Orientační nabídka


 

Program regenerace MPR a MPZ

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Metodický pokyn Odboru kultury a památkové péče

Krajského úřadu Ústeckého kraje k realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2005

 

Tento metodický pokyn je určen vlastníkům kulturních památek, kteří žádají o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2005 (dále jen Program).

 

Pokyn k vyplnění souhrnného přehledu:

1) Souhrnný přehled musí vyplnit vlastník kulturní památky, který uvede přesné a čitelné údaje ( včetně tel. čísla ), údaje nesmí být přepisovány a škrtány

- vlastník musí být totožný s vlastníkem, který je uveden v přiloženém výpisu z katastru nemovitostí

2) Náklady na obnovu – uvedou se skutečné celkové náklady na obnovu kulturní památky v roce 2005 v souladu s přiloženou smlouvou o dílo (nezaokrouhluje se !!!), dále podíl vlastníka a  příspěvek kraje musí tvořit  procentuální výši dle Zásad Programu:

 

Zdroje

Finanční podíly podle druhu vlastnictví

města

FO, PO

církve

Prostředky vlastníka nebo uživatele, případně jiné neveřejné zdroje

min. 50 %

min. 40 %

min. 10 %

Rozpočet města

0

min. 10 %

min. 20 %

Prostředky z Programu

max. 50 %

max. 50 %

max. 70 %

 

Výjimky ze stanovených podílů

V mimořádných případech obnovy (restaurování) kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, a při obnově národních kulturních památek může kraj uhradit finančním příspěvkem v Programu celkové roční náklady, přičemž do výše těchto nákladů nelze zahrnout částku ve výši odpočtu, který může příjemce příspěvku uplatnit podle zvláštního právního předpisu (ust. § 13 odst. 3 cit. vyhlášky č. 139/1999 Sb. - zákon  č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

 

3) Příslušná potvrzení a doporučení  s podpisy pověřených osob

 

4) Čestné prohlášení vlastníka kulturní památky

 

Doklady k souhrnnému přehledu:

 

a) doklad, osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce – originál výpisu z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie ne straší 6 měsíců včetně kopie snímku z katastrální mapy, jde-li o nemovitost

b) pravomocné závazné stanovisko orgánu státní památkové péče ( obecního úřadu obce s rozšířenou působností, popř. okresního úřadu ) dle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k zamýšleným pracím v roce 2005, nestačí předložit pouze závazné stanovisko ke zpracování projektové dokumentace, ale je potřeba mít schválenou i realizační projektovou dokumentaci nebo restaurátorský záměr

c) doklad o výběru zhotovitele dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách    

d) platná smlouva o dílo se specifikací druhu, rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o finanční příspěvek, termínu provedení prací a s uvedením sjednané a odborně odhadnuté ceny těchto prací pro rok 2005 + položkový rozpočet; ve smlouvě o dílo musí být uveden stejný bankovní účet vlastníka kulturní památky, jako v doložené kopii o zřízení bankovního účtu

- pokud jsou práce na obnovu kulturní památky zajištěny smlouvou o dílo na několik let, je nutno doložit  dodatek ke smlouvě o dílo, který položkově specifikuje rozsah prací v roce 2005 a celkovou částku na práce v roce 2005

- pokud jsou práce prováděny svépomocí, předloží vlastník kulturní památky zvlášť odborně odhadnutou cenu práce a zvlášť cenu materiálu ( soudním znalcem nebo autorizovaným projektantem nebo technikem )

e) kopie usnesení městského či obecního zastupitelstva o přiznání finančního podílu na obnově kulturní památky v rámci Programu na rok 2005 – s výrazně označenou částí týkající se obnovy kulturních památek v MPR či MPZ

f) fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o finanční příspěvek

g) kopie o zřízení běžného účtu, náležející vlastníkovi kulturní památky, na který mu bude poukázán finanční příspěvek

 

!Finanční příspěvek v rámci Programu se poskytuje vlastníkovi na jeho účet po kontrole provedených prací, a to na základě předložení faktur za provedené práce na celkové obnově kulturní památky a dokladu o vyčerpání podílu vlastníka a města.! ( výpis z bankovního účtu nebo pokladní doklad ) K fakturám je nutno doložit rozpis provedených prací! Pokud jsou práce prováděny svépomocí, předloží vlastník kulturní památky pokladní doklady za nakoupený materiál a potvrzení odhadce o ceně provedené práce.

 

Vyúčtování:

 

K celkovému vyúčtování finančního příspěvku předloží vlastník doklad o vyčerpání finančního příspěvku – výpis z bankovního účtu nebo pokladní doklad. Příspěvek musí být vyčerpán v roce 2005. To znamená, že úhrada zhotoviteli musí být vlastníkem provedena ještě v roce 2005. Na výpisy z roku 2006 nebude brán zřetel.

Poskytovatel platby, jejichž výše překračuje částku 15.000,-EUR, je povinen od 1. 7. 2004 dle § 4 odst. 1 zák. č. 254/2004 ze dne 13. 4. 2004 provést platbu bezhotovostní formou. Pokud tak neučiní, vystavuje se možnému postihu ve smyslu ust. § 6 citovaného zákona.

 

Souhrnné přehledy přijímá Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče do 21.4.2005.

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 7.3.2005 / 22.4.2005 | Zveřejnit od-do: 7.3.2005-3.6.2005
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém