Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 

Realizované akce / Realisierte Aktionen

 
 

 
 

REVITALIZACE RAŠELINIŠŤ MEZI HOROU SV. ŠEBESTIÁNA A SATZUNG – 1.ETAPA

 

 

Realizované akce

 

Datum

Typ akce

Řešená témata

08.04.2010

Interní jednání projektových partnerů v Pobershau

Představení nových kolegů

Stanovení dílčích pracovních kroků

Návrhy na zpracování projektového loga

Příprava oficiálního zahájení projektu

27.05.2010

Zahajovací konference v Chomutově

Příspěvky:

06.-10.09.2010

Interní jednání projektových partnerů v rámci výměny personálu uskutečněné v Ústí nad Labem

Terénní exkurze

Řešení ochrany přírody a krajiny v ČR

14.-15.09.2010

Interní jednání projektových partnerů v rámci výměny personálu uskutečněné v Reitzenhainu

Terénní exkurze

Řešení ochrany přírody a krajiny v SRN

15.09.2010

1. jednání doprovodné pracovní skupiny v rámci projektu uskutečněné v Satzung

Představení přítomných

Příspěvky partnerů o aktuálním stavu projektu

Diskuse k příspěvkům

Představení dalších činností

19.11.2010 Interní jednání projektových partnerů v Reitzenhainu Řešení finančních otázek a případných projektových změn
13.12.2010 Interní jednání projektových partnerů v Ústí nad Labem

Příspěvky partnerů o aktuálním stavu projektu

Prezentace stavu hydrologického průzkumu

Diskuze k příspěvkům

Představení dalších činností

08.03.2011 2. jednání doprovodné pracovní skupiny v rámci projektu uskutečněné v Chomutově
22. - 24.03.2011 Interní jednání projektových partnerů v rámci výměny personálu uskutečněné v Ústí nad Labem Monitoring v rámci projektu
15. a 16.6.2011 Interní jednání projektových partnerů v rámci výměny personálu uskutečněné v Reitzenhainu Vzájemné konzultace, prohlídka projektového území DE, práce v terénu  - Marienheide, okolí Kriegwiese, diskuse nad Shreiberovou stanicí, prohlídka projektového území ČR - rašeliniště Pod Jelení horou a Novoveské r.
25.08.2011 Interní jednání projektových partnerů v rámci výměny personálu uskutečněné v Chomutově
14.10.2011 Jednání s budoucím možným projektovým partnerem s Lesy České republiky Spolupráce na navazujícím projektu
15.11.2011 Interní jednání projektových partnerů v rámci výměny personálu uskutečněné v Marienbergu Příprava následné etapy projektu
28. a 29.11.2011 Interní jednání projektových partnerů v rámci výměny personálu uskutečněné v Ústí nad Labem / Workshop Monitoring úspěšnosti revitalizačních opatření
08.12.2011 Publicita Účast na konferenci k rašeliništím v Teplicích (pořadatel o. s. Daphne)
07.03.2012 Závěrečná konference k projektu, slavnostní zahájení výstavy
08.- 27.03.2012 Výstava o revitalizacích a významu rašelinišť v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje
27.04.2012 Předání výsledků revitalizační studie Lesům ČR a o. s. Daphne

 

 

Realisierte Aktionen

 

Datum

Art der Aktion

Erörterte Themen

08.04.2010

Interne Beratung der Projektpartner
in Pobershau

Vorstellung der neuen Kollegen

Bestimmen der weiteren Arbeitsschritte

Vorschläge für ein Projektlogo

Vorbereitung der offiziellen Projekteröffnung

27.05.2010

Eröffnungskonferenz
in Chomutov

Beiträge:

·         Vorstellung des Projektes und des Projektgebietes

·         Moore des Erzgebirges – Zustand, Gefährdung und Schutz

·         Botanische Besonderheiten des Projektgebietes

·         NATURA 2000 im Projektgebiet

·         Hydrologische Gutachten als Grundlage für das Revitalisieren von Gebirgsmooren

·         Das Birkhuhn und andere Vogelarten im Moor "Pod Jelení horou"

·         Beispiele von Maßnahmen im Projektgebiet

06.-10.09.2010

Interne Beratung der Projektpartner im Rahmen des Personalaustauschs in Ústí nad Labem

Geländeexkursionen

Erörterung des Natur- und Landschaftsschutzes in der ČR

14.-15.09.2010

Interne Beratung der Projektpartner im Rahmen des Personalaustauschs in Reitzenhain

Geländeexkursion

Erörterung des Natur- und Landschaftsschutzes in der BRD

15.09.2010

1. Beratung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe in Satzung

Vorstellung der Anwesenden

Beiträge der Partner zum aktuellen Stand des Projektes

Diskussion zu den Beiträgen

Vorstellung der weiteren Arbeiten

19.11.2010

Interne Beratung der Projektpartner in Reitzenhain

Erörterung des Finanzplanes und möglicher Projektänderungen

13.12.2010

Interne Beratung der Projektpartner in Ústí nad Labem

Information der Partner zum aktuellen Stand

Präsentation des Arbeitsstandes vom Hydrologischen Gutachten

Diskussion der Beiträge

Erörterung der weiteren Arbeiten

08.03.2011 2. Beratung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe in Chomutov
22. - 24.03.2011 Interne Beratung der Projektpartner im Rahmen des Personalaustauschs in Ústí nad Labem Monitoring im Rahmen des Projekts
15. und 16.06.2011 Interne Beratung der Projektpartner im Rahmen des Personalaustauschs in Reitzenhen Gegenseitige Konsultationen, Besichtigung des Projektgebietes BRD, Feldforschung - Marienheide, in der Gegend von Kriegwiese, Diskussion über der Shreiberstationen, , Besichtigung des Projektgebietes ČR - rašeliniště Pod Jelení horou a Novoveské rašeliniště
25.08.2011 Interne Beratung der Projektpartner im Rahmen des Personalaustauschs in Chomutov
14.10.2011 Verhandlung mit adgehendem Projektpartner Lesy České republiky Kooperation auf anschließendem Projekt
15.11.2011 Interne Beratung der Projektpartner im Rahmen des Personalaustauschs in Marienberg Vorbereitung nachfolgender Phase des Projekts
28. und 29.11.2011 Interne Beratung der Projektpartner im Rahmen des Personalaustauschs in Ústí nad Labem / Workshop Monitoring des Erfolgs von der Revitalisierung
08.12.2011 Publizität Teilnahme an der Konferenz über dem Moor in Teplice (Organisator Daphne o.s.)
07.03.2012 Schlusskonferenz zum Projekt, Festeröffnung der Ausstellung
08.- 27.03.2012 Ausstellung über die Revitalisierung und Bedeutung des Moors in dem Sitz von Krajský úřad Ústeckého kraje
27.04.2012 Krajský úřad Ústeckého kraje hat Ergebnisse von Revitallisierungstudie dem Staatunternehmen Lesy České republiky und Daphne o.s. übergeben

 

 
Zodpovídá: Ing. Kateřina Nováková
Vytvořeno / změněno: 12.10.2010 / 12.10.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém