Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpáva ze 115. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE 115. JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

Tato zpráva  má pouze informativní charakter.

 

Blok hejtmana Jiřího Šulce

 

6.1 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o poskytnutí z Fondu hejtmana:

- žadatel: Sdružení českých spotřebitelů, Praha 4

výše dotace: 25 000,- Kč

název projektu (akce): Udělení ceny „Spokojený zákazník Ústeckého kraje 2008“

- žadatel: Sdružení rodáků a přátel města Žatec

výše dotace: 60 000,- Kč

název projektu (akce): Miss zlatého moku 2008

 

6.2 Uzavírání smluv v přenesené působnosti – zmocnění ředitele krajského úřadu: RÚK uložila v Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, vyhotovit a podepsat zmocnění Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

6.3 Dopravní obslužnost autobusová – zajištění dopravy:  RÚK rozhodla o uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:

Příměstská doprava Ústí nad Labem, s účinností úprav od 1. 7. 2008, dopravce Dopravní podnik města ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11  Ústí nad Labem. Dodatek se týká zavedení jízdenky přes SMS. Cena jízdenky pro základní jízdné bude shodně jako u jízdenek standardních činit 15,- Kč. SMS potvrzující nákup jízdenky obdrží cestující do dvou minut od odeslání požadavku.

Dále rada rozhodla o uzavření dodatku pro oblast Litvínovsko, s účinností úprav od 29. 6. 2008, dopravce Autobusy KAVKA, a.s., Báňská 287, 434 01  Most.

Dodatkem se na základě podrobné analýzy přepravních proudů oddělení dopravní obslužnosti ruší objednávání  linky 572526 Most-Mariánské Radčice-Litvínov a je částečně nahrazena na spojích linky 572541 Most-Braňany a 572525 Litvínov-Mariánské Radčice. Počet cestujících v tomto úseku je v průměru 1,9. Dále se dodatek týká úpravy některých spojů na lince 572524 Litvínov-Lom-Mariánské Radčice-Loučná a úpravy jízdního řádu linky 572523 Litvínov – Český Jiřetín. Účelem této změny je zkrácení jízdních dob.

 

6.4 Dopravní obslužnost autobusová – zajištění základní dopravní obslužnosti: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti autobusovou dopravou pro území Ústeckého kraje pro roky 2007 – 2014 v maximální výši 19 400 000 km za rok.

 

6.5 Odměna řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace:  RÚK schválila Ing. Vladimíru Macholdovi, řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, odměnu.

 

6.6 „Informace o stavu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji“: RÚK vzala na vědomí Informaci o stavu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných  těžebních společností v Ústeckém kraji“.

 

6.7 Projekty pro prioritní osu 3 Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu: RÚK schválila přípravu projektů pro prioritní osu 3 Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu a jejich zařazení do Indikativního seznamu projektů:

 1) Rekonstrukce silnice D8 – II/247 Lukavec – Radovesice – II/237 Libochovice – Evaň – Peruc – III/23739 Peruc – Toužetín – III/22934 Toužetín – I/7

2) Rekonstrukce části silnic II/225 (od křižovatky se silnicí II/224 – Žatec a II/227 (Žatec – H. O. Rakovník)

3) Rekonstrukce silnic od Žatce k I/28 u Rané (II/225, III/22533, III/22535, III/2501, II/225, III/25011, III/25013 a II/250)

 

6.8 Darovací smlouva mezi Ústeckým krajem a společností INPEKO spol.s r.o:  RÚk rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem a společností INPEKO spol. s r.o., se sídlem v Ústí nad Labem  Jde o dodatek ke smlouvě, ve které se obě strany dohodly o poskytnutí věcného daru společností INPEKO spol. s r.o. v podobě produktů ve výši: 2 638,90,- Kč pro účely propagace Ústeckého kraje na akce „Czech street party v Bruselu - 2. ročník“ a „Den otevřených dveří ve Výboru regionů (JPOI)“.

 

6.9 Žádost o bezplatné použití znaku Ústeckého kraje: RÚK souhlasila s bezplatným použitím znaku Ústeckého kraje pro Regionální svaz hokejbalu Severozápad, Most.

 

Blok náměstka a zástupce hejtmana Radka Vonky

 

7.1 Operační program Vzdělávaní pro konkurenceschopnost (OPVK) – návrh poskytnutí dotací v 1. výzvách globálních grantů Ústeckého kraje:  RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit vybrané grantové projekty předložené v 1. výzvách Globálních grantů v oblasti podpor 1.1 Zkvalitnění počátečního vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Ústeckém kraji a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

7.2 Projekt EINET – návrh na zapojení Ústeckého kraje do projektu: RÚK souhlasila se zapojením Ústeckého kraje jako partnera v projektu EINET  předkládaného v rámci Prioritní osy 5 Mezinárodní spolupráce Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

7.3 Rozvojové programy Ústeckého kraje – žádosti o výjimku na ÚPD: RÚK souhlasila s udělením výjimky z podmínek rozvojových programů pro rok 2004 a 2005, tj. s prodloužením termínu dokončení projektu a předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 28 projektům.

 

7.4 Návrh dodatku ke smlouvě k Programu EVVO na rok 2007: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 36 odst. 1c)   zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, o uzavření „Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace“ se  subjektem Schola Humanitas č. 1445/2007.

 

7.5 vyřazeno

 

7.6 vyřazeno

 

7.7 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Revitalizace Vesnického potoka“ oznamovatele Mostecká uhelná, a.s., V. Řezáče 315, 43467 Most: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, RÚK nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

7.8 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku záměru „Konverze elektrolýzy“ oznamovatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem: Za předpokladu splnění všech opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje a podmínek navržených v návrhu stanoviska příslušného úřadu, včetně závěrů a doporučení vyplývajících z veřejného projednání nemá Ústecký kraj k vydání souhlasného stanoviska příslušného úřadu připomínky.

 

7.9 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Obchodní centrum Děčín ul. Benešovská“ oznamovatele Megaleiar a.s., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3: RÚK nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí podmínek odboru ŽPZ KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších dotčených orgánů státní správy a zahrnutí opatření.

 

7.10 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila:

Jiřímu Dohnalovi, zástupci ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Krupka, příspěvková organizace, plat od 1. 7. 2008 (platový výměr č. 2116),

Mgr. Daně Šlechtové, ředitelce Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické, Teplice, Kapelní 2, příspěvková organizace, plat od 1. 7. 2008 (platový výměr č. 2115),

Ing. Josefu Šlapákovi, řediteli Střední průmyslové školy strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55, příspěvková organizace, plat od 1. 7. 2008 (platový výměr č. 2114),

Heleně Švábové, ředitelce Domu dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace, plat od 1. 7. 2008 (platový výměr č. 2113),

Mgr. Alexandru Bednářovi, řediteli Logopedické základní školy, Měcholupy 1, příspěvková organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr č. 2117),

Ing. Janě Polákové, ředitelce Střední průmyslové školy, Duchcov, Kubicových 2, příspěvková organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr č. 2118),

Mgr. Michalu Šidákovi, řediteliGymnázia dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr 2119),

Mgr. Evě Valentové, ředitelce Dětského domova a Školní jídelny, Tuchlov 47, příspěvková organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr 2120),

Mgr. Zdeňku Volfovi, řediteli Střední zdravotnické školy, Děčín, Čsl. Mládeže 5/9, příspěvková organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr 2121),

Mgr. Bc. Rudolfu Sochorovi, řediteli Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální, Šluknov, příspěvková organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr 2122),

PhDr. Mgr. Vítězslavu Šteflovi, řediteli Integrované střední školy stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5. příspěvková organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr č. 2123),

Mgr. Bc. Romanu Hudcovi, řediteli Integrované střední školy, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr č. 2124),

Bc. Marcele Stützové, ředitelce Dětského domova a Školní jídelny, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr č. 2125),

PaedDr. Mgr. Aleně Poradové, ředitelce Střední školy technické, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006, příspěvková organizace, plat od 1. 8. 2008 (platový výměr č. 2126).

 

7.11 Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem: RÚK stanovila odměnu při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod

Mgr. Jiřímu Jírovi, řediteli Střední zdravotnické školy, Chomutov, Palackého 3, a Mgr. Karlu Barborovi, řediteli Základní školy praktické, Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673,.   

 

7.12 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství: RÚK rozhodla dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o změně zřizovacích listin příspěvkových organizací.

 

7.13 Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala PaedDr. Soňu Valuškovouředitelkou příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, IČ 00673391, s účinností od 1. 8. 2008.

 

7.14 Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace – personální záležitosti: RÚK jmenovala Mgr. Zdeňku Němečkovouředitelkou příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace, IČ 49872419, s účinností od 1. 9. 2008.

 

7.15 Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace – zvýšení závazného ukazatele příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2008: RÚK souhlasila se změnou závazného ukazatele - zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2008 propříspěvkovou organizaci Ústeckého kraje: Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (PPP), Tepliceo 5 tis. Kč s tím, že finanční prostředky jsou určeny na nákup DVD „Mezi stěnami“, určeného pro práci metodiků prevence sociálně patologických jevů na školách a okresních metodiků prevence sociálně patologických jevů odloučených pracovišť PPP.

 

7.16 Dotační program: „Sport a volný čas 2008“ -  schválení dodatku ke smlouvě: RÚK schválila dodatek ke smlouvě č. 662/2008/SMT-88 ze dne 28. 4. 2008 o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu „Sport a volný čas 2008“ v souladu s  ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, na projekt osobě: Tělovýchovná jednota SLAVOJ SEVEROTUK, o.s.

 

7.17 Zřízení přípravné třídy: RÚK rozhodla o zřízení přípravných  tříd v příspěvkových  organizacích  Ústeckého kraje:

Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská 297,  příspěvková organizace

Studentská 297, 403 31, Ústí nad Labem

Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Karla IV. 34, příspěvková organizace

Karla IV. 34/12, 400 03,  Ústí nad Labem

Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, příspěvková organizace

T.G.Masaryka 1804, 407 47 Varnsdorf

pro školní rok 2008/2009.

 

7.18 Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání do konce školního roku 2008/2009: RÚK souhlasila s pokračováním v základním vzdělávání do konce školního roku 2008/2009 pro žákyni Základní školy speciální, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace. Žákyně sice splnila základní školní docházku, ale kvůli svému těžkému mentálnímu postižení nezískala základní vzdělání. Prodloužení docházky by mohlo tuto skutečnost zmírnit.

 

7.19 Změna závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2008: RÚK souhlasila se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz - pro rok 2008, pro příspěvkové organizace:

1. Speciální základní škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace, ve výši 67 tis. Kč na celkový objem 799 tis. Kč, na provoz organizace – odpisy, internet, energie, program „Bakalář“,

2. Základní škola praktická, Úštěk, 1. máje 59, příspěvková organizace, ve výši 58 tisíc korun na celkový objem 543 tisíc korun, na internetové připojení a zvýšené náklady na el. Energii,

3. Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková organizace, ve výši 784 tisíc korun na celkový objem 5 004 tisíc korun, na zajištění činností spojených s realizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,

4. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, ve výši 314 tisíc korun na celkový objem 4 178 tisíc korun, na neinvestiční náklady za žáky navštěvující ZŠ a na provoz organizace (energie, opravy a údržba, potraviny),

5. Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, Zámecká 1, příspěvková organizace, ve výši 285 tisíc korun na celkový objem 2 759 tisíc korun, na provoz organizace (snížení přídavků na dítě, mimořádné výdaje na opravy, potraviny, výbavy dětí),

6. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace, ve výši 230 tisíc korun na celkový objem 2 379 tisíc korun, na neinvestiční náklady za žáky navštěvující ZŠ a na energie.

 

7.20 Změna závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2008 – autoškola, svářečské kurzy:  RÚK souhlasila se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz - rok 2008, na výuku autoškoly a na svářečské kurzy – dle učebních plánů, v celkovém objemu  4 000 tis. Kč, pro příspěvkové organizace: SPŠ strojní a dopravní, Děčín; VOŠ obalové techniky a SŠ,  Štětí; VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.; SPŠ, Teplice; SPŠ strojní a elektrotech., Ústí n.L.; SŠ technická, Varnsdorf; SŠ řemesel a služeb, Děčín, Ruská; SŠ zahrad. a zeměd. A.E.Komerse, DC; Střední les. škola a SOŠ soc., Šluknov; OA,SOŠ gastro. a SOU, Chomutov; SOU technické, Chomutov; SŠ energetická a stavební, Chomutov; SOŠ služeb a SOU,  Kadaň; SOŠ tech. a zahradnická, Lovosice; ISŠ, Litoměřice; SOŠ a SOU,  Roudnice n.L.; SŠ stavební, Louny; SOŠ technická a SOU, Louny; SOŠ a SOU, Podbořany; SŠ zemědělská a ekologická, Žatec; SŠ technická, Most-Velebudice; SOŠ,Meziboří; SŠ stavební, Teplice; ISŠ stavební, Čelakovského, Ústí n.L;

SŠ technická, Ústí n.L., U Panského dvora.

 

7.21 Souhlas s vyhodnocením výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava střechy sýpky“: odloženo

 

7.22 Zpráva o činnosti Dozorčí rady Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., za rok 2007: RÚK vzala na vědomí zprávu o činnosti Dozorčí rady Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě.

 

7.23 Změna závazných ukazatelů Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace Ústeckého kraje: RÚK souhlasila se snížením závazného ukazatele investiční účelový příspěvek zřizovatele pro rok 2008 pro příspěvkovou organizaci Regionální muzeum v Teplicích o částku 430 tisíc korun na celkový objem 7 070 tisíc korun.

 

7.23 Změna závazných ukazatelů v usnesení Rady ÚK č. 46/108R/2008 Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku žadatelům podle „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje – 2008: RÚK doporučila Zastupitelstvu schválit návrh změny závazného ukazatele – termínu dokončení prací na zachování či obnově kulturní památky – položky č. 20 usnesení č. 46/108R/2008: Ing. Miroslav Perout, záchrana a obnova zámku čp. 54 v Korozlukách, z původního termínu „do 31. 12. 2008“ na nový termín „do 31. 5. 2009“; dále návrh změny závazného ukazatele – spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 30 % skutečných celkových nákladů včetně DPH – položky č. 23 usnesení č. 46/108R/2008: Polesí Střekov, a.s., rekonstrukce jižní budovy frontálního křídla zámku v Libouchci, z původní: „včetně DPH“ na nově „bez DPH“ a konečně návrh změny závazného ukazatele – spoluúčast žadatele na nákladech na zachování či obnově kulturní památky ve výši min 30 % skutečných celkových nákladů bez DPH – položky č. 6 usnesení č. 46/108R/2008: Město Výsluní, oprava střechy boční lodi a krovu sakristie a kaple kostela sv. Václava ve Výsluní, z původní: „bez DPH“ na nově „včetně DPH“.

 

7.24 Soutěž Vesnice roku 2008: RÚK souhlasilas návrhem odměn obcím oceněným stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008:

Zlatá stuha – Obec Horní Podluží, ve výši 500 tis. Kč

Zelená stuha – Obec Chodouny, ve výši 125 tis. Kč

Oranžová stuha – Obec Veliká Ves, ve výši 125 tis. Kč

Modrá stuha – Obec Staňkovice, okr. Litoměřice, ve výši 125 tis. Kč

Bílá stuha – Obec Mašťov – ve výši 125 tis. Kč

 

    7.25 Labská stezka č. 2 - zajištění budoucího majetkoprávního vypořádání pozemků potřebných pro realizaci 1. etapy projektu vybudování cyklostezky: RÚK vzala navědomí informaci o postupu prací na realizaci projektu „Labská stezka č. 2“

V termínu 10-12/2008 bude předložena žádost o dotaci na financování první etapy z ROP Severozápad. Aktuálně probíhá výběrové řízení na zpracování studie proveditelnosti, předložení a řízení projektu v rámci ROP. Vlastní fyzická realizace první etapy stezky bude kompletně připravena k zahájení 07/2009. První etapa zahrnuje úseky :

§         Přerov – Malé Březno (2 364 m)

§         Malé Březno – Velké Březno, Tivoli (2 293 m)

§         Velké Březno, Tivoli – Valtířov, přejezd (1 159 m)

§         Valtířov – rozšíření MK u loděnice pro zvýšení bezpečnosti cyklistů 

§         Litoměřice, hranice k.ú. – Třeboutice, obec (1 105 m)

Hlavním zdrojem financování vlastní realizace jsou prostředky ROP Severozápad:

a.                               EU                                    85 %

b.                               státní rozpočet        7,5 %

c.                               kraj a obce                         7,5 %

 

7.27 Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007 až 2009: RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit a vyhlásit Program podpory na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2007-2009.

 

7.28 Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2008: RÚK souhlasila se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2008 propříspěvkovou organizaci Ústeckého kraje: Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace o 60 tisíc korun s tím, že finanční prostředky jsou určeny na pokrytí části nákladů spojených s realizací programu multikulturní výchovy.

 

8. Blok náměstka hejtmana Petra Fialy

 

8.1    Rozpočtová opatření č. 5/2008: RÚK provedla navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 141,950 milionu korun. 

 

8.2   Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2007: RÚK doporučila krajskému zastupitelstvu souhlasit s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2007 a vzít na vědomí údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu. Na účtech Ústeckého kraje k 31. 12. 2007 zůstaly finanční prostředky v celkové výši 1,339 miliardy korun. Po povinných odpočtech byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 19/25Z/2008 ze dne 30. 4. 2008 rozděleny volné finanční prostředky ve výši 471,418 milionu korun.

8.3 Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007: RÚK schválila přidělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací do jejich fondů za  rok 2007 a souhlasila s návrhem na krytí ztráty příspěvkových organizací za rok 2007. Ústecký kraj byl k 31.12.2007 zřizovatelem 193 příspěvkových organizací v oblastech:

-    majetkové (1)

-    školství (149)

-    kultury a památkové péče (12)

-    sociálních věcí (19)

-    zdravotnictví (11)

-    dopravy a silničního hospodářství (1)

 

8.4   Účast na jednání 17. řádné valné hromady RRA ÚK a.s: RÚK vzala na vědomí konání 17. řádné valné hromady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s. dne 18. 6. 2008, program tohoto jednání a účast Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, jako zástupce kraje na tomto jednání.

 

8.5   Nakládání s majetkem: RÚK projednala a schválila nakládání s majetkem Ústeckého kraje.

 

8.6   Změna zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, příspěvková organizace: RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny.Dodatkem se mění přílohy zřizovací listiny, týkající se stavu majetku vyjmutého ze správy Krajské majetkové, a to na základě prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje dražbou v Měcholupech a v katastrálním území Zahrady.

 

8.7  Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/13-Perštejn-Vejprty, silnice II/219, III/22310“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, na plnění veřejné zakázky na stavební práce v rozsahu dle projektové dokumentace, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět. Jedná se o obnovu obrusných vrstev včetně úprav silnice III/22310, II/223, III/2239, III/21911, III/22436, III/21913 v úseku od křižovatky s komunikací I/13, mezi obcemi Perštejn a městem Vejprty, přes obce Vykmanov, Dolní Halže, Horní Halže a Kovářská.

 

8.8   Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7-Údlice-Kadaň-Klášterec n.O., silnice II/224“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení na plnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce v rozsahu dle projektové dokumentace, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět. Jedná se o obnovu obrusných vrstev včetně úprav silnice II/568 a II/224 v úseku od křižovatky s komunikací I/7, přes obec Březno, dále po hrázi Nechranické přehrady do Kadaně a z města Kadaň do města Klášterec nad Ohří.

 

8.9   Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13-Bílina-Kozly-kř. I/15, silnice II/257“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, na plnění veřejné zakázky na stavební práce v rozsahu dle projektové dokumentace, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět. Jedná se o rekonstrukci stávající silnice II/257 v úseku od křižovatky se silnicí I/28 přes obec Kozly do města Bílina.

 

8.10   Oznámení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Ústecký kraj, Chomutov, Most, Rekonstrukce v úseku I/13-Jirkov-Otvice-Havraň, silnice II/251“: RÚK rozhodla o zadání užšího řízení, na plnění veřejné zakázky na stavební práce v rozsahu dle projektové dokumentace, a to s omezením počtu zájemců pro účast v užším řízení na pět. Jedná se o obnovu obrusných vrstev včetně úprav silnice II/251, III/25124 a III/00732 v úseku od křižovatky s komunikací I/27 v obci Havraň, přes obec Sušany, Hošnice, Všestudy, Pesvice a Otvice do Jirkova.

 

8.11   Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Gymnázium Kadaň - oprava střešního pláště“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1)  AMP Chomutov a.s., Pražská ul. 720, 430 01 Chomutov,

2)  FRK s. r. o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň,

3)  Šilhánek a syn, a. s. , Samota 601, 439 81 Kryry.

 

8.12   Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Mateřská škola speciální, Ústí n.L., Malátova – výměna ZTI a UT – havarijní stav“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1)  I S T A R   spol. s r. o. , Drážďanská 455/37, 400 07 Ústí nad Labem,

2)  North stav a. s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem,

3)  SKD Průmstav - stavby, a. s., Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem.

 

8.13   Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „VOŠ zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí n.L. – oprava výměníkové stanice – Moskevská ul.“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1)  INSKY spol. s r. o., Nový svět 100, 400 07  Ústí nad Labem,

2)  Progplast s. r. o., Ústí nad Labem, Špitalské náměstí 11, PSČ 40001,

3)  REPAM-UL, s. r. o., Špitálské nám. 12, 400 01  Ústí nad Labem.

 

8.14   Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Centrum sociální pomoci Litoměřice – DD Milešov, dodatečná výměna ZTI – havárie“: RÚK rozhodla o výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a o zaslání výzev těmto dodavatelům:

1)  Chládek & Tintěra, a. s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice,

2)  Stavební a obchodní společnost Most, spol. s r. o., Obrnice 10, 435 21 Obrnice,

3)  STAVBY KÜHN s. r. o., Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem.

 

8.15   Vyhodnocení výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „SOŠ a VOŠ Štětí, ul. Pivovarská – výměna oken“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dodavateli Chládek & Tintěra, a. s., a to za podmínek:

Celková nabídková cena: 6 621 623,00 Kč s DPH

Termín plnění: 6 týdnů

Poskytované záruky: 60 měsíců

 

8.16   Vyhodnocení užšího řízení k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Hotelová škola Teplice, tělocvična s nástavbou učeben“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči Viamont DSP a.s., a to za podmínek:

Celková nabídková cena: 42 654 704,18 Kč včetně DPH

Termín plnění: 79 týdnů

Výše smluvní pokuty při nesplnění termínu v Kč/den:  50 000,00 Kč

Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících:  60 měsíců

 

8.17   Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SOU Podbořany - realizace úspor energie – výměna oken“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči PETROM STAVBY, s.r.o.,  a to  za podmínek:

Celková nabídková cena: 4 485 219,00 Kč včetně DPH

Doba realizace od předání staveniště: 9 týdnů

Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících:  24 měsíců

 

8.18   Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov - výměna oken a fasáda“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči HERKUL a.s., a to za podmínek:

Celková nabídková cena: 11 699 605,00 Kč včetně DPH

Doba realizace od předání staveniště: 15 týdnů

Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících:  60 měsíců

 

8.19   Sociální služby Ústeckého kraje – informace o sociálních službách Ústeckého kraje za rok 2007: RÚK doporučila krajskému zastupitelstvu vzít dokument na vědomí. V roce 2007 nabyl účinnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Informace o sociálních službách Ústeckého kraje za rok 2007 se proto zaměřila na dopady schválení tohoto zákona a na činnost kraje v oblasti sociálních služeb.

V souladu s novým zákonem probíhalo financování sociálních služeb ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Dotační program byl vyhlášen v červenci 2006, dále byly stanoveny tři termíny v průběhu roku pro podávání žádostí o dotaci na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (tzv. služby podle §52). Celkem bylo přijato 147 žádostí o dotace na 328 služeb (v proběhu roku pak ještě 9 žádostí o podporu služeb podle §52). Celkem služby v Ústeckém kraji obdržely dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 632,68 milionu korun.

 

8.20  Informace o stavu zdravotnictví na území Ústeckého kraje 2007: RÚK doporučila krajskému zastupitelstvu vzít předloženou zprávu na vědomí. V předkládaném dokumentu se odbor sociálních služeb a zdravotnictví krajského úřadu zaměřil na popis zdravotního stavu obyvatel kraje, sledoval úroveň a strukturu pracovní neschopnosti, statistiky poskytování lůžkové péče a činnosti příspěvkových organizací z oblasti zdravotnictví v roce 2007. Zpráva se také věnuje vybraným ekonomickým údajům z oblasti poskytování zdravotní péče na území kraje a v jejím závěru je uveden přehled všech lůžkových zdravotnických zařízení v kraji, s kontaktními údaji a stručným přehledem poskytovaného druhu zdravotních služeb.

 

8.21  Informace o Krajské zdravotní, a.s: RÚK doporučila krajskému zastupitelstvu vzít na vědomí předloženou Zprávu o činnosti Krajské zdravotní, a.s. za duben a květen roku 2008.

 

8.22  Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady Krajské zdravotní, a.s: odloženo

 

8.23   Vyhodnocení akce - Gerontologické dny Severozápad 2008 v rámci programu „Zdravý kraj ČR- Ústecký kraj“: RÚK vzala na vědomí hodnotící zprávu kongresu Gerontologické dny Severozápad 2008, které se konaly ve dnech 3.– 4. dubna 2008 v Domě kultury v Teplicích. 

 

8.24   Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009-2011:

RÚK doporučila krajskému zastupitelstvu schválit Strategii prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 – 2011. Vláda ČR dne 15. 10. 2007 schválila Strategii prevence kriminality na období 2008 – 2011. Systém prevence kriminality je v ní nově rozčleněn na tři úrovně: republikovou, krajskou a městskou. Strategie zároveň přesouvá větší kompetence v oblasti prevence kriminality na kraje. Kraj bude plánovat preventivní aktivity na svém území a v obcích do 25 tisíc obyvatel, města nad 25 tis. obyvatel jsou zařazena do tzv. městské úrovně prevence kriminality, kterou zabezpečuje Ministerstvo vnitra. Finanční dotaci na aktivity prevence kriminality obdrží kraj od Ministerstva vnitra ČR. Kraj bude následně tyto prostředky rozdělovat formou dotací v samostatné působnosti.

 

8.25   Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví: RÚK schválila změny odpisových plánů na rok 2008 příspěvkových organizací oblasti sociální a zdravotnictví zřizovaných Ústeckým krajem, bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje a za podmínky vyrovnaného hospodaření. Dále souhlasila s použitím části rezervního fondu k posílení investičního fondu příspěvkové organizace  Ústav sociální péče Tuchořice ve výši 66 tis. Kč na zakoupení a instalaci zvedací plošiny.

 

8.26   Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a zdravotnictví: RÚK souhlasila se změnami závazných ukazatelů (zvýšení investičních příspěvků nebo příspěvků na provoz) pro Nemocnici následné péče Ryjice, Psychiatrickou léčebnu Petrohrad, Domov důchodců Teplice, pro Zdravotnickou Záchrannou službu Ústeckého kraje a pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, na řešení havarijního stavu odpadů v Domově důchodců Milešov.

 

8.27   Zajištění financování příspěvkových organizací v oblasti sociální – úprava příspěvku zřizovatele na provoz: RÚK projednala a schválila zajištění financování příspěvkových organizací v oblasti sociální.

 

8.28   Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální a zdravotnictví Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o změně zřizovací listiny. Jedná se o jeden z úkonů, jímž je Ústavu sociální péče Háj u Duchcova svěřen pozemek o výměře 149 m2.

 

8.29   Návrh opatření vyplývajících z výsledků veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace – DD a ÚSP Litvínov - Janov, p.o: Rada vzala na vědomí předloženou informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly v Domově důchodců a ústavu sociální péče Litvínov – Janov.

 

8.30   Pravidla použití příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví a dopravy: RÚK vzala na vědomí změnu Pravidel použití příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví a dopravy.

 

8.31   Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.: odloženo

 

3.32   Vyhodnocení výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na plnění veřejné   zakázky na stavební práce „SŠ energetická a stavební Chomutov – zateplení fasády a výměna výplní otvorů (Na Moráni)“: RÚK rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči AMP Chomutov a.s., a to za podmínek:

Celková nabídková cena:  9 881 786,29 Kč včetně DPH

Doba realizace od předání staveniště: 30 týdnů

Délka poskytované záruky na celé dílo v měsících: 60 měsíců

 

8.33    Zvýšení závazného ukazatele příspěvek zřizovatele na provoz roku 2008  Krajské majetkové, p.o.: RÚK schválila zvýšení závazného ukazatele - příspěvku zřizovatele na provoz roku 2008  - o částku 5 milionů pro Krajskou majetkovou, p.o.

 

8.34    Dohoda o partnerství k projektu „Propagace Krušnohorské bílé stopy a vytvoření nového produktu cestovního ruchu“: RÚK rozhodla o uzavření dohody s realizátorem projektu, občanským sdružením Krušnohorská bílá stopa o.s.

 

 
Zodpovídá: František Janačík
Vytvořeno / změněno: 12.6.2008 / 12.6.2008 | Zveřejnit od-do: 12.6.2008-12.7.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém