Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 10. jednání Rady Ústeckého kraje dne 11. 2. 2009

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

   

TISKOVÁ ZPRÁVA 10. jednání Rady Ústeckého kraje dne 11. 2. 2009

 

 

1. Rada Ústeckého kraje projednala oznámení společnosti ČEZ a.s. o výstavbě paroplynového zdroje o výkonu 880 MWe v Elektrárně Počerady. Rada se k záměru a vyjádřila v tom smyslu, že předloženou dokumentaci požaduje dopracovat z hlediska ochrany ovzduší o podrobný přehled emisní situace při provozu stávajících uhelných kotlů a nového zdroje s porovnáním se stávajícími emisemi v návaznosti na Koncepci snižování emisí a imisí a  Národní program snižování emisí. „Tyto dokumenty předpokládají postupné snižování emisí všech znečišťujících látek na území Ústeckého kraje, nikoliv jejich zakonzervování na dosavadní úrovni. Neustálé zvyšování výkonů současných zdrojů a výstavba zdrojů nových ale ke snižování emisí rozhodně nesměřuje,“ vysvětlil rozhodnutí rady kraje náměstek hejtmanky zodpovědný za oblast životního prostředí Arno Fišera. Radní také požadují posoudit záměr na vybudování paroplynového zdroje z hlediska energetické bezpečnosti.

 

2. Společnost ČEZ a.s. předložila kraji k posouzení také záměr komplexní obnovy elektrárny Prunéřov II o výkonu 3 x 250 MWe. V tomto případě Rada Ústeckého kraje s předloženou dokumentací souhlasila. Zároveň ale požadovala, aby byly vyhodnoceny možné dopady obnovy na životní prostředí dotčených obcí a veřejné zdraví.

Obnova spočívá v:

-           rekonstrukci třech stávajících kotlů ve stávající dispozici kotelny vč. montáže technologie denitrifikace spalin (primární opatření),

-           částečné výměně technologického zařízení partie za kotli těchto bloků,

-           částečné výměně turbosoustrojí včetně napájecího zařízení, generátorů a dalších komponent strojovny,

-           instalaci nového odsiřovacího zařízení pro obnovené bloky,

-           kompletní výměně automatizovaného systému řízení technologických procesů pro obnovené bloky a nově instalované technologie vč. modernizace stávajících pomocných souborů,

-           částečné výměně a modernizaci elektrického zařízení pro nově instalované technologické soubory včetně modernizace resp. výměny elektrického zařízení u souvisejících zařízení,

-           zavedení odsířených spalin do rekonstruovaných chladících věží.

Podnětem ke vzniku záměru komplexní obnovy elektrárny Prunéřov je zejména:

-           prodloužení životnosti části elektrárny Prunéřov II (3 bloků) na dobu 25 – 30 let tak, aby obnovené elektrárny EPR II a ETU II tvořily navzájem s Doly Nástup Tušimice jeden uzavřený, ekonomicky optimalizovaný celek se sladěnou životností v územně ekologických limitech těžby,

-           zefektivnění výroby elektřiny modernizací technologie,

-           snížení emisí škodlivin, vyplývající z legislativních podmínek a povolení,

-           výběr technického řešení pro optimální variantu výkonu bloků se zachováním stávající ocelové konstrukce kotle a kotelny,

-           zachování dodávky tepla pro externí odběratele a obyvatelstvo pouze kapacitou 3 obnovených bloků.

 

3. Kladně se rada kraje postavila k záměru města Litoměřice na zprovoznění Geotermální teplárny Litoměřice s kogenerační výrobou elektřiny. Rada nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Geotermální teplárna bude zajišťovat výrobu tepla a elektřiny geotermální energií získanou z vody cirkulující ze tří vrtů, hlubokých 4000 až 5000 metrů. Ve vrtech bude cirkulovat upravená labská voda v množství cca 200 m3 ohřátá na 170 – 205oC. „Provoz zařízení nebude produkovat žádné emise škodlivých látek, žádné odpadní vody ani žádné jiné odpady. Rada Ústeckého kraje  proto takto šetrný a nanejvýš ekologický způsob získávání energie vítá,“ řekl Arno Fišera. 

 

4. Radní kraje se také seznámili s plánem péče o Přírodní rezervaci Černý rybník na Mostecku na období 2005 – 2015. Záměr nově vyhlásit ve změněných hranicích přírodní rezervaci Černý rybník byl odsouhlasen rada kraje již na začátku loňského roku. Předmětem ochrany navrhované přírodní rezervace je ochrana zachovalého ekosystému vrchoviště s mohutnou vrstvou rašeliny a na něj vázané druhy rostlin a živočichů. Navržené ochranné podmínky umožňují dosavadní způsoby a rozsah využívání území i rozvoj šetrných forem individuální rekreace a turismu.

 

5. Vedle životního prostředí se radní zabývali také žádostmi o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad . Odsouhlasili podání žádostí k těmto projektům:

- Gymnázium Jateční ul., Ústí n. L., Dostavba areálu (4. etapa),

výše celkových nákladů: 157 169 500 Kč

- Evropská obchodní akademie Děčín – přístavba tělocvičny včetně zázemí

výše celkových nákladů: 52 261 000 Kč

- Konzervatoř, Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úpravy dvora

výše celkových nákladů: 107 381 500 Kč

- SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Revitalizace areálu školy

výše celkových nákladů: 185 903 000 Kč

- SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L., Revitalizace areálu školy 4. - 6. etapa + CEDOP

výše celkových nákladů: 169 745 500 Kč

- Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje 2009-2010

výše celkových nákladů: 10 000 000 Kč

- Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji

výše celkových nákladů: 3 200 000 Kč

- Kulturně-turistické značení na dálnicích a silnicích

výše celkových nákladů: 10 000 000 Kč

- Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. – Evropská knihovna

výše celkových nákladů: 165 000 000,00 Kč

Radní také doporučili Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyslovit souhlas se zajištěním spolufinancování projektů a předfinancování uvedených projektů.

 
Zodpovídá: Mgr. Veronika Kindlová
Vytvořeno / změněno: 12.2.2009 / 12.2.2009 | Zveřejnit od-do: 12.2.2009-12.2.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém