Orientační nabídka


 

Působnost krajského úřadu v oblasti PZH

podporil_UK_logo_svisle_ZELENE_CMYK
 

 
 

Působnost krajského úřadu, jako orgánu státní správy v oblasti prevence závažných havárií, je stanovena zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (dále jen "zákon").


Zde je uveden výčet některých kompetencí, vykonávaných krajem v přenesené působnosti:

 • schvaluje návrhy na zařazení objektů/zařízení spadajících pod působnost zákona;

 • schvaluje návrhy bezpečnostních programů prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy objektů či zařízení;

 • schvaluje konečnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie;

 • stanovuje zónu havarijního plánování v okolí objektů zařazených do skupiny B;

 • vydává závazné stanovisko na základě posouzení rizik závažné havárie, které je podkladem pro vydání rozhodnutí ve stavebním či územním řízení, pokud se stavba týká zařazených objektů a je v ní nakládáno s nebezpečnými látkami uvedenými v příloze č.1  zákona;

 • zpracovává informaci pro veřejnost pro objekty zařazené dle zákona;

 •  eviduje a archivuje protokoly o nezařazení;

 • vede evidenci smluv o pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie;

 • eviduje vnitřní havarijní plány;

 • eviduje plány fyzické ochrany objektu nebo zařízení a ve spolupráci s Policií ČR provádí jejich kontrolu;

 • provádí kontrolu u jednotlivých provozovatelů;

 • ukládá provozovatelům pokuty za správní delikty.


Přehled legislativy v oblasti prevence závažných havárií:

 • zákon  č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích

 • vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo B

 • vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

 • vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

 • vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

 • vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole


Texty všech uvedených právních předpisů lze najít  na adrese:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspxDalší užitečné odkazy:

http://www.vubp.cz/prevence-zavaznych-havarii/metodiky

http://www.mzp.cz/cz/prevence_zavaznych_havarii 
Zodpovídá: Ing. Veronika Dařílková
Vytvořeno / změněno: 31.3.2008 / 12.5.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém