Orientační nabídka


 

Sdělení silničním správním úřadům ve věci nabytí účinnosti vybraných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

 

 
 
U novelizovaných ustanovení zákona o pozemních komunikací je nutné v první řadě rozlišit, zda mají být v daném případě aplikována na záměr podléhající povolování dle stavebního zákona, či nikoli. Z toho vycházíme v následujícím sdělení k jednotlivých ust. zákona o pozemních komunikacích:

ust. § 10 PŘIPOJOVÁNÍ
 • silniční správní úřady nadále v přechodném období vydávají povolení dle ustanovení § 40 odst. 10 zákona o pozemních komunikacích (ZPK), protože stavební úřady v přechodném období od 1.1.2024 do 30.6.2024 nebudou povolovat záměry dle NSZ. Na tento proces nelze uplatnit přechodné ustanovení zákona č. 284/2021 Sb. a aplikuje se tedy § 334a NSZ 
 • od 1.7.2024 budou silniční správní úřady (ORP) vydávat povolení o připojení jen tehdy, nebude-li o něm vydáno rozhodnutí o povolení záměru stavebním úřadem
ust. § 25 odst. 6 písm. d) ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
 • správní řízení zcela zaniklo, silniční správní úřady již nevydávají povolení; případná zahájen á řízení budou zastavena dle ust. § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu (s řádným odůvodněním)
  (Jsme si vědomi nadále platného ust. § 36 zákona o pozemních komunikacích, proto doporučujeme, aby silniční správní úřady stavebníkům vydávaly stanoviska, ve kterých budou uvedeny informace o zrušení ust. § 25 odst. 6 písm. d) a bude zdůrazněna zejména povinnost stavebníka uzavřít s vlastníkem pozemní komunikace smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci. Je třeba si uvědomit, že ust. § 36 ZPK řeší jen technické podmínky pro ukládání do PK a pozemků, nelze ale vykládat, že uvedený typ zvláštního užívání nadále existuje)
ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
 • silniční správní úřady nadále v přechodném období vydávají povolení, tzn. do 30.6.2024 se nic nemění
 • od 1.7.2024 budou silniční správní úřady vydávat povolení o zvláštním užívání jen tehdy, nebude-li o něm vydáno rozhodnutí o povolení záměru stavebním úřadem
  (Myšleno nové stavební záměry od 1.7.2024, nikoli dříve vydaná povolení stavebních úřadů.)
ust. § 32 OCHRANNÁ PÁSMA
 • u silničních správních úřadů správní řízení zaniklo silniční správní úřady mohou vydat stanovisko žadateli, že stavbu v ochranném pásmu pozemní komunikace bude možno provádět na základě povolení stavebního úřadu; případná zahájená řízení budou zastavena dle ust. § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu (s řádným odůvodněním) 
ust. § 40 ZÁVAZNÁ STANOVISKA K ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ŘEŠENÍ PK
 • silniční správní úřady nadále v přechodném období vydávají závazná stanoviska k územním řízení z hlediska řešení pozemních komunikací, protože územní řízení před stavebními úřady se nadále vedou a je tedy potřebné aplikovat ust. § 334a NSZ 

Upozorňujeme dále, že silniční správní úřady nevydávají žádná jiná závazná stanoviska, neboť k tomu nejsou zákonem zmocněny. Doporučujeme tedy vydávat pouze "stanoviska" k řízením dle stavebního zákona a také k žádostem o vyjádření ke stavebním záměrům od stavebníků.
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jiří Bárta
Vytvořeno / změněno: 12.1.2024 / 12.1.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém