  nákladů spojených s obnovou kulturní památky, uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace. V případě restaurování kulturní památky lze poskytnout dotaci až do výše 100%  celkových nákladů. Výjimečně lze dotaci poskytnout i vlastníkům, kteří ze svých prostředků nejsou schopni uhradit nutné náklady na zachování kulturní památky a v těchto případech nemusí být zachovaná spoluúčast vlastníka v uvedené výši. Nutnost opravy nemovité kulturní památky musí být v tomto případě podložena nařízením provedení nezbytných úprav na stavbě, které vydá územně příslušný stavební úřad, u movité kulturní památky pak odborným posudkem zaměstnance Národního památkového ústavu, úop v Ústí nad Labem. Do výše celkových nákladů nelze zahrnout částku ve výši odpočtu, který příjemce dotace může uplatnit podle zvláštního právního předpisu ( zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ).

 

Článek VII.

 náležitosti žádosti

a) Žádost musí obsahovat řádně vyplněný titulní list žádosti o poskytnutí dotace podle přílohy „A“ tohoto Programu a povinné přílohy

 

 1. doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce; jde li o nemovitost, rovněž výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie, kopie snímku z katastrální  mapy, popřípadě geometrického plánu, které nejsou starší než šest měsíců,
 2. závazné stanovisko vydané příslušným správním orgánem podle § 14 odst.1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nebo rozhodnutí dle § 10 odst. 2 téhož zákona
 3. specifikace druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení a sjednané nebo odborně odhadnuté ceny obnovy kulturní památky, včetně specifikace prací, ke kterým se váže žádost o dotaci (z předložených rozpočtů musí být patrné zvýšené náklady),
 4. záměr prezentace kulturní památky zpřístupněné veřejnosti pro kulturně vzdělávací účely, pokud se jedná o kulturní památku využívanou tímto způsobem anebo k tomuto využití uvažovanou,
 5. jde-li o movitou kulturní památku, specifikace způsobu její ochrany před poškozením, zničením nebo odcizením,
 6. fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o dotaci,
 7. čestné prohlášení nebo jiný doklad o tom, že na vlastníka kulturní památky nebyl vyhlášen konkurz, likvidace nebo, že na majetek není prohlášena exekuce a žadatel není pravomocně uznán vinným z úmyslného trestného činu, pokud na kulturní památce vázne zástavní právo spojené se splátkami úvěru, které je uvedeno v listu vlastnictví doklad, že ve splácení úvěru nedochází k prodlení,
 8. potvrzení místně příslušného správce daně, že žadatel nemá v evidenci daní daňové nedoplatky, ne starší tří měsíců,
 9. potvrzení příslušných zdravotních pojišťoven, že žadatel nemá v jejich evidenci žádné nedoplatky pojistného ani penále, ne starší tří měsíců,
 10. potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá v jejich evidenci žádné nedoplatky pojistného ani penále, ne starší tří měsíců,
 11. kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu,
 12. výpis obchodního rejstříku ne starší tří měsíců, popř. přidělení identifikace Ministerstva vnitra ČR, živnostenský list,
 13. doklad o výši přijatých dotací na konkrétní památku (státní rozpočet, obecní rozpočet, soukromý sektor apod.) v průběhu předcházejících tří let.

 

b) Jde-li o případ poskytnutí dotace vlastníku kulturní památky, který nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, přikládají se k žádosti o dotaci rovněž

 

 1. jde-li o nemovitou kulturní památku, doklady o příjmech plynoucích z této nemovitosti za poslední tři roky, popřípadě o závazcích na ní váznoucích,
 2. notářsky nebo matrikou ověřené čestné prohlášení vlastníka nebo vlastníků kulturní památky o jejich příjmech a případných hospodářských výsledcích za poslední tři roky a o jejich majetkových poměrech ke dni podání žádosti o dotaci,
 3. u nemovité kulturní památky nařízení provedení nezbytných úprav na stavbě, vydané územně příslušným stavebním úřadem; u movité kulturní památky pak odborným posudkem zaměstnance Národního památkového ústavu, úop v Ústí nad Labem

 

Článek VIII.

 způsob, termín a místo podání žádosti

Žádost o poskytnutí dotace – příloha „A“ – spolu se všemi přílohami musí být doručena v zalepené obálce označené textem „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“ nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku na adresu:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče,

Velká Hradební 3118/48,

400 02  Ústí nad Labem

 

s textem NEOTVÍRAT!

 

Žádosti došlé po datu 28.2. nebudou posuzovány a žadatelé budou o tomto vyrozuměni.

 

Žádost a veškeré přílohy musí být zpracované v českém jazyce. Do výběru budou přijaté pouze kompletní žádosti se všemi přílohami. Pokud bude žádost o dotaci obsahovat formální nedostatky ( absence dokladů a příloh nebo chybné nebo nepravdivé uvedení předepsaných údajů nebo numerické chyby v rozpočtu plánované akce), bude vyřazena z dalšího řízení.  Rukou psané žádosti nebudou přijaty. Žádosti se archivují, dokumenty se nevracejí.

 

Článek IX.

 způsob hodnocení žádostí

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje shromáždí a připraví podklady pro vyhodnocení žádostí kulturní komisí, která bude postupovat v souladu s § 12 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Rada Ústeckého kraje projedná žádosti doporučené kulturní komisí a rozhodne o poskytnutí dotace nebo doporučí k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, které na svém zasedání rozhodne o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo rozhodovat o poskytnutí dotace vyšší než 200.000,- Kč a poskytnutí dotace obcím bez ohledu na výši dotace.

 

Článek X.

 oznámení o poskytnutí dotace

Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje bude po přijetí usnesení zveřejněno na úřední desce krajského úřadu a webových stránkách Ústeckého kraje. Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni odborem kultury a památkové péče o výsledku schvalovacího procesu.

 

 

Článek XI.

 poskytnutí dotace

Pokud Rada nebo Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí dotace, dojde k vyhotovení smlouvy mezi Ústeckým krajem a vlastníkem kulturní památky, která bude obsahovat údaje o výši poskytnuté dotace, účelu a konkrétních podmínkách, za kterých se dotace poskytuje. Smlouvu za Ústecký kraj podepisuje hejtman Ústeckého kraje nebo jím plnou mocí pověřená zodpovědná osoba.

 

Článek XII.

 způsob použití dotace

Jednotlivé opravy, rekonstrukce staveb nebo restaurátorské zásahy budou realizované v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace z Programu. Finanční prostředky z tohoto Programu budou vlastníkům kulturních památek poskytnuté na základě předložených faktur, po vyčerpání vlastního podílu, který bude zakotvený ve smlouvě. Ve výjimečných případech vlastníkům, kteří nejsou schopni z vlastních prostředků zajistit záchranu kulturní památky (dle čl. VII b) odst. 3), a k havarijnímu stavu prokazatelně nedošlo z jejich viny, je možné poskytnout dotaci průběžně a to na základě předložení dílčích faktur a tato skutečnost bude uvedena ve smlouvě o konkrétním případu poskytnutí dotace.

 

 

Článek XIII.

 závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace

Závěrečnou zprávu o realizované akci je příjemce dotace povinen předložit do jednoho měsíce po ukončení prací spolu se závěrečným vyúčtováním dotace. Pokud se práce na obnově kulturní památky neprovedou ve výši celkových nákladů, uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace, má se za to, že úspora vznikla z dotace. U akcí, které přecházejí do následujícího roku bude vyúčtování a případné vrácení nevyčerpaných prostředků provedeno do jednoho měsíce od ukončení prací. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace poukáže příjemce zpět na účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečné zprávy. V případě nedodržení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace se dotace buď neposkytne vůbec nebo v případě průběžného financování je příjemce povinen vyplacenou část dotace vrátit poskytovateli v plné výši, a to v termínu 14 kalendářních dnů od  doručení vyrozumění o nedodržení podmínek smlouvy.

 

Závěrečná zpráva musí obsahovat

 1. přesné označení příjemce dotace,
 2. číslo smlouvy o poskytnutí dotace,
 3. fotodokumentaci obnovené kulturní památky,
 4. položkový rozpis provedených prací.

 

 

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat

 1. celkový přehled nákladů na opravu nebo obnovu nebo restaurování kulturní památky,
 2. kopii smlouvy o dílo mezi vlastníkem kulturní památky a dodavatelem prací,
 3. kopie účetních dokladů včetně výpisu z účtu vlastníka, z kterého je patrná úhrada faktury dodavateli,
 4. v případě hotovostní platby pokladní doklad.

 

Článek XIV.

 časový rámec Programu

 

vyhlášení Programu                                           leden příslušného kalendářního roku

příjem žádostí o dotaci                                                  nejpozději do 28.2. přísl. kalen. roku, včetně podání k poštovní přepravě

hodnocení žádostí kulturní komisí                           do konce března dle zasedání kulturní komise

rozhodnutí o poskytnutí dotace příslušným

orgánem Ústeckého kraje                                       do konce dubna dle zasedání tohoto orgánu

vyrozumění žadatelů o výsledku

schvalovacího procesu                                    neprodleně po ověření zápisu ze zasedání orgánů Ústeckého kraje

vyhotovení smlouvy o poskytnutí dotace                   návazně na vyrozumění žadatelů

předání závěrečné zprávy a vyúčtování                     do 1 měsíce od ukončení prací

 

Odkazy

 
Zodpovídá: 175
Vytvořeno / změněno: 9.1.2006 / 18.1.2006 | Zveřejnit od-do: 9.1.2006-30.6.2006
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies