Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 15. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Informace k činnosti Severočeské vodárenské společnosti, a. s.

Rada pověřuje Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, aby vedl jednání s vedením Libereckého kraje, městy a obcemi Ústeckého kraje a vedením akciové společnosti Severočeská vodárenská společnost o možnosti a podmínkách potenciálního majetkového vstupu Ústeckého a Libereckého kraje do akciové společnosti Severočeská vodárenská společnost po roce 2020. Výstupy z těchto oficiálních jednání a konkrétní návrhy podléhají budoucímu projednávání a případnému schválení v orgánech Ústeckého a Libereckého kraje.

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“

Radní navrhují Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit vyhlášení tohoto dotačního programu, pro který je ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 vyčleněno 500.000 Kč.

V předchozích letech byl Ústeckým krajem vyhlašován dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny“, který zahrnoval podporu sociálních služeb včetně služeb protidrogové prevence i podporu prorodinných aktivit v rámci jednoho dotačního titulu. Pro rok 2016 a 2017 byl již dotační program v oblasti prorodinných aktivit vyhlášen samostatně. Předmětem podpory jsou aktivity zaměřené na podporu rodiny, tj. poradenství, vzdělávací a tréninkové aktivity s cílem zvýšení rodičovských kompetencí, poradenství v oblasti rodiny a rodičovství; provozované v mateřských a rodinných centrech.

Dotační program bude zveřejněn 10. 7. 2017 a žádosti o dotace se budou podávat v období od 14. 8. 2017 do 31. 8. 2017.


Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2018“

 Rada navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o vyhlášení dotačního titulu, kde je ve schváleném rozpočtu na rok 2017 vyčleněno na jeho podporu 3 mil. Kč.

Dotační titul na podporu sociálních služeb protidrogové prevence je vyhlašován samostatně již od roku podpory 2016. Důvodem pro oddělenou podporu protidrogových služeb je tíživá situace v oblasti závislostí v našem kraji a specifičnost poskytovaných služeb, které nejsou přínosné pouze cílové skupině osob závislých či závislostí ohrožených, ale všem obyvatelům kraje. Problematika závislostí má ve svém důsledku dopady ve sféře sociální, zdravotní, ekonomické i v otázce bezpečnosti a ovlivňuje kvalitu života v regionu.

V dotačním programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2018“ budou podpořeny registrované sociální služby podle typologie obsažené v zákoně o sociálních službách a  které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Zaregistrovanou cílovou skupinou těchto služeb jsou osoby ohrožené závislostí či závislé na návykových látkách. Jedná se konkrétně o služby: odborné sociální poradenství, kontaktní centra, služby následné péče, terapeutické komunity a terénní programy.

Dotační program zveřejněn 10. 7. 2017 a žádosti o dotace se budou podávat v období od 14. 8. 2017 do 31. 8. 2017.


Návrh postupu realizace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji

Nově vzniklá síť péče bude zahrnovat služby zdravotní a sociální, včetně služeb v oblasti bydlení, práce nebo vzdělávání. Pro každý kraj bude definována regionální síť služeb pro lidi s duševním onemocněním a její žádoucí cílová podoba. Na podobě sítě bude společně pracovat odborná společnost, Ministerstvo zdravotnictví, jednotlivé kraje, obce a zdravotní pojišťovny a zástupci uživatelů služeb. Plány sítě se stanou základem plánovacích procesů a smluvní politiky zdravotních pojišťoven pro zdravotní služby, řízení a financování sítě sociálních služeb v jednotlivých krajích. Z postupu realizace SRPP na národní úrovni vyplývá, že nejvýraznější změnou v systému psychiatrické péče bude vznik a rozvoj Center duševního zdraví na komunitní bázi, podpora rozšířených ambulantních pracovišť, ale také vybudování psychiatrických oddělení v rámci všeobecných nemocnic. Aktivity budou realizovány ruku v ruce s destigmatizačními a osvětovými kampaněmi, vzděláváním zdravotnických a nezdravotnických pracovníků, ale i okolí uživatelů psychiatrické péče – kromě jejich rodin a blízkých, též pracovníků samosprávy, policie, justice, školství, pracovních úřadů apod.

Nebudou se rušit psychiatrické nemocnice/léčebny, protože je zodpovědně zrušit nelze, dokud jsou v nich lidé. Předpokládá se však, že intenzivní, ale koordinovaný rozvoj Center duševního zdraví a dalších institucí alternativních služeb umožní spolu se zkvalitněním a zpřístupněním péče také snížit kapacitní nároky na velké institucionální poskytovatele. Ti pak budou moci zlepšit podmínky nebo udělat podstatnější systémové a strukturální změny. Nárok na rozpočet Ústeckého kraje cca 2,5 mil. Kč 


Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017“ – schválení dotací

 Termín pro podání žádostí o dotaci byl od 9. 2. 2017 do 9. 3. 2017. V tomto termínu bylo doručeno 169 žádostí o poskytnutí dotace v celkové požadované výši 20 804 782,- Kč. Z předložených projektů bylo 45 inovativních, 10 z periferních lokalit a 13 projektů bylo předloženo studenty či absolventy. Celkem byl avizován vznik 71,5 pracovních míst v Ústeckém kraji. Pět žádostí o dotaci bylo doručeno po termínu uzávěrky příjmu žádostí. Prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje byl program podpořen částkou 8 milionů korun, z toho 3 902 910 Kč neinvestiční dotace, 4 097 090 Kč investiční dotace


Smlouva o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Litvínově a v Klášterci nad Ohří

Radní doporučují Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Litvínvoě a Klášterci nad Ohří.

Dlouhodobým cílem Ústeckého kraje je zvyšovat efektivitu a kvalitu systému veřejné dopravy. K dosažení tohoto cíle mohou prokazatelně pomoci dopravní terminály. V současné době již mnohá autobusová nádraží nesplňují požadavky kladené na moderní dopravní uzel, zejména svým stářím, nevyhovujícím technickým a dopravním řešením (neefektivní uspořádání autobusových zastávek a odstavných ploch), problémy s příliš dlouhou docházkovou plochou mezi vlakovým a autobusovým nástupištěm, nedostatečnými parkovacími plochami jak pro osobní automobily, tak např. pro taxi službu apod. Moderní dopravní terminály též pozitivně ovlivňují bezpečnost a plynulost automobilové dopravy. Na modernizaci dopravních terminálů mají zájem nejen cestující, ale také provozovatelé jednotlivých druhů dopravy, např. dopravní podniky provozující městskou hromadnou dopravu, České dráhy, jako nejvýznamnější provozovatel železničních linek a různí dopravci provozující autobusovou dopravu v rámci regionálních linek a samozřejmě také příslušná města.

Z výše uvedených důvodů vytipoval Ústecký kraj 8 míst, kde je potřeba realizace dopravních terminálů nejaktuálnější (Litvínov, Klášterec nad Ohří, Lovosice, Rumburk, Žatec, Štětí – Hněvice, Benešov nad Ploučnicí, Velký Šenov). Vzhledem k možnosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (projekty integrované územní investice „ITI“ pro programové období fondů EU 2014 – 2020) bylo doporučeno realizovat jako první dopravní terminály v Litvínově a v Klášterci nad Ohří.

Dopravní terminál v Litvínově

V rámci příprav na realizaci dopravního terminálu v Litvínově byla již v červnu 2015 zpracována územně – technická studie. Žadatelem o dotaci na realizaci dopravního terminálu v Litvínově bude samotné město Litvínov a nikoli Ústecký kraj. Zástupci města Litvínova vyjádřili své souhlasné stanovisko dne 16. 2. 2017 na společném jednání se zástupci Ústeckého kraje, kde byl také stanoven předpokládaný harmonogram příprav k realizaci dopravního terminálu v Litvínově.

8/2018 – 9/2018 výběrové řízení na dodavatele stavby
2/2019 – 6/2019 uzavřena smlouva s dodavatelem stavby + rozhodnutí o poskytnutí dotace
6/2019 – 6/2020 realizace stavby dopravního terminálu
7/2020 – 12/2020 kolaudace.

Dopravní terminál v Klášterci nad Ohří

V rámci příprav na realizaci dopravního terminálu v Klášterci nad Ohří byla již v květnu 2014 zpracována územně – technická studie. Žadatelem o dotaci na realizaci dopravního terminálu v Klášterci nad Ohří bude samotné město Klášterec nad Ohří a nikoli Ústecký kraj.

8/2018 – 9/2018 výběrové řízení na dodavatele stavby (v době, kdy se bude projekt hodnotit)
2/2019 – 6/2019 uzavřena smlouva s dodavatelem stavby + rozhodnutí o poskytnutí dotace
6/2019 – 6/2020 realizace stavby dopravního terminálu
7/2020 – 12/2020 kolaudace.


Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017

Radní vzali na vědomí informaci o navýšení rozpočtu globální o částku 54 000 tis. Kč na celkovou částku 269 093 tis. Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017. Původně se měl jednat o částku ve výši 215 093 tis. Kč,

Spoluúčast ve výši 47 487 tis. Kč bude řešena v rámci schváleného rozpočtu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace na rok 2017.

 

 

Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. – rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, ÚL“

Rada rozhodla o výběru dodavatele North stav a.s., Jateční 47/ 3377, 40001, Ústí nad Labem, IČO: 250 45 997 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce:  Celková nabídková cena bez DPH 37.605.619 Kč.  Celková doba realizace v týdnech 69 .

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 8.6.2017 / 8.6.2017 | Zveřejnit od: 8.6.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém