Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
 

 
 

REVITALIZACE RAŠELINIŠŤ MEZI HOROU SV. ŠEBESTIÁNA A SATZUNG – 1.ETAPA

 

 

informace o projektu

 

Projekt revitalizace rašelinišť byl připraven na základě společného prohlášení o spolupráci v přeshraniční ochraně a managementu krušnohorských rašelinišť mezi Ústeckým krajem – Krajským úřadem Ústeckého kraje a Svobodným státem Sasko – Vládním prezídiem Chemnitz, kterým byla 20.2.2008 deklarována snaha o přípravu územně konkrétního projektu na ochranu rašelinišť v okolí Hory Sv. Šebastiana a obce Satzung.

K naplnění tohoto prohlášení byla v rámci "Programu Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013“ připravena projektová žádost o poskytnutí podpory pro přeshraniční projekt „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – 1. etapa“.

Lead partnerem projektu je Účelové sdružení přírodního parku „Krušnohoří / Vogtlandsko“ (Zweckverband Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“). Ostatními partnery v projektu jsou Ústecký kraj, Zemské ředitelství Saská Kamenice (Chemnitz) a Saský zemský úřad životního prostředí, zemědělství a geologie.

Monitorovací výbor na svém zasedání v únoru 2010 předloženou projektovou žádost podpořil a dne 29. dubna 2010 následně předseda Účelového sdružení přírodního parku „Krušnohoří / Vogtlandsko“podepsal smlouvu o poskytnutí dotace.

Vlastní projekt spočívá v přípravě podkladů pro budoucí možné revitalizace rašelinišť, a to rešeršemi odborných publikací, podrobným zmapováním hydromelioračních sítí a vegetačních a hydrologických podmínek na předmětných lokalitách a v návrzích na revitalizace těchto území.

Následná opatření mají potencionální význam pro ochranu biodiverzity a stabilizaci odtokového režimu vody v krajině. Projekt slouží k zachování jedinečné krušnohorské přírody a v nejširším smyslu i ochraně klimatu a ochraně proti povodním.

 

Informationen zum Projekt

Das Projekt zur Revitalisierung der Moore wurde auf der Grundlage der Gemeinsamen Erklärung zum grenzüberschreitenden Schutz und Management der Erzgebirgsmoore zwischen dem Bezirk Ústí – Regionalamt des Bezirkes Ústí und dem Freistaat Sachsen – dem Regierungspräsidium Chemnitz vorbereitet. Mit dieser Erklärung deklarierte man am 20.02.2008 die Absicht, ein gebiets-konkretes Projekt zum Schutz der Moore im Raum Hora Sv. Šebestiána und Satzung vorzubereiten.

Um diese Erklärung zu erfüllen, wurde im Rahmen des "Programms - Ziel3 / Cíl3 zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007–2013 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik" ein Antrag auf Förderung für das grenzüberschreitende Projekt „Revitalisierung der Moore zwischen H. Sv. Šebestiána und Satzung – Phase 1“ vorbereitet.

Leadpartner des Projektes ist der Zweckverband Naturpark "Erzgebirge/Vogtland". Die weiteren Partner sind der Bezirk Ústí, die Landesdirektion Chemnitz und das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Im Februar 2010 bewilligte der Begleitausschuss in seiner Sitzung den vorgelegten Projektantrag und am 29. April 2010 unterschrieb der Vorsitzende des Zweckverbandes Naturpark "Erzgebirge/Vogtland" den Zuwendungsvertrag.

Das Projekt beinhaltet die Vorbereitung der Grundlagen für die zukünftige Revitalisierung der Moore. Dazu gehören Recherchen von Fachliteratur, detaillierte Kartierungen der Entwässerungssysteme, der Vegetation und der hydrologischen Bedingungen auf ausgewählten Flächen sowie die Erarbeitung von Revitalisierungsvorschlägen für die Gebiete.

Die zukünftigen Maßnahmen haben potentielle Bedeutung für den Schutz der Biodiversität und die Stabilisierung des Wasserregimes in der Landschaft. Das Projekt dient dem Erhalt der einzigartigen Erzgebirgsnatur und im weiteren Sinne auch dem Klima- sowie Hochwasserschutz.

 
Zodpovídá: Petr Janda
Vytvořeno / změněno: 11.10.2010 / 11.10.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém