Orientační nabídka


 

Seznam oprávněných investorů

 
 
 

Vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále jen "oprávněný investor") je oprávněn požadovat, aby byl o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vyrozuměn jednotlivě; za tím účelem podává žádost místně příslušnému krajskému úřadu. V žádosti uvede své identifikační údaje včetně údajů umožňujících zasílání do datové schránky, seznam obcí, kterých se žádost o doručování týká, a doklad prokazující skutečnost, že je oprávněným investorem s územní působností na území uvedených obcí. Je-li žádost úplná, krajský úřad zaznamená oprávněného investora do seznamu oprávněných investorů, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oprávněný investor zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů je o úkonech správního orgánu podle věty první informován tímto správním orgánem.

Záznam v seznamu oprávněných investorů je účinný 5 let ode dne jeho zveřejnění. Žádost podle odstavce 1 lze podávat opakovaně. Změní-li se údaje poskytované podle odstavce 1, je oprávněný investor povinen o této změně neprodleně vyrozumět místně příslušný krajský úřad, který seznam oprávněných investorů upraví.


V seznamu jsou k dnešnímu datu zapsány tyto subjekty:

MERO ČR, a. s.

GasNet, s.r.o.

ČEPRO, a. s.  

Povodí Vltavy, státní podnik

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Povodí Ohře, státní podnik

ČEPS, a.s.

WMS s.r.o.   

T-Mobile Czech Republic a.s.

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

ČEZ Distribuce, a.s.

SYNTHOS Kralupy a.s.

České dráhy, a.s.

8m group, a.s.

NET4GAS, s.r.o.

V níže uvedené tabulce naleznete seznam obcí na něž se oprávnění výše uvedených subjektů vztahují.

Využít můžete taktéž mapovou aplikaci Geoportálu Ústeckého kraje.

 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Územní plánování a stavební řád > Územní plánování > Seznam oprávněných investorů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém