Orientační nabídka


 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje

 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen „Program“) zřizuje Ústecký kraj v souladu s § 28a písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu Zásad pro poskytování prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, ve znění novely, schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje svým usnesením č. 22/28/2004 dne 27.10.2004 a „Strategie rozvoje kultury a památkové péče Ústeckého kraje“ schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 35/25/2004 dne 5. května 2004.

 

Cílem programu je především:

 1. záchrana bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek nebo významných krajinných dominant,
 2. kompenzace omezení vlastnického práva majitelů při zvýšených nákladech na opravy kulturních památek v Ústeckém kraji, plynoucích z vykonatelných rozhodnutí orgánů státní památkové péče,
 3. pobídkové vyvolání investic vlastníků kulturních památek na jejich zachování a obnovu,
 4. zachování kulturně – historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitých a movitých kulturních památek; odkazu našich předků pro budoucí generace.

 

I. předmět podpory

Dotace (příspěvek ve smyslu § 16 odst.1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, poskytovaný formou dotace, dále jen dotace) je určena na záchranu a obnovu movitých i nemovitých kulturních památek (např. opravy a rekonstrukce hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování plastik, restaurování vybavení interiérů … a dalších kulturních památek) v Ústeckém kraji.

Finanční prostředky z dotace nemohou být použity na modernizaci kulturních památek a na stavební úpravy, které by byly v rozporu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

Dotaci rovněž nelze poskytnout na již dokončenou akci.

 

II. okruh žadatelů

O dotaci z tohoto programu mohou požádat vlastníci kulturních památek – obce, neziskové organizace, občanská sdružení a spolky, církve, právnické osoby a podnikající i nepodnikající fyzické osoby.

 

III. forma podpory

Dotace není právně vymahatelná.

 

IV. výše dotace

Nejnižší částka, o kterou je možné požádat v rámci Programu činí 50 tis. Kč na jednu realizovanou akci v jednom kalendářním roce.

 

 

V. finanční rámec

Finanční rámec Programu sestává z nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let, částky vyčleněné v rozpočtu Ústeckého kraje k tomuto účelu v příslušném kalendářním roce a prostředky získané od dalších subjektů.

 

VI. účel a spoluúčast žadatele

Dotace je určena především na zvýšené náklady spojené s obnovou kulturní památky a spoluúčast žadatele bude činit v příslušném kalendářním roce nejméně 30% celkových nákladů opravy bez DPH. V případě restaurování kulturní památky lze poskytnout dotaci až do výše 100% nákladů bez DPH. DPH v plné výši vždy hradí žadatel o dotaci. Výjimečně lze  dotaci včetně DPH poskytnout i vlastníkům, kteří ze svých prostředků nejsou schopni uhradit nutné náklady na zachování kulturní památky a v těchto případech nemusí být zachovaná spoluúčast vlastníka v uvedené výši. Nutnost opravy nemovité kulturní památky musí být v tomto případě podložena nařízením provedení nezbytných úprav na stavbě, které vydá územně příslušný stavební úřad, u movité kulturní památky pak odborný posudek pracovníka NPÚ.

 

 

VII. náležitosti žádosti

a) Žádost musí obsahovat řádně vyplněný titulní list žádosti o poskytnutí dotace podle přílohy „A“ tohoto Programu a povinné přílohy

 

 1. doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce; jde li o nemovitost, rovněž výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie, kopie snímku z katastrální  mapy, popřípadě geometrického plánu, které nejsou starší než tři měsíce,
 2. závazné stanovisko vydané příslušným správním orgánem podle § 14 odst.1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 3. specifikace druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení a sjednané nebo odborně odhadnuté ceny obnovy kulturní památky, včetně specifikace prací, ke kterým se váže žádost o dotaci (z předložených rozpočtů musí být patrné zvýšené náklady),
 4. záměr prezentace kulturní památky zpřístupněné veřejnosti pro kulturně vzdělávací účely, pokud se jedná o kulturní památku využívanou tímto způsobem anebo k tomuto využití uvažovanou,
 5. jde-li o movitou kulturní památku, specifikace způsobu její ochrany před poškozením, zničením nebo odcizením,
 6. fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o dotaci,
 7. čestné prohlášení nebo jiný doklad o tom, že na vlastníka kulturní památky nebyl vyhlášen konkurz, likvidace nebo, že na majetek není prohlášena exekuce a žadatel není pravomocně uznán vinným z úmyslného trestného činu, pokud na kulturní památce vázne zástavní právo spojené se splátkami úvěru, které je uvedeno v listu vlastnictví doklad, že ve splácení úvěru nedochází k prodlení,
 8. potvrzení místně příslušného správce daně, že žadatel nemá v evidenci daní daňové nedoplatky, ne starší tří měsíců,
 9. potvrzení příslušných zdravotních pojišťoven, že žadatel nemá v jejich evidenci žádné nedoplatky pojistného ani penále, ne starší tří měsíců,
 10. potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá v jejich evidenci žádné nedoplatky pojistného ani penále, ne starší tří měsíců,
 11. kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu,
 12. výpis obchodního rejstříku ne starší tří měsíců, popř. přidělení identifikace Ministerstva vnitra ČR, živnostenský list,
 13. doklad o výši přijatých dotací na konkrétní památku (státní rozpočet, obecní rozpočet, soukromý sektor apod.) v průběhu předcházejících tří let.

 

b) Jde-li o případ poskytnutí dotace vlastníku kulturní památky, který nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, přikládají se k žádosti o dotaci rovněž

 

 1. jde-li o nemovitou kulturní památku, doklady o příjmech plynoucích z této nemovitosti za poslední tři roky, popřípadě o závazcích na ní váznoucích,
 2. notářsky nebo matrikou ověřené čestné prohlášení vlastníka nebo vlastníků kulturní památky o jejich příjmech a případných hospodářských výsledcích za poslední tři roky a o jejich majetkových poměrech ke dni podání žádosti o dotaci,
 3. u nemovité kulturní památky nařízení provedení nezbytných úprav na stavbě, vydané územně příslušným stavebním úřadem; u movité odborným vyjádřením územně příslušného pracovníka územního pracoviště Národního památkového ústavu.

 

VIII. způsob, termín a místo podání žádosti

Žádost o poskytnutí dotace – příloha „A“ – spolu se všemi přílohami musí být doručena v zalepené obálce označené textem „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“ nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku na adresu:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče,

Velká Hradební 3118/48,

400 02  Ústí nad Labem

 

Výjimkou mohou být akutní havarijní případy, u kterých lze podat žádost o poskytnutí příspěvku i během kalendářního roku viz náležitosti podle bodu VII b odst. 3.

 

Žádost a veškeré přílohy musí být zpracované v českém jazyce. Do výběru budou přijaté pouze kompletní žádosti se všemi přílohami. Rukou psané (nečitelné) žádosti nebudou přijaty.

 

IX. způsob hodnocení žádostí

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje shromáždí a připraví podklady pro vyhodnocení žádostí kulturní komisí, která bude postupovat v souladu s § 12 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Rada Ústeckého kraje projedná žádosti doporučené kulturní komisí a rozhodne o poskytnutí dotace nebo doporučí k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, které na svém zasedání rozhodne o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo rozhodovat o poskytnutí dotace vyšší než 200.000,- Kč a poskytnutí dotace obcím bez ohledu na výši dotace.

 

X. oznámení o poskytnutí dotace

Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje bude po přijetí usnesení zveřejněno na úřední desce krajského úřadu a webových stránkách Ústeckého kraje. Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni odborem kultury a památkové péče o výsledku schvalovacího procesu.

 

 

XI. poskytnutí dotace

Pokud Rada nebo Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o poskytnutí dotace dojde k vyhotovení smlouvy mezi Ústeckým krajem a vlastníkem kulturní památky, která bude obsahovat údaje o výši poskytnuté dotace, účelu a konkrétních podmínkách, za kterých se dotace poskytuje. Smlouvu za Ústecký kraj podepisuje hejtman Ústeckého kraje nebo jím plnou mocí pověřená zodpovědná osoba.

 

XII. způsob použití dotace

Jednotlivé opravy, rekonstrukce staveb nebo restaurátorské zásahy budou realizované v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace z Programu. Finanční prostředky z tohoto Programu budou vlastníkům kulturních památek poskytnuté na základě předložených faktur, po vyčerpání vlastního podílu, který bude zakotvený ve smlouvě. Ve výjimečných případech vlastníkům, kteří nejsou schopni z vlastních prostředků zajistit záchranu kulturní památky (dle čl. VII b) odst. 3), a k havarijnímu stavu prokazatelně nedošlo z jejich viny, je možné přímo uhradit fakturu za provedené práce a tato skutečnost bude uvedena ve smlouvě o konkrétním případu poskytnutí dotace.

 

 

XIII. závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace

Závěrečnou zprávu o realizované akci je příjemce dotace povinen předložit do jednoho měsíce po ukončení prací spolu se závěrečným vyúčtováním dotace. Pokud se práce na obnově kulturní památky neprovedou ve výši nákladů předpokládaných pro běžný kalendářní rok nebo ve výši smluvních nákladů sjednaných na týž rok zhotovitelem díla, má se za to, že úspora vznikla z dotace. U akcí, které přecházejí do následujícího roku bude vyúčtování a případné vrácení nevyčerpaných prostředků provedeno do jednoho měsíce od ukončení prací.  Nevyčerpané finanční prostředky z dotace poukáže příjemce zpět na účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečné zprávy. V případě nedodržení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace se dotace neposkytne nebo v případě přímé úhrady faktur nedojde k realizaci platby.

 

Závěrečná zpráva musí obsahovat

 1. přesné označení příjemce dotace,
 2. číslo smlouvy o poskytnutí dotace,
 3. fotodokumentaci obnovené kulturní památky,
 4. položkový rozpis provedených prací.

 

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat

 1. celkový přehled nákladů na opravu nebo obnovu nebo restaurování kulturní památky,
 2. kopii smlouvy o dílo mezi vlastníkem kulturní památky a dodavatelem prací,
 3. kopie účetních dokladů včetně výpisu z účtu vlastníka, z kterého je patrná úhrada faktury dodavateli,
 4. v případě hotovostní platby pokladní doklad.

 

XIV. časový rámec Programu

vyhlášení Programu                                                  leden příslušného kalendářního roku

příjem žádostí o dotaci                                                  nejpozději do 28.2. přísl. kalen. roku, včetně podání k poštovní přepravě

příjem žádostí na podchycení havárií                       během kalendářního roku

hodnocení žádostí kulturní komisí                           dle termínu zasedání kulturní komise

rozhodnutí o poskytnutí dotace Radou ÚK               dle termínu zasedání Rady Ústeckého kraje

rozhodnutí o poskytnutí dotace

Zastupitelstvem Ústeckého kraje                             dle termínu zasedání Zastupitelstva ÚK

vyhotovení smlouvy o poskytnutí dotace                   do 2 týdnů od ověření zápisu ze zasedání Rady

                                                                            nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje

předání závěrečné zprávy a vyúčtování                     do 1 měsíce od ukončení prací

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha A:

ŽÁDOST O DOTACI:

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje

IDENTIFIKACE

1. NÁZEV AKCE VČETNĚ IDENTIFIKACE OBJEKTU (číslo popisné, ÚSKP):

     

 

2. NÁZEV  ŽADATELE - VLASTNÍKA:

     

 

3. ADRESA,SÍDLO VLASTNÍKA:

     

 

 

4. TELEFON:

5. E-MAIL:

     

     

6. ZODPOVĚDNÁ A KONTAKTNÍ OSOBA:

     

7. ADRESA ZODPOVĚDNÉ A KONTAKTNÍ OSOBY:

     

 

 

8. TELEFON:

9. E-MAIL:

     

     

ÚČEL AKCE A JEJÍ POPIS

10. UMÍSTĚNÍ  KULTURNÍ PAMÁTKY:

     

 

11. CÍL – ÚČEL OBNOVY:

     

 

12. ROZSAH  A CHARAKTER PRACÍ:

     

 

13. POŽADOVANÁ DOTACE BUDE POUŽITA KE KRYTÍ NÁKLADŮ NA:

     

 

PŘIPRAVENOST

14. PožadovanÁ DOTACE:

     

15. Vlastní zdroje předkladatele ŽÁDOSTI:

     

16. Ostatní zdroje: 

     

17. Celkové náklady NA OBNOVU:

     

18. TERMÍN  ZAHÁJENÍ  A DOKONČENÍ AKCE:    

      (DD.MM.- DD.MM.RRRR):

     

     

19. POČET PŘÍLOH:

20. SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE:

     

 

 

 

 

 

 

pozn.: Dotace je formou příspěvku ve smyslu §16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 DATUM:                                                                                 RAZÍTKO A PODPIS ŽADATELE:

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 3.2.2005 / 2.12.2005 | Zveřejnit od-do: 3.2.2005-2.12.2005
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém