Orientační nabídka


 

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

 
 
 

V programovém období Kohezní politiky EU od roku 2014 je na oblast výzkumu a inovací kladen velký důraz, ale čerpání finančních prostředků je podmíněno existencí koncepčního dokumentu, který zaručí, že budou finanční prostředky využity účelně. Tímto dokumentem na krajské úrovni je Regionální inovační strategie Ústeckého kraje.

Zásadní roli při zpracování dokumentu měla k tomuto účelu ustavená řídící skupina, která celý proces řídila, nastavovala cíle, priority a opatření i implementační systém. Zpracovatelem Regionální inovační strategie byla vybrána společnost Berman Group.

Řídící skupina definovala tři prioritní oblasti:

  • A.     Lidské zdroje pro zvýšení inovační a technologické výkonnosti ekonomiky kraje
  • B.     Transfer technologií a spolupráce výzkumných organizací a podnikového sektoru
  • C.     Inovace ve veřejné sféře  

Pro každou prioritní oblast byly ustaveny pracovní skupiny složené z příslušných odborníků. V pracovních skupinách byla navržena opatření a jejich podrobné zpracování – popis, nositel, spolupracující partneři, finanční zdroje. Poslední, ale neméně významnou částí dokumentu je návrh implementace, tedy struktura, která bude koordinovat další kroky při realizaci RIS, vlastní realizaci a monitorování a hodnocení.

RIS je koordinována Krajskou radu pro konkurenceschopnost, realizaci a hodnocení bude zajišťovat odbor regionálního rozvoje.   Po dokončení byla Regionální inovační strategie Ústeckého kraje předložena k projednání Radě Ústeckého kraje a následně Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení. Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla Regionální inovační strategie Ústeckého kraje schválena 26. 2. 2014.

Po čtyřech letech existence Regionální inovační strategie Ústeckého kraje a zároveň Krajské přílohy k národní RIS3 strategii za Ústecký kraj vyvstala nutnost aktualizace těchto dokumentů. Ta má několik příčin:

Sjednocení dokumentů

Na úrovni kraje existují dva odlišné dokumenty: Regionální inovační strategie ÚK (vznikla z iniciativy kraje) a Krajský annex k národní RIS3 strategii (vznikl jako ex-ante kondicionalita z národní úrovně). Byť jsou dokumenty obsahově propojené, jejich souběžná existence je matoucí. Cílem je vytvořit jeden materiál: krajskou inovační strategii, která zároveň bude splňovat podmínky pro tzv. strategie inteligentní specializace (RIS3).

Posun v realizaci RIS

Řada opatření z původní RIS už je splněna, případně je ve fázi realizace. U jiných se nenašel jasný nositel a tato opatření se nerealizují. Proto je třeba očistit strategii o hotová a také o zbytečná opatření a najít nové aktivity, které budou mít pro kraj reálný přínos.

Zpřesnění oblastí specializace

Jednou z důležitých součástí RIS3 strategií je vymezení tzv. inteligentní specializace, tzn. oblasti či oblastí, ve kterých má kraj nejvyšší konkurenceschopnost a které je vhodné dále podporovat. V původním materiálu byly tyto oblasti vymezeny poměrně široce, nyní dojde k jejich zpřesnění.

Propojení na další aktivity kraje   

V roce 2018 byla zpracována a schválena Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027; její součástí je Strategie restrukturalizace (Re:Start) jako jeden z nástrojů podpory. Regionální inovační strategie ÚK musí reagovat na tento nadřazený dokument. Zároveň kraj připravuje koncept „one stop shopu“ subjektů a služeb věnujících se podpoře podnikání, je proto vhodné reagovat na tento záměr.


Aktualizace Regionální inovační strategie byla schválena zastupitelstvem Ústeckého kraje 28. 1. 2019.   

 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje a cestovní ruch > Rozvoj kraje - 2014 > Rozvojové dokumenty kraje > Regionální rozvoj > Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém