Orientační nabídka


 

Rada Ústeckého kraje navrhuje zastupitelstvu schválit Strategii podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2023 – 2033

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Na jednání Rady Ústeckého kraje 23. 8. 2023 vzala rada kraje na vědomí informace o vypořádání došlých připomínek k návrhu Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2023 – 2033 a navrhla zastupitelstvu její schválení.
 

 
 
Rada Ústeckého kraje schválila dne 14. prosince 2022 usnesením č. 037/60R/2022 Teze tvorby Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2023 – 2033 https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1773002.
Pracovní skupina pro přípravu koncepce zdravotnictví kraje ustavená v návaznosti na schválené teze měla za úkol identifikovat problémy zdravotnictví Ústeckého kraje v oblasti poskytování zdravotní péče a struktury zdravotních služeb, v oblasti zdraví populace a možnosti jeho ovlivnění, navrhnout opatření (a nástroje) k řešení identifikovatelných problémů. Tvořili ji zástupci Ústeckého kraje (krajského úřadu), Výboru pro zdravotnictví ZÚK, České lékařské komory, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (KP pro Ústecký kraj), Svazu zdravotních pojišťoven ČR, společnosti Krajská zdravotní, a.s., Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, Sdružení praktických lékařů (VPL), Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD), ambulantních specialistů, České stomatologické komory a České lékárnické komory.
Pracovní skupina se sešla celkem šestkrát a to na jednání ve dnech 31. 1. 2023, 14. 2. 2023, 14. 3. 2023, 11. 4. 2023, 9. 5. 2023 a 13. 6. 2023. Na svém posledním jednání dne 13. 6. 2023 projednala text návrhu nové koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje a současně proběhla diskuze a vypořádání připomínek členů pracovní skupiny k tomuto textu. Součástí práce bylo mj. i vypracování SWOT analýzy, kterou se pracovní skupina zabývala na svém prvním a druhém jednání. 
Do textu strategie byly zahrnuty priority oblastí SWOT analýzy zdravotnictví Ústeckého kraje s bodovým hodnocením vyšším než 20 bodů.
Nově definovaná strategie Ústeckého vychází kromě Strategického rámce Zdraví 2030 z vyhodnocení předchozí krajské strategie pro roky 2015-2022, analytických podkladů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ZDRAVÍ 2030 – analytická studie: Ústecký kraj) z roku 2022 a z „tezí“ tvorby nové strategie, které definovala Rada Ústeckého kraje.
V souladu s realizačním plánem přípravy nové koncepce zdravotnictví Ústeckého kraje, byl Návrh Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2023 – 2033 uveřejněn k veřejným připomínkám na webu kraje (20. 6. 2023, https://www.kr-ustecky.cz/navrh-strategie-podpory-zdravi-a-rozvoje-zdravotnich-sluzeb-v-usteckem-kraji-na-obdobi-2023-2033-k-verejnym-pripominkam/d-1777710/p1=290825), dne 28. 6. 2023 byl text představen Radě Ústeckého kraje, která usnesením č. 028/74R/2023 uložila Ing. Radimu Laiblovi, členu rady Ústeckého kraje, zajistit vypořádání připomínek k návrhu Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2023 – 2033 a předložit návrh strategie k projednání v Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Návrh byl také zaslán představitelům obcí s rozšířenou působností, poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, zdravotních pojišťoven a profesních komor a sdružení.
Připomínky k materiálu byly přijímány do 31. 7. 2023, následně proběhlo vypořádání připomínek, které bylo konzultováno i se členy pracovní skupiny.
 
Zodpovídá: Ing. Petr Severa
Vytvořeno / změněno: 25.8.2023 / 25.8.2023 | Zveřejnit do: 15.9.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém