Orientační nabídka


 

Program podpory regionální kulturní a divadelní činnosti pro rok 2005

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Program podpory regionální kulturní a divadelní činnosti na rok 2005

Přímá podpora aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje

Podpora krajských postupových přehlídek v oblasti kultury 

 

Programy vyhlašuje odbor kultury a památkové péče, (dále jen OKP), na základě usnesení Rady Ústeckého kraje  ze dne 12.1.2005 a následně Zastupitelstva Ústeckého kraje 26.1.2005. Cílem programů je rozvíjet tvořivost a estetickou výchovu, aktivní kulturní tvorbu a zájmové umělecké aktivity. Finanční podpora je určena na kulturní a společenské události na území Ústeckého kraje, směřující k zachování a rozvoji místních tradic a na spolufinancování činnosti divadelních scén. Program se řídí ustanoveními „Zásad poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám, vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje“.

 

 

I.              předmět podpory

 

Podpora kulturních a vzdělávacích programů, výstav, koncertů a soutěží v uměleckých  oborech, jako jsou např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy aj., které mají regionální, nadregionální a mezinárodní charakter.

 

Vhodným zaměřením jsou :

       .    hudební, taneční, filmové, literární  festivaly a přehlídky a pod.

       .    výstavy výtvarných prací

       .    divadelní projekty

       .    sochařská sympozia a plenéry

       .    publikační činnost : památky,  kulturní akce,  výročí obcí, spolků apod.

 

II.            okruh žadatelů

 

Právnické nebo fyzické osoby.

Města, obce a jimi zřizované organizace (žadatel za příspěvkové organizace je zřizovatel).

 

 

III.          forma podpory

 

Dotace.

 

 

IV.          omezení dotace

 

Maximální výše dotace není omezena.

Minimální výše dotace je 50.000 Kč (výjimku schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje).

 

 

V.            spoluúčast žadatele

 

Minimální spoluúčast žadatele činí 25 % celkových uznatelných nákladů.

 

 

VI.          způsob, termín a místo podání projektů

 

Žádost o poskytnutí dotace - příloha “A”-spolu se všemi  požadovanými přílohami, musí být doručena v zalepené obálce, označené textem “Program podpory regionální kulturní a divadelní činnosti na rok 2005” a to nejpozději do 28. února 2005 do 14 hodin, na adresu :

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor kultury a památkové péče

Velká Hradební 3118/48

400 02  Ústí nad Labem

Žádost včetně veškerých příloh musí být  zpracována v českém jazyce. Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány  v požadovaném termínu, na předepsaném formuláři podle přílohy “A”, se všemi povinnými přílohami. Rukou psané projekty nebudou přijaty.

 

 

VII.        požadovaný obsah projektů

 

Řádně  vyplněný formulář žádosti o dotaci podle přílohy “A” včetně veškerých příloh dle čl. V., bod 3.2. Zásad dotační politiky Ústeckého kraje.

 

Povinnými přílohami žádosti žadatele jsou zejména:

 

1)    ověřená kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele (výpis z obchodního rejstříku apod.),

2)    základní organizační dokumenty (stanovy, statut apod.),

3)    výroční zpráva za předchozí období, schválená příslušným orgánem žadatele (pokud je vydána),

4)    zpráva o hospodaření žadatele za předchozí účetní období (není-li již součástí výroční zprávy),

5)    kopie smlouvy o zřízení běžného účtu,

6)    potvrzení místně přísl. správce daně, že žadatel nemá v evidenci daní daň. nedoplatky,

7)    potvrzení příslušných zdravotních pojišťoven, že žadatel nemá v evidenci pojistného nedoplatky,

8)    potvrzení  příslušné  správy  sociálního  zabezpečení,  že  žadatel  nemá  v evidenci  pojistného   

       nedoplatky.

 

 

VIII.      způsob hodnocení projektů

 

OKP  shromáždí a připraví podklady pro vyhodnocení projektů v kulturní komisi v termínu                  do 15.3.2005 a  následně předloží  ke schválení Radě Ústeckého kraje.

Rada Ústeckého kraje rozhodne do 8.4.2005 o přidělení dotace vyhodnoceným projektům a o event. zařazení projektů do kapitoly „Podpora krajských postupových přehlídek v oblasti kultury“ nebo projektů splňující zařazení do kapitoly “Přímá podpora aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje“.  Rada rovněž případně návrh doporučí ke schválení Zastupitelstvu kraje, které o něm rozhodne  do 11.5.2005.

 

 

IX.          základní kriteria hodnocení projektů

 

Projekty budou vyhodnocovány dle následujících kriterií:

 

1. význam projektu pro cíl programu            

 

2. rozpočet, hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených prostředků

 

3. přínos k rozvoji kulturních tradic Ústeckého kraje   

                                                    

    

X.            oznámení o přidělení dotace

 

Rozhodnutí orgánů kraje o přidělení dotace bude neprodleně po přijetí usnesení zveřejněno na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje. Všichni účastníci výběrového řízení budou písemně vyrozuměni OKP o výsledku řízení.

  

 

XI.          smluvní zabezpečení

 

Dotace může být poskytnuta pouze na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu podpory regionální kulturní a divadelní činnosti na rok 2005.

 

 

XII.        způsob financování podpory

 

Jednotlivé projekty budou financovány na základě předložených účetních dokladů dle podmínek, uvedených ve smlouvě o poskytnutí finanční dotace.

Na žádost žadatele lze prostředky poskytnout  i formou zálohy.

 

XIII.      závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace

 

Závěrečnou zprávu je příjemce povinen předložit do jednoho měsíce po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 15. prosince 2005, termíny předání závěrečné zprávy akcí, konaných v prosinci, budou řešeny samostatně upřesněním ve smlouvě o poskytnutí dotace. Společně se závěrečnou zprávou bude předloženo i závěrečné vyúčtování čerpání dotace.

 

Závěrečná zpráva musí obsahovat :

        .   označení příjemce dotace

        .   číslo dotace

        .   popis realizace projektu včetně dodržování  harmonogramu

        .   kvalitativní a kvantitativní  výstupy projektu

        .   přínos projektu pro cílové skupiny

        .   celkové zhodnocení projektu

        .   vyúčtování poskytnuté dotace

 

Přílohou závěrečné zprávy mohou být další materiály a dokumenty (např. fotografie, novinové články, plakáty, prezenční listiny apod.)

 

Závěrečné vyúčtování musí obsahovat :

        .   celkový přehled příjmů a výdajů projektu

        .   přehled výdajů projektu, hrazených z dotace v členění dle schváleného rozpočtu

 

 

XIV.     časový rámec programu

 

.   vyhlášení programu                                                          

28.01. 2005

.   příjem projektů  v 1. kole do                                              

28.02. 2005

.   hodnocení projektů výběrovou komisí  do                        

15.03. 2005

.   schválení projektů Radou ÚK  do                                     

30.03. 2005

.   oznámení o přidělení dotace schválené Radou ÚK  do             

12.04. 2005

.   podpis smluv s příjemci do                                               

06.05. 2005

.   ° případné schválení Zastupitelstvem  ÚK do                   

11.05. 2005

.   oznámení o přidělení dotace schválené Zastupitelstvem ÚK do

22.05. 2005

.   podpis smluv s příjemci do

10.06. 2005

 

 

.   závěrečné vyhodnocení a vyúčtování do jednoho měsíce po                 skončení akce, nejdéle do                         

 

15.12. 2005

.   vyhodnocení programu  OKP do                                                

31.12. 2005

 

 

Pozn. : ° v případě, že dotace bude vyžadovat schválení Zastupitelstvem ÚK (města, obce, jejich příspěvkové organizace

 

Kontaktní osoby :

PaedDr. Petr Brázda, tel. 475 657 243, e-mail : brazda.p@kr-ustecky.cz

Karina Strnadová, tel. 475 657 242,   e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodický pokyn pro žadatele o poskytnutí dotace

1. Příjem projektů

 

1.1  Žádost o poskytnutí dotace (dále jen projekt) společně s přílohami dle „Zásad dotační politiky“ Ústeckého kraje (uveřejněné na webových stránkách Ústeckého kraje: http://www.kr-ustecky.cz/; dotace a granty –  dotace kraje), v zalepené obálce označené textem: „Program podpory regionální kulturní a divadelní činnosti na rok 2005“, musí být doručena nejpozději do 28. února 2005 na podatelnu krajského úřadu do 14 hod. Obálky s projekty, zpracovanými  včetně veškerých příloh v českém jazyce, budou předloženy komisi pro kulturu k vyhodnocení.

 

1.2 Do výběrového řízení budou přijaty pouze projekty, které byly podány v předepsaném termínu, na předepsaném formuláři, obsahují všechny povinné přílohy a jsou bez dalších formálních nedostatků. Žadatel, který předpokládá zařazení projektu mezi projekty v kapitole „Přímá podpora aktivit kulturních zařízení působících na území Ústeckého kraje“ a „Podpora krajských postupových přehlídek v oblasti kultury“, může přiložit dopis ve kterém zařazení zdůvodní.

 

1.3 Náležitosti projektu budou vyplněny pečlivě a co možná nejjasněji, aby bylo usnadněno jejich vyhodnocení. Musí obsahovat dostatek údajů zajišťujících srozumitelnost projektu, zejména pokud jde o cíle, kterých má projekt dosáhnout, prospěch, který bude z projektu plynout a význam navrhovaného projektu pro cíle programu.

 

1.4 Rukou psané projekty nebudou přijaty.

 

 

2.   Kontrola úplnosti projektů.

 

2.1 Při provádění kontroly dochází k prověření všech předepsaných náležitostí projektu na získání  dotace v rámci vyhlašovaného programu.

 

2.2 Obecné a zvláštní náležitosti předkládaných projektů:

 

      Obecná část obsahuje:

       *        název projektu,

       *        údaje o žadateli – právnická či fyzická osoba, města, obce, organizace zřizované městem či obcí (název, sídlo, IČO, bankovní spojení ap. – všechny údaje musí souhlasit s aktuálním stavem),

       *        charakteristiku činnosti žadatele,

       *        cíle a věcný obsah projektu,

       *        harmonogram realizace projektu,

       *        předpokládaný přínos projektu,

       *        rozpočet všech předpokládaných příjmů a výdajů vč. harmonogramu příjmů a plateb,

       *        údaje o výši vlastního podílu, př. finanční spoluúčasti dalších partnerů na projektu,

       *        požadovanou výši dotace.

 

2.3  Povinnými přílohami žádosti žadatele jsou zejména:

 

1)    ověřená kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele (výpis z obchodního rejstříku apod.),

2)    základní organizační dokumenty (stanovy, statut apod.),

3)    výroční zpráva za předchozí období, schválená příslušným orgánem žadatele (pokud je vydána),

4)    zpráva o hospodaření žadatele za předchozí účetní období (není-li již součástí výroční zprávy),

5)    kopie smlouvy o zřízení běžného účtu,

6)    potvrzení místně přísl. správce daně, že žadatel nemá v evidenci daní daň. nedoplatky,

7)    potvrzení příslušných zdravotních pojišťoven, že žadatel nemá v evidenci pojistného nedoplatky,

8)    potvrzení  příslušné  správy  sociálního  zabezpečení,  že  žadatel  nemá  v evidenci  pojistného   

       nedoplatky.

 

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 21.4.2005 / 21.4.2005 | Zveřejnit od-do: 21.4.2005-31.1.2006
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém