Orientační nabídka


 

Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji (CZ.1.06/2.1.00/08.07230)

 
 
 

Logo


 

 

Projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.“

(Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/08.07230)

 

Číslo operačního programu: CZ.1.06

Název operačního programu : Integrovaný operační program

Název prioritní osy: Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence

Číslo prioritní osy: 6.2

Číslo oblasti podpory: 6.2.1

Název oblasti podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě

Číslo výzvy: 08

Název výzvy: Kontinuální výzva pro prioritní osu 6.2.1 - 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v

krajích

 

Realizátor projektu

Název: Ústecký kraj

IČ: 70892156

Adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Hana Frýdová, frydova.h@kr-ustecky.cz , tel.: 475 657 364

Manažer projektu : Bc. Jan Jelínek, jelinek.j@kr-ustecky.cz , tel.: 475 657 301

WWW: http://www.kr-ustecky.cz/

Odkaz na webové stránky strukturálních fondů: www.strukturalni-fondy.cz/iop

Popis projektu

Ústecký kraj se v roce 2010 zapojil do výzvy č. 08 v rámci Integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence , Oblast podpory 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě . Hlavní náplní projektu je vytvoření Technologického centra, které má posílit infrastrukturu Ústeckého kraje pro bezpečné zpracování, uchování a přenášení dat, zefektivnění a zkvalitnění procesů interních i externích, transparentnost výkonu a modernizaci chodu veřejné správy.

Vybudováním nového technologického centra a řešením jednotlivých klíčových systémů typizovanými projekty bude dosaženo výrazných socioekonomických přínosů. Garantem a investorem celého projektu je Ústecký kraj, projektový tým tvoří 7 členů s vysokou odborností a zkušenostmi v relevantních oborech.

 

Cíle projektu

 

Cíle projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji" jsou definovány jako dílčí cíle typizovaných projektů tj. posílit ICT infrastruktury kraje, tak aby byly zabezpečeny podmínky pro budování Technologického centra a další informatizaci regionu Ústeckého kraje a v souladu s celostátní strategií realizovat systémy z typizovaných projektů (SSL, DA, ÚKM, ÚAP) pro provoz eGovernment služeb v kraji. Cílem typizovaného projektu TCK je vytvořit robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické provozní prostředí pro zpracování potřebných aplikací, schopné přenášet, uchovávat a zpracovávat bezpečně velké množství dat, které bude možno flexibilně prezentovat potřebným uživatelům. Je proto nutné zajistit dostatečný výkon, diskovou kapacitu úložišť a bezpečný provoz služeb, které jsou definovány navazujícími typizovanými projekty. Obecně lze cíl projektu definovat následovně: "Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na administrativu, zajistit transparentní výkon, přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu".

 

Základní dokumentace pro projekt

Povinnou součástí žádosti o dotaci byla „ eGovernment strategie“ a „Studie proveditelnosti“, která se skládá z částí:

I. Spisová služba

II. Digitální mapy veřejné správy - Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů

II. Digitální mapy veřejné správy - Účelová katastrální mapa

III. Digitalizace a ukládání

IV. Integrace krajského úřadu

VI. Technologické centrum kraje

Průběh

Projekt byl schválen Rozhodnutím o poskytnutí dotace 22.6.2011, přičemž Registrační list a Podmínky o poskytnutí dotace obdržel Ústecký kraj 8.7.2011.

V rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.“ bylo řešeno 14 oznámení o změně v následujícím rozsahu :

Oznámení o změně č.1 (15.2.2011) - odstranění 2 organizací, které nesmí být součástí projektu jako příjemce služeb, jelikož by se jednalo o nedovolenou veřejnou podporu. Souhlasné stanovisko CRR dne 11.3.2011.

Oznámení o změně č.2 (11.4.2011) - sloučení 1., 2. a 3. etapy do jedné společné etapy s zahájením 23.4.2010 a ukončením 31.1.2012. Sloučení částek za 1., 2. a 3. etapu ve Finančním plánu s datem předložení žádosti o platbu 28.2.2012. Posun předpokládaného data zahájení 2.výběrového řízení na 1.5.2011 a posun předpokládaného data ukončení 2.výběrového řízení na 31.8.2011. Posun předpokládaného data zahájení 3.výběrového řízení na 1.5.2011 a posun předpokládaného data ukončení 3.výběrového řízení na 31.8.2011. Přesun částek v tab. Potřeby a Zdroje z roku 2011 do 2012. Souhlasné stanovisko CRR dne 16.5.2011.

Oznámení o změně č.3 (12.8.2011) - Posun předpokládaného data zahájení 2.VZ na 30.10.2011 a posun předpokládaného data ukončení 2.VZ na 31.12.2011. Posun předpokládaného data zahájení 3.VZ na 30.10.2011 a posun předpokládaného data ukončení 3.VZ na 31.12.2011. Sloučení původní etapy 1., 2. a 3. s etapou 4. do jedné společné etapy s datem zahájení 23.4.2010 a datem ukončení 31.5.2012. Sloučení částek za 1., 2., 3. a 4. etapu ve Finančním plánu s datem předložení žádosti o platbu 28.6.2012. Souhlasné stanovisko CRR dne 11.10.2011.

Oznámení o změně č.4 (14.10.2011) - vybudování záložního TCK v nově zrekonstruované budově C KÚÚK namísto areálu Masarykovy nemocnice Holoměř. Pro realizaci bylo v roce 2011 odkoupeno 8 vláken optické trasy v délce cca 800 m. Pro implementaci Hostované spisové služby a Krajské digitální spisovny (KDS) Ústecký kraj vytvořil Jednotný spisový a skartační řád. Souhlasné stanovisko CRR dne 24.11.2011.

Oznámení o změně č.5 (27.6.2012) – přesun všech aktivit týkajících se výstavby technologického centra z 1. a 2.etapy do 3.etapy projektu z důvodu předpokládané ho termínu ukončení 2.výběrového řízení je 31 .10.2012 . Přesun části  aktivit týkajících se Digitální mapy veřejné správy z 2.etapy do 3.etapy projektu z důvodu předpokládané ho termínu ukončení 3.výběrového řízení 30.7.2012 . Změny termínů VZ vyvolají přesuny aktivit, způsobilých výdajů a finančních částek mezi etapami, přesuny potřeb a zdrojů. Nesouhlasné stanovisko CRR dne 3.9.2012.

Oznámení o změně č.6 (27.6.2012) – žádost o vydání nového Rozhodnutí o poskytnutí dotace z důvodu změny poskytovatele dotace. Změna byla iniciována Ministerstvem vnitra a Ministerstvem pro místní rozvoj. Souhlasné stanovisko včetně vydaného Registračního listu obdržel Ústecký kraj dne 19.11.2012.

Oznámení o změně č.7 (10.8.2012) – rozšíření publicity projektu o Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců. Souhlasné stanovisko CRR dne 22.8.2012.

Oznámení o změně č.8 (11.10.2012) – prodloužení etapy č.2 z 30.10.2012 na 30.11.2012 z důvodu dodávky licencí. Souhlasné stanovisko CRR dne 24.10.2012.

Oznámení o změně č.9 (22.11.2012)přesun části aktivit týkajících se výstavby technologického centra z 2.etapy do 3.etapy projektu z důvodu přezkumu dokumentace k  ZŘ Technologické centrum Ústeckého kraje (VZINV-INF-2/INV/2012) experty ŘO IOP. Pozastaveno ze strany CRR.

Oznámení o změně č.10 (6.12.2012) - z důvodu voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje dne 12.10.-13.10.2012 došlo ke změně statutárních zástupců Ústeckého kraje ( hejtman Oldřich Bubeníček, náměstek hejtmana RSDr. Stanislav Rybák a náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová) a bylo obnoveno schválení pověření statutárního zástupce pro odpovědného pracovníka za administraci projektu pro Bc. Jana Jelínka. Souhlasné stanovisko CRR dne 7.2.2013.

Oznámení o změně č.11 (12.12.2012) - přesun části aktivit týkajících se výstavby technologického centra z 1.etapy do 3.etapy projektu z důvodu přezkumu dokumentace k ZŘ Technologické centrum Ústeckého kraje (VZINV-INF-2/INV/2012) experty ŘO IOP. Pozastaveno z důvodu nedokončení výběrového řízení na "Technologické centrum Ústeckého kraje". Pozastaveno ze strany CRR.

Oznámení o změně č.12 (22.2.2013) - v reakci na zamítavé stanovisko k Oznámení o změně č. 5 ze dne 27. 6. 2012 (Žádost o přesun aktivit z 1.etapy do 3.etapy), na pozastavené  Oznámení o změně č.9 ze dne 22. 11. 2012 (Žádost o přesun aktivit z 2.etapy do 3.etapy) a na pozastavené Oznámení o změně č.11 ze dne 12. 12. 2012, bylo vypracováno Oznámení o změně č.12, které objasňuje důvody nevyčerpání finančních prostředků v 1.etapě a 2.etapě projektu a jejich plánovaný přesun do 3. a 4.etapy projektu v souvislosti s uzavřením výběrového řízení na Technologické centrum Ústeckého kraje a podpisem smlouvy. Oznámení obsahuje prodloužení projektu do 31.7.2014. Souhlasné stanovisko CRR dne 8.3.2013. Na základě tohoto OoZ byl dne 29.3.2013 vydán upravený Registrační list a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Oznámení o změně č.13 (23.4.2013) - zařazení organizace Ústav archeologické a památkové péče, veřejno-výzkumná instituce, do seznamu organizací zřizovaných Ústeckým krajem. Souhlasné stanovisko ŘO IOP dne 23.5.2013.

Oznámení o změně č.14 (21.5.2013) - změna harmonogramu projektu v závislosti na výsledcích implementační studie pro podprojekt "Technologické centrum Ústeckého kraje". Změna harmonogramu projektu neovlivní celkovou délku trvání projektu ani celkovou výši finančního plnění. Aktivity byly přerozděleny mezi etapami v souladu s dodacími lhůtami HW a SW dodavatelů třetích stran a změna nemá dopad na harmonogram plnění smlouvy 13/SML0389 (TCK) a smlouvy 12/SML2164 (DMVS). Souhlasné stanovisko ŘO IOP dne 17.6.2013.

Oznámení o změně č.15 (29.8.2013) - aktualizace seznamu organizací zřizovaných Ústeckým krajem zapojených do projektu. Souhlasné stanovisko ŘO IOP dne 26.9.2013.

Oznámení o změně č.16 (27.9.2013) - přesun mezi typy nákladů v IOP rozpočtu. Souhlasné stanovisko ŘO IOP dne 2.10.2013.

Oznámení o změně č.17 (15.11.2013) – přesuny mezi typy nákladů v IOP rozpočtu na základě fakturace 7.etapy projektu a evidence majetku. Souhlasné stanovisko CRR dne 18.11.2013.

Oznámení o změně č.18 (25.11.2013) – a ktualizace seznamu organizací zřizovaných Ústeckým krajem zapojených do projektu. Souhlasné stanovisko ŘO IOP dne 4.12.2013.

Oznámení o změně č.19 (7.2.2014) – oznámení o změně příjmového bankovního účtu. Souhlasné stanovisko CRR dne 7.2.2014.

Oznámení o změně č.20 (25.5.2015) – a ktualizace seznamu organizací zřizovaných Ústeckým krajem zapojených do projektu. Souhlasné stanovisko ŘO IOP dne 27.5.2015.

Oznámení o změně č.21 (12.2.2016) – aktualizace seznamu organizací zřizovaných Ústeckým krajem zapojených do projektu. Souhlasné stanovisko ŘO IOP dne 16.2.2016.              

Oznámení o změně č. 22 - aktualizace seznamu organizací zřizovaných Ústeckým krajem zapojených do projektu. Souhlasné stanovisko ŘO IOP dne 24.10.2017.

Oznámení o změně č. 23 - aktualizace seznamu organizací zřizovaných Ústeckým krajem zapojených do projektu. Souhlasné stanovisko ŘO IOP dne 1.11.2018.

Oznámení o změně č. 24 - aktualizace seznamu organizací zřizovaných Ústeckým krajem zapojených do projektu. Souhlasné stanovisko ŘO IOP dne 12.2.2019.

Oznámení o změně č. 25 - aktualizace seznamu organizací zřizovaných Ústeckým krajem zapojených do projektu. Souhlasné stanovisko ŘO IOP dne 28.2.2019.


V rámci projektu byla vyhlášena 3 výběrová řízení:    

1.     Studie proveditelnosti a zpracování projektové žádosti dle výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích (VZ-INF-07/INV/2010) – výběrové řízení ukončeno a zakázka zrealizována.


2.     Technologické centrum Ústeckého kraje (VZINV-INF-2/INV/2012) – výběrové řízení ukončeno. 18.3.2013 byla podepsána smlouva o realizaci Technologického centra Ústeckého kraje. Zakázka TCK je v realizaci. K 30.8.2013 bylo převzato do provozu nově zrealizované hlavní a záložní technologické centrum včetně Identity Managementu. V souvislosti se stavbou center došlo ke 2 plánovaným víkendovým a veřejnosti oznámeným výpadkům sítě Ústeckého kraje - krajského úřadu, a to ve dnech 26.-28.7.2013 a 16.-18.8.2013. Od 1.9.2013 probíhá pilotní provoz hostované Spisové služby na 9 organizacích zřizovaných Ústeckým krajem, od 1.10.2013 se do rozšířeného pilotního provozu nasadilo postupně dalších 129 organizací, přičemž od 1.1.2014 je zahájen ostrý provoz. Od 1.9.2013 započala etapa pořízení HW a SW pro část Digitalizace a ukládání (DA). Dne 5.12.2013 byly dokončeny úpravy místnosti č. 0024 pro Krajskou digitalizační jednotku, přičemž úpravy jsou realizovány z vlastních finančních prostředků Ústeckého kraje. Dne 4.12.2013 byl dodán knižní skener, dne 9.12.2013 byly dodány a instalovány PC, notebook, 3D skener a velkoplošný skener. Dne 17.1.2014 byla převzata od dodavatele 7.etapa projektu bez závad. Dne 18.3.2014 byla dokončena dle smlouvy Integrace řešení TCK, INT, DA a SSL. Poté byl zahájen zkušební provoz technologického centra a současně byly dokončeny aktivity zajišťující publicitu projektu. Dne 17.7.2014 bylo Technologické centrum převzato do rutinního provozu.


3.     Digitální mapa veřejné správy (DMVS) (VZ-INF-4/INV/2012) – výběrové řízení ukončeno. 13.8.2012 byla podepsána smlouva o realizaci Digitální mapy veřejné správy. Zakázka DMVS je ukončena a podprojekt je v produkčním provozu. Prvním výstupem projektu je zajištění digitalizace Účelových katastrálních map. Druhým z výstupů tohoto projektu je aplikace Geoportál ÚAP, kterou naleznete na odkazu http://geoportal.kr-ustecky.cz/gs/

 

Popis udržitelnosti projektu - 1.etapa:

Od 1.8.2014 do 31.5.2015 zajišťoval Ústecký kraj 1.etapu udržitelnosti projektu. Udržitelnost projektu je zajišťována pro jednotlivé realizované typizované projekty následujícím způsobem.


Spisová služba – hostovaná spisová služba e-Spis LITE pro zřizované organizace Ústeckého kraje obsahuje k 31.5.2015 za všechny původce 458.042 dokumentů/spisů. Hostovaná spisová služba e-Spis LITE svými parametry splňuje požadavky Metodického návodu pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců. Metodický návod je seznamem vybraných požadavků především Zákona č. 499/2004 Sb. (dále jen Zákon), Vyhlášky č. 259/2012 Sb. (dále jen Vyhláška) a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.

V rámci provozní podpory e-Spis LITE je poskytována technická a metodická pomoc Ústeckému kraji a jeho zřizovaným organizacím. Dále jsou prováděny upgrade dodaných aplikací, které reagují na legislativní změny.

Digitální mapy veřejné správy - nástroj pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů „Geoportál ÚAP“ byl v období do 31.5.2015 rozvíjen v rámci provozní podpory, a to v těchto oblastech:  rozšíření struktury aplikace Poskytovatelé o požadované atributy, úpravy stávajícího datového modelu, úprava Geodatabáze SDE Geoportálu ÚAP – odebrána kontrola na nulové popisné atributy, výdejní modul byl rozšířen o možnost přiložení přílohy a důvod žádosti, migrace serveru  ags  na verzi ArcGis 10.2. a 10.3. a FlexViewer 3.6, úprava vzhledu Geoportálu ÚAP, úprava přihlašovacího formuláře, úprava log a kontaktních údajů v záhlaví hlavní stránky,  Úprava aplikace ÚPD, ÚS – změna vzhledu evidence, rozšířeny možnosti vkládaných informací, notifikační systém na dodržování daných termínů, možnost exportu,  Úprava aplikace poskytovatelů – změna vzhledu evidence, možnost exportu,  Úprava evidence jevů – změna vzhledu, změna zobrazovaných atributů,  Úprava evidence aktualizačních balíčků – změna vzhledu, nový typ logu,  Vznik nové aplikace – ostatní dostupné jevy. Nad rámec provozní podpory za použití vlastních finančních prostředků Ústeckého kraje bylo realizováno Vytvoření nového atributu napříč DM ÚAP - POZN_OST, Struktura dat při výdeji – úprava výdejního modulu a Aplikace – ostatní dostupná data ÚAP. Všechny zrealizované požadavky vycházejí z jednání s obcemi s rozšířenou působností. Ústecký kraj disponuje zásobníkem rozvojových aktivit.

Obce s rozšířenou působností plní v roce 2015 svou zákonnou povinnost předat kraji územně analytické podklady v aktuálním datovém modelu. Data jsou postupně nahrávána do Geoportálu ÚAP.

Dále Ústecký kraj využívá Geoportál ÚAP pro publikaci vlastních mapových projektů, např. mapa školských zařízení pro interní potřebu ÚK při plánování restrukturalizace škol, mapa přemístění zástavby z území ohrožených povodní, Cyklostezka Ohře, mapa běžkařských tratí a lyžařských středisek, mapa zrealizovaných investičních projektů ÚK a aplikace pro odbor zemědělství a životního prostředí.

Digitalizace a ukládání – v rámci podprojektu digitalizace a ukládání proběhla k 31.5.2015 digitalizace monografií a velkoplošných dokumentů Ústeckého kraje, Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (SVKUL), Oblastního muzea v Lounech, Oblastního muzea v Chomutově, Regionálního muzea v Teplicích a Ústavu archeologické a památkové péče severozápadních Čech. Přípravu monografií a periodik provádí pracovníci SVKUL, vlastní skenování a přípravy pro další zpracování provádí pracovníci KÚÚK. Naskenované monografie byly ořezány, přičemž významně se na těchto pracích podíleli dobrovolníci ze SVKUL. Pracovníci knihovny pak dále provádějí paginaci a opatřují monografie metadaty. Takto zpracované knihy poté pracovníci KÚÚK uloží do garantovaného úložiště KDR a zobrazovacího systému Krameria. Skenování prostorových objektů provádí Ústav archeologické a památkové péče severozápadních Čech.

V 1. roce udržitelnosti bylo naskenováno 35.989 stran na knižním skeneru (295 knih), 1.023 dokumentů na velkoplošném skeneru a 93 3D objektů. V rámci provozní podpory systémů dodaných v tomto podprojektu jsou řešeny běžné provozní aktivity, požadavky a upgrade dodaných aplikací reagující na legislativní změny (KDS) a změny standardů Národní digitální knihovny (KDR). Další upgrady aplikací reagují na podněty Ústeckého kraje, a to např. zpracování průsvitných stránek, zpracování monografií ve švabachu apod.

Integrace krajského úřadu – v rámci podprojektu integrace krajského úřadu jsou aktivně využívány komponenty, které byly v rámci tohoto podprojektu implementovány. Nyní jsou na základě získaných zkušeností vytvářeny návrhy na rozšíření integrací. Integrace je plně funkční, stabilní a nevykazuje v provozu chyby.

Technologické centrum kraje – v rámci provozní podpory vybudovaného technologického centra je prováděna pravidelná profylaxe serverů, je upravován monitoring serverů a aplikací dle potřeby. Dále byla provedena revize velikosti a potřebnosti existujících virtuálních serverů a jejich následná optimalizace. Pravidelně probíhají kontroly požární zabezpečovací techniky v serverovnách a ve skenerovně.

       

Popis udržitelnosti projektu - 2.etapa:

Od 1.6.2015 do 31.5.2016 zajišťoval Ústecký kraj 2.etapu udržitelnosti projektu. Udržitelnost projektu je zajišťována pro jednotlivé realizované typizované projekty následujícím způsobem.


Spisová služba – hostovaná spisová služba e-Spis LITE pro zřizované organizace Ústeckého kraje obsahuje k 6.4.2016 za všechny původce 724.497 dokumentů/spisů. V 2. etapě udržitelnosti projektu byly provedeny 2 upgrade hostované spisové služby e-Spis LITE , které řešily opravy a nové funkčnosti, a to odeslání datové zprávy bez přílohy ve formátu PDF/A, optimalizace synchronizace uživatelů přes webové služby, změnu formy dokumentu bez elektronické přílohy ve výstupním formátu při vyřízení a úpravu struktury metadat balíčku při předání do spisovny.

V rámci provozní podpory e-Spis LITE je poskytována technická a metodická pomoc Ústeckému kraji a jeho zřizovaným organizacím. Byla provedena spisová rozluka u zrušených organizací.  V březnu 2016 proběhlo školení uživatelů e-Spis LITE.

Digitální mapy veřejné správy - nástroj pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů „Geoportál ÚAP“ byl v období do 31.5.2015 rozvíjen v rámci provozní podpory, a to v těchto oblastech:  úpravy datového modelu na verzi DM 3.4 ÚAP, úprava Geodatabáze SDE Geoportálu ÚAP, úprava výdejního modulu v souvislosti se změnou datového modelu. V březnu 2016 byla pracovníky Ústeckého kraje přemigrována stávající data do nové struktury dle datového modelu 3.4. Byla rozšířena spolupráce s Plzeňským a Jihočeským krajem, které též provozují „Geoportál ÚAP“. Ústecký kraj využívá Geoportál ÚAP pro publikaci vlastních mapových projektů, např. zimní olympiáda.

V březnu a dubnu 2016 je podepisována mezi Ústeckým krajem a obcemi s rozšířenou působností Veřejnoprávní smlouva o spolupráci ve věci Geoportálu ÚAP ve smyslu zpracování a nahrávání dat do Geoportálu ÚAP.

Digitalizace a ukládání – v rámci podprojektu digitalizace a ukládání proběhla k 31.5.2015 digitalizace monografií a velkoplošných dokumentů Ústeckého kraje, Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (SVKUL), Regionálního muzea v Teplicích a Ústavu archeologické a památkové péče severozápadních Čech. V 2. roce udržitelnosti bylo naskenováno 36.773 stran na knižním skeneru (258 knih), 805 dokumentů na velkoplošném skeneru a 53 objektů na 3D skeneru. Proběhly pravidelné profylaxe skenerů a v březnu 2016 proběhlo školení práce s metadaty při pořizování periodik.

V Krajské digitální spisovně proběhlo ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Litoměřicích a Národním archivem v Praze první elektronické skartační řízení, kdy se SOA předávaly dokumenty/spisy ke skartaci v elektronické podobě a v elektronické podobě byly převzaty i výsledné protokoly. Jednalo se o první dokončenou elektronickou skartaci v ČR. V rámci provozní podpory systémů dodaných v tomto podprojektu jsou řešeny běžné provozní aktivity, požadavky a upgrade dodaných aplikací reagující na legislativní změny (KDS). V období od 11.6.2015 do 25.3.2016 proběhlo 20 skartačních technických řízení v KDS ICZ DESA. V březnu 2016 proběhlo školení uživatelů systému Správa spisovny, která je funkční složkou elektronického systému spisové služby.

Integrace krajského úřadu – Integrace je plně funkční, stabilní a nevykazuje v provozu chyby. Nastavené integrace jsou využívány i pro další nově zaváděné aplikace, a to Pasportizační systém Ústeckého kraje a Informační systém Controllingu.

Technologické centrum kraje – v rámci provozní podpory byla 2.11.2015 provedena pravidelná profylaxe serverů, v únoru 2016 byla provedena revize hasicích přístrojů a UPS v serverovnách a ve skenerovně.


Zajištění udržitelnosti projektu – 3. etapa:

Od 1.6.2016 do 31.5.2017 zajišťoval Ústecký kraj 3. etapu udržitelnosti projektu. Udržitelnost projektu je zajišťována pro jednotlivé realizované typizované projekty následujícím způsobem.

Spisová služba – hostovaná spisová služba e-Spis LITE pro zřizované organizace Ústeckého kraje obsahuje k 3.5.2017 za všechny původce 1.060.522 dokumentů/spisů. V 3. etapě udržitelnosti projektu byly provedeny 3 upgrade hostované spisové služby e-Spis LITE, které řešily zejména aktualizaci tiskového appletu, aktualizaci metadat SIP balíčků, rozšíření kontrol při importu spisových plánů do e- spis LITE, oprava procesu exportů spisových plánů do Spisovny, komunikace s Registrem smluv a zajištění kompatibility se Spisovnou verze 2.11.0.

V rámci provozní podpory e-Spis LITE je poskytována technická a metodická pomoc Ústeckému kraji a jeho zřizovaným organizacím. V období 11.11.2016-31.3.2017 proběhlo celkem 11 seminářů a školení uživatelů e-Spis LITE a Krajské digitální spisovny včetně praktických cvičení.


Digitální mapy veřejné správy  - nástroj pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů „Geoportál ÚAP“ byl v období do 31.5.2017 rozvíjen v rámci provozní podpory, a to v těchto oblastech:  výměna katastrálních hranic, nahrávání lokálních územně analytických podkladů obcí a centrálních územně analytických podkladů kraje. Ústecký kraj vytvořil pro rok 2016 aktuální mapový podklad a ortofoto a nyní již zažádal ČÚZK o data pro rok 2017. Ústecký kraj publikoval vlastní mapové projekty, a to turistické vlakové linky, lodní dopravu, pivovary a vinařství, dotace Rodinné stříbro. Před dokončením jsou mapové aplikace Kotlíkové dotace a mapka Kulturních památek.

Ve dnech 16.5.-17.5.2017 se Ústecký kraj stal pořadatelem akce „GIS konference krajů“, jehož součástí byla sekce „Geoportály, kam směřují .

Digitalizace a ukládání – v rámci podprojektu digitalizace a ukládání proběhla k 31.5.2017 digitalizace monografií a velkoplošných dokumentů Ústeckého kraje, Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (SVKUL), Regionálního muzea v Teplicích, Oblastního muzea v Chomutově a Ústavu archeologické a památkové péče severozápadních Čech. Ve 3. roce udržitelnosti bylo naskenováno 40.187 stran na knižním skeneru (286 knih) a 561 dokumentů na velkoplošném skeneru. Proběhly pravidelné profylaxe skenerů a bylo zakoupeno 25.000 stran licence OCR švabach.      

V rámci Krajské digitalizační jednotky byl upgradován software ScanPortal, dále proběhly 2 upgrade aplikace SafeBook, které řešily zejména opakovanou tvorbu PSP balíčků, odpočet licence OCR, možnost opravy metadat a tvorbu PSP balíčků dle nových standardů NDK. Se zavedením nového standardu  NDK souvisely upgrade aplikací KDR DESA a Kramerius.

V Krajské digitální spisovně jsou řešeny běžné provozní aktivity, požadavky a 2 upgrade dodaných aplikací reagující na legislativní změny (KDS DESA) včetně aktualizace antivirového programu. V období od 1.6.2016 do 5.5.2017 proběhlo 6 skartačních technických řízení.

Integrace krajského úřadu – Integrace je plně funkční, stabilní a nevykazuje v provozu chyby.

Technologické centrum kraje – v rámci provozní podpory byla 14.10.2016 provedena pravidelná profylaxe serverů, v květnu 2016 byla provedena revize hasicích přístrojů a UPS v serverovnách a ve skenerovně.

     

Zajištění udržitelnosti projektu – 4. etapa      

Od 1.6.2017 do 31.5.2018 zajišťoval Ústecký kraj 4. etapu udržitelnosti projektu. Udržitelnost projektu je zajišťována pro jednotlivé realizované typizované projekty následujícím způsobem.

Spisová služba – hostovaná spisová služba e-Spis LITE pro zřizované organizace Ústeckého kraje obsahuje k 4.5.2018 za všechny původce 1.358.774 dokumentů/spisů. Ve 4. etapě udržitelnosti projektu byly provedeny 3 upgrade hostované spisové služby e-Spis LITE, které řešily zejména změnu rozhraní ISDS (změna typu datových schránek, vyhledávání v DS a změny validace nestandardních znaků), technologické úpravy z důvodu ukončení podpory JAVA doplňků v prohlížečích a nové funkcionality vzniklé z požadavků Ústeckého kraje .          

V rámci provozní podpory e-Spis LITE je poskytována technická a metodická pomoc Ústeckému kraji a jeho zřizovaným organizacím. Proběhlo celkem 3 semináře a školení uživatelů e-Spis LITE a Krajské digitální spisovny včetně praktických cvičení (29.11.2017, 1.12.2017 a 12.3.2018).

Digitální mapy veřejné správy - nástroj pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů „Geoportál ÚAP“ byl v období do 31.5.2018 rozvíjen v rámci provozní podpory, a to v těchto oblastech:  výměna katastrálních hranic, nahrávání lokálních územně analytických podkladů obcí a centrálních územně analytických podkladů kraje. Ústecký kraj vytvořil pro rok 2017 aktuální mapový podklad a ortofoto a nyní zpracovává nová data. Ústecký kraj aktualizoval vlastní mapové projekty, a to střediska zimního vyžití, turistické vlakové linky, lodní dopravu, pivovary a vinařství, dotace Rodinné stříbro. Dále publikoval nové mapové aplikace Kotlíkové dotace a Kulturní památky. Ústecký kraj nasadil další úpravy „Geoportálu ÚAP“, a to migraci databáze ArcSDE na verzi 10.5.1, rozvoj RSS kanálu, notifikační emaily a upgrade výdejního modul s rozšířenou funkcionalitou.          

„Geoportál ÚAP“ byl 24.10.2017 prezentován na konferenci „GIS ve státní správě“.

Digitalizace a ukládání – v rámci podprojektu digitalizace a ukládání proběhla k 31.5.2018 digitalizace monografií a velkoplošných dokumentů Ústeckého kraje, Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (SVKUL), Regionálního muzea v Teplicích, Oblastního muzea v Chomutově a Ústavu archeologické a památkové péče severozápadních Čech. Ve 4. roce udržitelnosti bylo naskenováno 36.827 stran na knižním skeneru (171 knih či svazků časopisů), 237 dokumentů na velkoplošném skeneru a 70 objektů na 3D skeneru. Proběhly pravidelné profylaxe skenerů.          

 V Krajské digitalizační jednotce a Krajské digitální spisovně byly řešeny běžné provozní aktivity a požadavky. V září 2017 byl realizován upgrade KDR, který zapracoval nový typ SIP balíčku dle Národního standardu a úpravu KDR pro nahrávání fotek.           

 Integrace krajského úřadu – Integrace je plně funkční, stabilní a nevykazuje v provozu chyby.          

Technologické centrum kraje – v rámci provozní podpory byla 6.10.2017 provedena pravidelná profylaxe serverů, 23.5.2017 byla provedena revize zhášecích zařízení, 17.10.2017 byly provedena revize motorgenerátorů. Na hardwaru a systémovém software technologického centra jsou provozovány centrální aplikace pro příspěvkové organizace, a to Controlling a Pasportizace. Nově se připravuje nasazení Evidenčního systému pro sbírky muzejní povahy.          

Publicita projektu byla zajištěna propagací projektu dne 8.6.2017 na konferenci „Rok informatiky 2017“, prezentací „Geoportálu ÚAP“ dne 24.10.2017 na konferenci „GIS ve státní správě“ a konáním seminářů a školení pro problematiku hostované spisové služby a krajské digitální spisovny ve dnech 29.11.2017, 1.12.2017 a 12.3.2018 .          


Zajištění udržitelnosti projektu – 5. etapa:

Od 1.6.2018 do 31.7.2019 zajišťoval Ústecký kraj 5. etapu udržitelnosti projektu. Udržitelnost projektu je zajišťována pro jednotlivé realizované typizované projekty následujícím způsobem.

Spisová služba    – hostovaná spisová služba e-Spis LITE pro zřizované organizace Ústeckého kraje obsahuje k 31.7.2019 za všechny původce 1.781.466 dokumentů/spisů. V 5. etapě udržitelnosti projektu byly provedeny 2 upgrade hostované spisové služby e-Spis LITE, které řešily zejména nasazení modulu emailové notifikace, vizualizace elektronického podpisu a integraci na informační systém Bakaláři pro školy (44 integrací).

V rámci provozní podpory e-Spis LITE je poskytována technická a metodická pomoc Ústeckému kraji a jeho zřizovaným organizacím. Proběhlo celkem 12 seminářů a školení uživatelů e-Spis LITE a Krajské digitální spisovny včetně praktických cvičení (5.9.2018, 25.9.2018, 26.10.2018, 16.11.2018, 23.11.2018, 26.11.2018, 4.12.2018, 7.12.2018, 11.1.2019, 18.2.2019, 5.4.2019 a 16.4.2019.

Digitální mapy veřejné správy   - nástroj pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů „Geoportál ÚAP“ byl v období do 31.7.2019 rozvíjen v rámci provozní podpory, a to v těchto oblastech:   výměna katastrálních hranic, nahrávání lokálních územně analytických podkladů obcí a centrálních územně analytických podkladů kraje. Ústecký kraj periodicky aktualizoval vlastní mapové projekty.             

„Geoportál ÚAP“ byl 30.10.2018 prezentován na konferenci „GIS ve státní správě".

Digitalizace a ukládání  – v rámci podprojektu digitalizace a ukládání proběhla k 31.7.2019 digitalizace monografií a velkoplošných dokumentů Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (SVKUL), Regionálního muzea v Teplicích, Oblastního muzea v Chomutově, Ústavu archeologické a památkové péče severozápadních Čech a Galerie v Roudnici nad Labem. Ve 5. roce udržitelnosti bylo naskenováno 46.779 stran na knižním skeneru (156 knih či svazků časopisů), 259 dokumentů na velkoplošném skeneru a 33 objektů na 3D skeneru. Proběhly pravidelné profylaxe skenerů včetně záručních oprav (7.5.2019, 8.8.2018, 13.6.2019).            

 V Krajské digitalizační jednotce a Krajské digitální spisovně byly řešeny běžné provozní aktivity a požadavky. V listopadu 2018 byl realizován upgrade KDS a KDR, který zapracoval SIP pro elektronické skartační řízení, SIP pro předání do archivu, dogenerování jednoduchého, plně určeného spisového znaku a mateřské entity, změnu atributu CHECKSUMTYPE na SHA-256, doplnění modulu „Vstupní migrace“ (převádí komponenty dle NSESSS 3) a zobrazení uložených balíčků. 

Integrace krajského úřadu – Integrace je plně funkční, stabilní a nevykazuje v provozu chyby. Integrace byla v roce 2019 aktualizována v souvislosti s povýšením verze navázaného Ekonomického informačního systému .

Technologické centrum kraje  – v rámci provozní podpory byla 31.8.2018 provedena pravidelná profylaxe serverů, 16.5.2019 byla provedena revize zhášecích zařízení, 13.11.2018 byly provedena revize motorgenerátorů. Na hardwaru a systémovém software technologického centra jsou provozovány další centrální aplikace pro příspěvkové organizace, a to Controlling, Pasportizace a Evidenční systém pro sbírky muzejní povahy.      

Publicita projektu na konferenci „GIS  ve státní správě“ dne 30.10.2018 a konáním seminářů a školení pro problematiku hostované spisové služby a krajské digitální spisovny ve dnech  5.9.2018, 25.9.2018, 26.10.2018, 16.11.2018, 23.11.2018, 26.11.2018, 4.12.2018, 7.12.2018, 11.1.2019, 18.2.2019, 5.4.2019 a 16.4.2019.

Ústecký kraj pokračuje v zajištění provozní podpory a v dalším rozvoji jednotlivých částí projektu i po udržitelnosti projektu.

         

Odkazy na online publicitu projektu:    

Tisková zpráva z 18.9.2013 http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1677307&p1=84858&query=Rozvoj+slu%C5%BEeb+eGovernmentu

Tisková zpráva o dokončení TCK http://www.cdl.cz/cs/articlesection/novinky/1/1/0

Tisková zpráva o dokončení projektu na iDnes http://sdeleni.idnes.cz/ustecky-kraj-ukoncil-projekt-pro-rozvoj-sluzeb-egovernmentu-pu7-/usti-sdeleni.aspx?c=A140728_165405_usti-sdeleni_ahr

Dne 31.7.2014 byl projekt "Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV.a VI." řádně a v termínu dokončen a byly naplněny všechny indikátory.


  

 

Odkazy


 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Hlavní web - 2014 > Krajský úřad > eGOVERNMENT > Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji (CZ.1.06/2.1.00/08.07230)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém