Orientační nabídka


 

Stavební řád

 

 
 

Stavební řád

·        Stavební řád

·        Základní právní předpisy

·        Činnost na úseku stavebního řádu

·        Informace o stavebních úřadech Ústeckého kraje

 

 

 

 

·        Stavební řád

Krajský úřad Ústeckého kraje s účinností od 1.1. 2002 dle zákona č. 132/2000 Sb. ( zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích , zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze) zajišťuje výkon státní správy na úseku stavebního řádu. Dále vykonává přenesenou působnost ve věcech uvedených v ust. § 67, písmene a),d) f), zákona č. 129/200 Sb. o krajích. Tato činnost byla organizačně začleněna pod odbor územního plánování a stavebního řádu.

·        Základní předpisy pro činnost na úseku stavebního řádu

 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších novel,
 • úplné znění uvedeno v zákoně č. 109/2001 Sb.
 • vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
 • vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující  užívání staveb  osobami s omezenou schopností pohybu
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení ( správní řád)
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  ( krajské zřízení)
 • zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících  se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

·        Činnost na úseku stavebního řádu

 • odbor územního plánování a stavebního řádu, je ve smyslu výše  uvedených předpisů odvolacím orgánem podle § 58, odst.1 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení pro prvoinstanční rozhodnutí a správním orgánem nejblíže vyššího stupně nadřízený dle ust. § 65 odst. 1 téhož zákona vůči Okresním úřadu, referátu regionálního rozvoje Ústí nad Labem, Děčín, Chomutov, Litoměřice, Most, Louny, Teplice.

 

 • Na úseku stavebního řádu odbor vyřizuje:
  • odvolání podaná účastníky správního řízení ( § 59 a § 60 zákona č. 71/1967 Sb.)
  • podněty k přezkoumání rozhodnutí podle § 65 zákona č. 71/1967 Sb.
  • podněty k přezkoumání opatření okresních úřadů, referátů regionálního   rozvoje( §3 odst. 5 zákona č. 71/1967 Sb. a § 32 odst.2 zákona č. 147/2000 Sb.)
  • vyřizuje ve spolupráci se sekretariátem ředitele krajského úřadu petice, stížnosti, oznámení a podněty v rozsahu své působnosti ( zákon č. 85/1990 Sb., vyhláška č. 150/1958 Ú.I.)
  • provádí řízení a vydává rozhodnutí jde-li o stavbu nebo opatření, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více okresů, případně může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze stavebních úřadů, v jehož územním obvodu se má stavba  nebo opatření uskutečnit
  • rozhoduje o rozporu v případě, že nadřízeným orgánem pro řešení byl okresní úřad
  • vykonává kontrolní,  odbornou a konzultační činnost vůči okresním úřadům na území kraje a odbornou konzultační činnost vůči stavebním úřadům nižších stupňů
  • provádí výkon státního stavebního dohledu podle stavebního zákona
  • poskytuje informace v rámci své působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • v případě ukládání dokumentací staveb, je povinen umožnit osobám, kteří prokáží odůvodněnost svého požadavku, nahlížet do této dokumentace a pořizovat z ní výpisky ( 133 stavebního zákona)
  • kontroluje poskytování odborné pomoci okresními úřady obcím
  • podílí se na odborné přípravě zaměstnanců okresních  a obecních úřadů pro vykonání zkoušky zvláštní způsobilosti

·        Informace o stavebních úřadech Ústeckého kraje

v příloze

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 5.6.2002 / 15.12.2003
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies