Orientační nabídka


 

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 byl schválen

znak
Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání 11. prosince schválilo rozpočet kraje na rok 2018, smlouvu o přijetí úvěru a vyhlášení dotačních programů na rok 2018. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022.
 

 
 

Hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2018 jsou:

  1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu,

  2. maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje,

  3. investice do vlastního majetku,

  4. podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů, zejména úspor energií, případně růstem příjmů,

  5. podpora regionálního zdravotnictví,

  6. bezpečnost občanů a majetku, kyberbezpečnost.

Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.

V rámci rozpočtu 2018 jsou prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil. Kč) a obnova, modernizace a udržování majetku kraje (437 mil. Kč). Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %, což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje. Ke krytí kapitálových výdajů, včetně splátek úvěrů, je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil. Kč. Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil. Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, z toho 300 mil. Kč má charakter oprav a 135 mil. Kč jsou stavební investice. Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 %

Základní parametry rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 jsou (v mil Kč):

  1. Příjmy                                            16 048

  2. Výdaje                                           16 657

  3. Saldo (příjmy – výdaje)                     -609

  4. Financování                                       609

Nejvýznamnějšími běžnými výdaji je financování regionálního a soukromého školství ve výši 8 257 mil. Kč, oblast dopravy, zejména dopravní územní obslužnost, (1 347 mil. Kč) a příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje (1 053 mil. Kč) včetně oprav silnic (300 mil. Kč).

Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí 33,5 % kapitálových výdajů), ale i přebytkem provozních zdrojů ve výši 665 mil. Kč. Na pokrytí investičních akcí byl do rozpočtu zapojen úvěr 2017-2021 ve výši 131 mil. Kč, úvěrový rámec na roky 2016-2023 ve výši 792 mil. Kč.

Součástí rozpočtu jsou zejména investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím a dále rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavby cyklostezek.

Financování ve výši 609 mil. Kč zahrnuje zapojení prostředků minulých let ve výši 119 mil. Kč, úvěrového rámce 2016-2023 ve výši 792 mil. Kč a úvěru 2017-2021 ve výši 131 mil. Kč a současně splácení jistin cizích zdrojů (úvěr na roky 2011-2014, úvěrový rámec na roky 2016-2023 a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ČR 2013) ve výši -433 mil. Kč.

Zastupitelé také podpořili legislativní iniciativu Pardubického kraje o novelizaci zákona o správním řádu. Úprava má za cíl snížit počet účelových námitek z podjatosti, což povede k efektivnějšímu a rychlejšímu rozhodování správních orgánů. 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 14.12.2017 / 14.12.2017
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies