Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Školství, mládež a tělovýchova

 
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Soukupová, telefon: 475 657 420, email: soukupova.m@kr-ustecky.cz

 
 
 
 

Město Litoměřice

Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

Rada města Litoměřice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb. onáležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích a na základě usnesení Rady města Litoměřice ze dne 6. 5. 2019

vyhlašuje

k o n k u r z n í  ř í z e n í

na obsazení vedoucího pracovního místa

ředitele /ředitelky příspěvkové organizace

Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7


Kvalifikační předpoklady a požadavky na uchazeče:

- vzdělání – minimálně ÚSO, obor nutriční terapeut, ekonomika, hotelnictví, potravinářské a obchodní obory, kuchař s maturitou, apod.

- minimálně 5 let praxe v oboru stravovací služby

- znalost právních předpisů z oblasti školního stravování

- dobrá komunikativnost, plné nasazení, samostatnost, spolehlivost, velmi dobrá znalost práce na PC

- občanská a morální bezúhonnost

- zdravotní způsobilost

- předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky od 1. srpna 2019 nebo dle dohody

Dále výhodou:

- vysokoškolské vzdělání

- zkušenost s vedením kolektivu

Náležitosti přihlášky ke konkurznímu řízení:

- přihláška do konkurzu

- ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odborné vzdělání

- strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, popřípadě studia

- návrh koncepce rozvoje Centrální školní jídelny Litoměřice

- výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (popř. kopii žádosti o výpis)

- splnění předpokladů dle § 2 a 4 zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. Iustrační osvědčení a čestné prohlášení (neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971)

- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce

- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochran
ě osobních údajů, v platném zně

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete nejpozději do: 13. 6. 2019 – podání zásilky na poště

13. 6. 2019 do 12.00 hodin - fyzické doručení zásilky na podatelnu MěÚ Litoměřice

na adresu: Město Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice.


Obálku označte „Konkurz Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7 – NEOTVÍRAT “.

Uchazeči nesou náklady, které jim účastí na konkurzním řízení vzniknou.

Zasláním přihlášky k výběrovému řízení dává uchazeč souhlas se zpracováním a k archivaci osobních údajů v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Tato veřejná výzva byla zveřejněna dne 7. 5. 2019 vyvěšením na úřední desce a umístěním na webových stránkách města https://www.litomerice.cz/ a KÚ ÚK.
 
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém