Orientační nabídka


 

Školní stravování

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Králiková Soukupová, telefon: 475 657 420, email: soukupova.m@kr-ustecky.cz

 
 
 
 Výběrové řízení 


Rada města Děčín svým usnesením č. RM 21 06 39 03 ze dne 23.03.2021 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a na základě požadavků stanovených Radou města Děčín, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele příspěvkové organizace statutárního města Děčín

 Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace.


Předpoklady uchazeče:

* vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu výhodou,

* praxe, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření v délce 4 roky,

* znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství, znalost vyhlášek a zákonů vztahujících se ke školnímu stravování,

* znalost práce na PC,

* občanská a morální bezúhonnost,

* způsobilost k právním úkonům a dobrý zdravotní stav,

* organizační a řídící schopnosti.


Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 01. 7.2021


Náležitosti písemné přihlášky:

* formulace, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo,

* jméno a příjmení uchazeče, titul uchazeče,

* datum narození uchazeče,

* místo trvalého pobytu uchazeče, korespondenční adresa uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu), telefonní spojení, e-mail, případně DS,

* datum a podpis.

Přílohy k přihlášce:

* doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,

* doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů),

* strukturovaný profesní životopis,

* koncepce dalšího rozvoje organizace v rozsahu max. 3 stran formátu A4,

* výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání,

* lékařské potvrzení o zdravotním stavu a způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele organizace (ne starší než 2 měsíce).


Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.


Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky s kompletními doklady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje organizace vlastnoručně podepište).


Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce s označením: „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ ŠJ Sládkova - neotvírat“, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do 12. 5. 2021 do 16:00 hod., nebo poštou na adresu Statutární město Děčín, se sídlem Magistrát města Děčín, odbor školství a kultury, k rukám vedoucí odboru školství

a kultury, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 14.04.2021.


Pro přijetí přihlášky je rozhodující datum doručení. 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Vzdělávání > Ostatní dokumenty SMT > Školní stravování

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém