Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Stavba "ČSPHM a Obchodní centrum v Mníšku"

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Odpověď pro Tomáše Jarolíma, Ex-Press (krajskyexpress@seznam.cz)
 

 
 

Odpověď pro Tomáše Jarolíma, Ex-Press (krajskyexpress@seznam.cz) ze dne 23. 10. 2007

 

Dotaz (v původním znění):

Dobrý den, zpracovávám pár kauz do Krajského EX-PRESSU a narazil jsem v rámci jedné kauzy z Litvínova na případ korupce (asi 1,800.000,- Kč) a ta kauza vede i k Vám na úřad. Posílám tedy přiložené dotazy.

 

1. Jak Váš úřad, stavební odbor, reaguje na zjištění, že v současnosti probíhá tato stavba načerno, proti rozhodnutí místního obecního úřadu, petici místních obyvatel a přes odpor místní samosprávy sousední příhraniční oblasti SRN?

 

2. Jak postupuje Váš úřad poté co byl seznámen s tím, že celá stavba byly započata jinak než v intencích projektu podaného ke stavebnímu povolení, tedy načerno?

 

3. Jsou úředníci stavebního nebo jiného odboru  vašeho úřadu nějak osobně či obchodně spjati s osobou šéfa stavebního úřadu v Litvínově, Mgr. Jaroslava PIKHARTA,  nebo Mgr. Tomášem Prejzou, či společností DUKOIL?

 

Odpověď:

1. Stavba „ČSPHM a Obchodní centrum v Mníšku“ byla povolena stavebním úřadem v Litvínově. Jelikož se proti stavebnímu povolení nikdo neodvolal, je pravomocné a lze podle něj stavět. Pokud by stavebník stavěl stavbu jinak než byla povolena, aniž by tento záměr předem projednal se stavebním úřadem, jednalo by se o nepovolenou změnu stavby. Potom by byl místně příslušný stavební úřad v Litvínově povinen činit v této věci další kroky podle stavebního zákona, odvíjející se od rozsahu nepovolené změny.

Jelikož stavba není umístěna na pozemcích obce, není k povolení stavby třeba jejího souhlasu. Obec nemá schválený územní plán, kterým je ze zákona možno regulovat činnost v území požadovaným způsobem. Urbanistická studie z konce roku 1995 není pro rozhodování v území závazným dokumentem. Na území obce nebyla vyhlášena stavební uzávěra na nežádoucí druhy staveb tak, jak to obci umožňoval „starý“ stavební zákon, platný do konce roku 2006.

Příslušný Stavební úřad (Litvínov) může zamítnout žádost o stavební povolení nebo územní rozhodnutí pro stavbu na pozemku ve vlastnictví stavebníka pouze z důvodu nesouladu s platným územním plánem nebo cíli a záměry územního plánování nebo z důvodu nesouhlasu některého z dotčených orgánů, hájících veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Pokud žádný z těchto důvodů shledán nebyl, nemůže stavební úřad stavbu zakázat, tzn. vydat zamítavé rozhodnutí.

Stavební zákon v procesu umisťování a povolování staveb neumožňuje obecnému stavebnímu úřadu zařadit do okruhu účastníků řízení občany ani obec sousedního státu. Se sousedními státy se ze zákona projednává pouze územně plánovací dokumentace. 

 

2. Dne 17.10. 07 byla jménem občanů krajskému úřadu doručena stížnost obce Nová Ves v Horách na rozpor realizované stavby se stavebním povolením a žádost o provedení „státního dohledu“. Pokud je stavba (nebo její část) skutečně realizována v rozporu se stavebním povolením, je v této věci příslušným orgánem stavební úřad v Litvínově a proto mu bylo toto podání postoupeno k vyřízení. S touto skutečností byla obec písemně seznámena. Krajský úřad může řešit pouze stížnost na postup, případně nečinnost stavebního úřadu, a to postupem upraveným ve správním řádu.

 

3. Vedoucího stavebního úřadu v Litvínově, Mgr. Jaroslava Pikharta, pochopitelně zná, stejně jako další vedoucí i referenty stavebních úřadů v našem kraji, většina zaměstnanců krajského odboru Územního plánování a stavebního řádu UPS. Krajský úřad provádí na stavebních úřadech nikoli „státní dohled“ ale kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku stavebního zákona. Krajským úřadem byly pro stavební úřady v regionu organizovány semináře zejména k novému stavebnímu zákonu a pracovníci stavebních úřadů všech stupňů se setkávají i na odborných seminářích pořádaných MMR a dalších vzdělávacích akcích. Pana Tomáše Prejzu nikdo z pracovníků, kteří se podíleli na vyřizování této kauzy, nezná. Se zástupci DukOil s.r.o., jako účastníky řízení, bylo jednáno v rámci odvolání proti územnímu rozhodnutí, které předcházelo stavebnímu řízení a následnému vydání stavebního povolení.

 

 

Připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 788

janacik.f@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 11.12.2007 / 11.12.2007 | Zveřejnit od-do: 11.12.2007-11.1.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém