Orientační nabídka


 

Prokázání finanční způsobilosti dopravce

Informace o podmínkách prokázání finanční způsobilosti k provozování silniční dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a prováděcích právních předpisů
Finanční způsobilost dopravce je upravena v ustanovení § 8 zákona o silniční dopravě, které rovněž upravuje způsob prokázání finanční způsobilosti.
Nově je tato problematika upravena též právním předpisem Evropské unie, konkrétně v Článku 7 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES.
Věcně a místně příslušným dopravním úřadem k vydání potvrzení finanční způsobilosti je v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. b) zákona o silniční dopravě Krajský úřad Ústeckého kraje a jeho organizační součást odbor dopravy a silničního hospodářství.
 


 
 
Podmínky týkající se požadavku finanční způsobilosti:
 
Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES)
 
Článek 7
 
 1. Pro účely splnění požadavku stanoveného v čl. 3 odst. 1 písm. c) musí být podnik v průběhu ročního účetního období vždy schopen dostát svým finančním závazkům. Za tímto účelem podnik na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokáže, že každým rokem disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo.
    Pro účely tohoto nařízení se každoročně stanoví hodnota eura v měnách členských států, které se neúčastní třetí etapy hospodářské a měnové unie. Použijí se kurzy platné první pracovní den měsíce října a zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Použijí se ode dne 1. ledna následujícího kalendářního roku.
    Účetními položkami uvedenými v prvním pododstavci se rozumí položky definované ve čtvrté směrnici Rady 78/660/EHS ze dne 25 července 1978, založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy,o ročních účetních závěrkách některých forem společností.
 
 2. Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán souhlasit s tím nebo požadovat, aby podnik prokázal finanční způsobilost potvrzením, jako je bankovní záruka nebo pojištění, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání poskytnutého jednou nebo více bankami nebo jinými finančními institucemi včetně pojišťoven, jímž za něj společně a nerozdílně ručí, pokud jde o částky stanovené v odst. 1 prvním pododstavci.
 
 3. Roční účetní závěrky uvedené v odstavci 1 a záruka uvedená v odstavci 2, které je třeba ověřit, se týkají hospodářského subjektu usazeného na území členského státu, v němž je podána žádost o povolení, a nikoli případných dalších subjektů usazených v jiném členském státě.
 
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 
§ 6   Zvláštní podmínky pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly
 
 (1) Udělit koncesi pro provozování silniční dopravy velkými vozidly lze jen právnické osobě se sídlem na území České republiky nebo fyzické osobě s trvalým pobytem na území České republiky nebo obdobným pobytem na území některého jiného členského státu, která splňuje zvláštní podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie15), kterými jsou
a) usazení,
b) dobrá pověst,
c) finanční způsobilost a
d) odborná způsobilost.
 
§ 8   Finanční způsobilost
 
(1) Finanční způsobilost lze prokázat všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 - viz výše). Žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může finanční způsobilost prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.
 
(2) Trvání finanční způsobilosti prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok nejpozději do 31. srpna tohoto roku.
 
§ 35b   Návrh na změnu nebo zrušení živnostenského oprávnění
 
 (1) Dopravní úřad v rámci výkonu státního odborného dozoru zjišťuje, zda podnikatelé v silniční dopravě provozované velkými vozidly stále splňují podmínky podle § 6.
 
 (2) Pokud živnostenský úřad zjistí, že odpovědný zástupce podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly přestal vykonávat svou funkci nebo nesplňuje podmínky podle § 8b, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu dopravnímu úřadu.
 
 (3) Pokud podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly přestal splňovat podmínku usazení, jeho odpovědný zástupce přestal vykonávat svou funkci nebo nesplňuje podmínky podle § 8b, vyzve jej dopravní úřad k prokázání opětovného splnění podmínky usazení nebo k ustanovení nového odpovědného zástupce ve lhůtě stanovené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie25). Po tuto dobu může podnikatel provozovat silniční dopravu bez odpovědného zástupce. Výzvu k ustanovení nového odpovědného zástupce zašle rovněž živnostenskému úřadu.
 
 (4) Živnostenský úřad zruší nebo změní rozsah koncese, pokud
a) neschválil ustanovení nového odpovědného zástupce, jehož ustanovení bylo ve lhůtě podle odstavce 3 předloženo ke schválení, nebo
b) podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly
   1. nepředložil ve lhůtě podle odstavce 3 ustanovení nového odpovědného zástupce ke schválení,
   2. neprokázal splnění podmínky usazení ve lhůtě podle odstavce 3,
   3. neprokázal trvání finanční způsobilosti ve lhůtě podle § 8 odst. 2, nebo
   4. ztratil dobrou pověst rozhodnutím podle § 35a.
 
 (5) Dopravní úřad podá živnostenskému úřadu bez zbytečného odkladu návrh na zrušení nebo změnu rozsahu koncese v případech podle odstavce 4 písm. b) bodů 2 až 4.
 
 (6) Lhůta, ve které nelze podle živnostenského zákona podat žádost o koncesi v případě jejího zrušení, se neuplatní při podání žádosti o nové udělení koncese pro silniční dopravu provozovanou velkými vozidly, pokud byla předchozí koncese v tomto oboru zrušena podle odstavce 4.
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
V případě, kdy podnikatel v silniční dopravě neprokáže trvání finanční způsobilosti ve lhůtě podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, přestává splňovat jednu ze zvláštních podmínek pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly, a dopravní úřad postupuje podle ustanovení § 35b odst. 5 téhož zákona, tj. podává živnostenskému úřadu bez zbytečného odkladu návrh na zrušení nebo změnu rozsahu koncese!
K prokázání trvání finanční způsobilosti po 31. červenci daného roku dopravní úřad nepřihlíží.


Kontaktní osoby

Nákladní doprava
Petra Hykyšová
, e-mail: hykysova.p@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 531
Bc. Lucie Šotková, e-mail sotkova.l@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 530
Naděžda Zemanová, e-mail: zemanova.n@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 522

Osobní doprava
Radka Staňková
, e-mail: stankova.r@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 555
Roman Vytlačil, e-mail: vytlacil.r@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 579
 
 

Odkazy

 
Zodpovídá: JUDr. Stanislav Körner
Vytvořeno / změněno: 6.3.2012 / 7.2.2013 | Zveřejnit od: 6.3.2012 | Účinnost od: 6.3.2012
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém