Orientační nabídka


 

Regionální akční plán

 

 
 
Aktuální schválená a platná verze RAP ke stažení:
Čísla usnesení a data aktualizací jsou uvedena v příslušných tabulkách pod seznamem projektů.

Identické dokumenty jsou zveřejněny také na webových stránkách RSK ÚK a MMR Územní dimenze.

                                                                                                                                                                      

Regionální akční plány (dále jen „RAP“) jsou nástrojem pro naplňování územních cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a podílejí se na naplňování intervencí EU s územní dimenzí. Výhodou RAP je koordinace využití prostředků mezi ostatními nástroji (např. ITI, CLLD, KPSV, RIS). Díky jejich synergickému působení na území kraje se předpokládá efektivnější zacílení a realizace aktivit napříč různými možnosti regionální politiky. RAP a platforma RSK představují reálné partnerství a zapojení územních partnerů.

Pro období 2021 – 2027 byly určeny čtyři tematické oblasti, které budou do RAP zahrnuty. Jedná se o aktivity podporované Integrovaným regionálním operačním programem 2021+:

  • Střední školství
  • Silnice II. třídy
  • Deinstitucionalizace sociálních služeb
  • Zdravotnická záchranná služba
  • Speciální školy (nově od 11/2023)

Pro všechny čtyři oblasti jsou vhodným příjemcem kraje, což umožňuje rezervovat finanční prostředky pro jednotlivé kraje bez nutnosti soutěžení v rámci ČR. U oblasti středního školství a deinstitucionalizace sociálních služeb nejsou vyloučeni ani další příjemci (např. neziskové, obecní, soukromí atd.), ale jejich zapojení se může lišit u každého kraje. Obecně platí, že pro kraje je tento způsob rezervace prostředků velmi vhodný a logický.

Samotná tvorba RAP je výsledkem četných konzultací a projednávání napříč mnoha pracovními skupinami (v rámci RSK, odborů krajského úřadu, případně dalších). Smyslem RAP je uvést takové aktivity, které jsou pro dané tematické oblasti z hlediska IROP 2021+ relevantní, naplňují prioritní témata v daných oblastech a napomáhají tak k dosažení naplánovaných cílů.

Z hlediska pracovního postupu je třeba uvést, že RAP může být aktualizován dle potřeby v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a Regionálních akčních plánů v programovém období 2021 – 2027 (dále jen „MP INRAP“).

 
Zodpovídá: RNDr. Eva Poslová
Vytvořeno / změněno: 26.9.2023 / 26.9.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém