Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 18. jednání Rady Ústeckého kraje

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

Tisková zpráva z 18. jednání Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období

Tato zpráva má pouze informativní charakter

 

EXPO 2010 Šanghaj

1. Rada kraje schválila účast Ústeckého kraje na EXPO 2010 v Šanghaji. Výstava se má konat mezi 1. květnem a 31. říjnem 2010. Ústeckému kraji byla generálním komisařem účasti České republiky nabídnuta možnost týdenní prezentace v pavilonu ČR ve dnech 19. 7. – 25. 7. 2010.

Finanční pokrytí této výstavy by mohlo být hrazeno především z projektu Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje v oblasti cestovního ruchu, předkládaného v rámci 5. výzvy ROP Severozápad.

 

 

Czech Street Party

Rada také jednala o účasti Ústeckého kraje na Czech  Street  Party, která se bude konat 26. června v Bruselu u příležitosti oficiálního  zakončení  českého předsednictví v Radě Evropské unie. Jde o třetí ročník, který již tradičně pořádá Stálé  zastoupení  ČR  při  EU  ve  spolupráci s bruselskými kancelářemi českých krajů, firmami a institucemi. Czech Street Party opět proběhne v ulici Rue Caroly před budovou Stálého zastoupení ČR při EU a Českého domu.  Ústecký kraj účastníkům Czech Street Party nabízet nejen své propagační materiály, ale také své krajské speciality, které darují potravinářské společnosti Ústeckého kraje. Účelem je propagace Ústeckého kraje a rozšíření informací o regionu mezi představitele evropských institucí a širší bruselskou veřejnost.

 

 

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2008

Rada Ústeckého kraje projednala Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2008 a doporučila zastupitelstvu souhlasit s hospodařením za rok 2008 bez výhrad a schválit použití volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2008 ve výši 66 260 000 korun na snížení propadu daňových příjmů v roce 2009 v souvislosti s protikrizovými opatřeními.

„Přebytek 66 260 000 korun vznikl zejména nedočerpáním finančních prostředků určených na činnosti zajišťované jednotlivými odbory v rámci běžných i kapitálových výdajů, kromě stavebních akcí zařazených do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009,“ vysvětluje náměstek hejtmanky Pavel Kouda, který je zodpovědný za rozpočet kraje. 

 

 

 

 

Fond hejtmanky

Radní schválili nebo doporučili Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit podporu z Fondu hejtmanky celkem 65 projektům. Pokud zastupitelstvo návrh rady schválí, bude z Fondu hejtmanky rozděleno 50 855 000 korun.  

 

 

Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji

Členové rady vzali na vědomí záměr projektu Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji. Po vypracování bude tento projekt předložen Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v rámci výzvy vyhlášené v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Projekt je zaměřený na zajištění vybraných druhů sociálních služeb v některých sociálně vyloučených lokalitách. Přispěje k rozšíření stávajících a k vytvoření nových potřebných služeb sociální prevence směřujících k integraci obyvatel problémových lokalit. Příprava podkladů pro zpracování projektu proběhla ve spolupráci s dotčenými obcemi a s poskytovateli služeb sociální prevence. Sociální služby v rámci projektu budou zajištěny formou veřejných zakázek. Řízení projektu bude zajištěno stávajícími pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Financování služeb v rámci projektu bude probíhat v období od 1. ledna 2010 do 30.června 2012.

„Sociální vyloučení romských komunit patří k nejzávažnějším problémům našeho kraje. Podle analýzy, kterou v roce 2006 provedla společnost Gabal Analysis  Consultig, je na území Ústeckého kraje 63 sociálně vyloučených romských lokalit,“ komentovala záměr projektu radní Jana Ryšánková.

 

 

„Terezín – projekt oživení historických památek“

Rada kraje vzala na vědomí informace o přípravě projektu „Terezín – projekt oživení historických památek“. Zároveň schválila účast kraje při realizaci tohoto projektu. Kraj se na projektu bude účastnit prostřednictvím otevřeného zájmového sdružení právnických osob s názvem „Terezín – město změny“. Kromě Ústeckého kraje je členem sdružení město Terezín. Sdružení připraví projekt na opravu některých budov v Terezíně, který předloží do Integrovaného operačního programu. V současnosti Ústecký kraj chystá studii proveditelnosti, která bude podkladem pro přípravu projektu samotného. Mezi budovami, o kterých se uvažuje, že budou do projektu zařazeny, je například Wieserův dům, jenž by mohl být využit pro nadaci Leo Becka a institut Šoa, nebo nemocnice, kde by mohly být prostory Památníku národního písemnictví.

 

 

Stipendium Ústeckého kraje

Také v akademickém roce 2009 – 2010 budou moci studenti vysokých škol využít možnosti získat stipendium Ústeckého kraje. Radní na svém 18. jednání schválili sto stipendistů nově zařazených do programu Stipendium Ústeckého kraje. Pro program byla v rozpočtu na rok 2009 vyčleněna částka 5 000 000 korun. V současné době je uzavřeno celkem 383 Smluv o zařazení do Stipendijního programu Ústeckého kraje.

Stipendium, jež činí 20 000 korun ročně, je určené studentům českých vysokých škol, kteří mají trvalé bydliště v Ústeckém kraji. Podmínkou pro jeho získání je průměr známek lepší než 1,8 a závazek zůstat po absolvování studia pracovat v Ústeckém kraji po stejně dlouhou dobu, jakou studoval. Stipendia se vztahují na bakalářské, magisterské i doktorandské studium.

 

Program Ústeckého kraje v oblasti zlepšení vstupní kvality absolventů středních škol pro studium na vysokých technických školách 2009

Už do III. etapy vstupuje program Ústeckého kraje na zlepšení kvality absolventů středních škol, kteří mají zájem o studium na vysokých školách technických směrů. Rada proto navýšila příspěvek zřizovatele na školu a Vyšší odbornou školu v Chomutově o 400 tisíc korun. Tyto prostředky škola, která je garantem programu, použije na jeho realizaci.  Program je určen zájemcům o studium na technických vysokých školách, kteří ve školním roce 2008/2009 úspěšně složí maturitní zkoušky.  „Studenti, kteří se do programu přihlásí, budou mít možnost v září se zúčastnit dvoutýdenního kurzu matematiky a fyziky, který je připraví na vysokoškolskou látku,“ vysvětluje radní pro školství Petr Jakubec a dodává: „Smyslem programu je snížit počet studentů, kteří přechod ze střední školy na vysokou nezvládnou a po prvním ročníku kvůli nedostatečnému prospěchu ze škol odcházejí.“ Výuka bude probíhat na sedmi školách po celém kraji a povedou ji učitelé matematiky a fyziky, kteří absolvovali seminář vedený vysokoškolskými pedagogy.

Školy, na kterých bude III. etapa programu realizována:

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem

Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny

Střední průmyslová škola, Teplice

Střední průmyslová škola, Most

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov

Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI

Integrovaná střední škola, Litoměřice

 

 

Rozvojový program S-P-O-R-T v roce 2009 - schválení příspěvku

Rada schválila také poskytnutí příspěvku z rozvojového programu S-P-O-R-T 183 sportovním organizacím, každá získá dotaci ve výši 30 000 korun. Rozhodnout o poskytnutí příspěvku dalším třem organizacím doporučila rada zastupitelstvu, také tyto organizace dostanou 30 000 korun. 

 

Projekty do ROP NUTS II Severozápad

Rada odsouhlasila podání žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro projekty:

- Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 – Louny – Ročov – hranice kraje, silnice II/229, výše celkových nákladů 295 175 599,-Kč s DPH;

- Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/224 (I. etapa) výše celkových nákladů 650 032 656,-Kč s DPH.

a doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyslovit souhlas s podáním žádostí o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

 

 

Království železnice - spolupráce s Ústeckým krajem

Členové Rady Ústeckého kraje odsouhlasili také spolupráci kraje se Společnost Království železnic a.s. „Tato spolupráce bude další z četných propagačních aktivit Ústeckého kraje, které mají podpořit cestovní ruch.“ říká hejtmanka Jana Vańhová.  Společnost Království železnic se rozhodla pro vybudování největšího modelového kolejiště nejen v ČR, ale i v celé střední a východní Evropě. Kolejiště se má stát jednou z atraktivit pro návštěvníky nejen Prahy. Jediným podobným modelem se chlubí Hamburk, ročně se na něj přijede podívat zhruba milion návštěvníků. Model bude umístěn v Praze na Smíchově v obchodním komplexu Anděl City. Ve třech podlažích na ploše 2500 m2 bude v červnu letošního roku otevřeno prvních 115 m2 modelového kolejiště. Každé tři měsíce se bude modelové kolejiště postupně rozrůstat o další segmenty, které budou představovat jednotlivé kraje a jejich dominanty. Jako první z krajů bude vytvořen model Ústeckého kraje, který by měl být dokončen a slavnostně otevřen na přelomu měsíce září a října. Spolupráce Ústeckého kraje s Královstvím železnic, která bude bezplatná, spočívá ve vzájemné propagaci.

Království železnic:

-          bude uvádět na všech tiskovinách a tištěné inzerci, vztahující se k otevření konkrétního segmentu/kraje modelového kolejiště, logo Ústeckého kraje jako partnera

-          umístí na svém webu krátkou propagační informaci Ústeckého kraje s prolinkováním na stránky kraje

-          umístí propagační materiály Ústeckého kraje v prostorách Království železnic

-          zcela zdarma vytvoří na přání kraje dominantu, která by měla reprezentovat Ústecký kraj

-          umožní kraji oslovit spolupracující cestovní kanceláře s nabídkou cestovního ruchu

 

Ústecký kraj:

 bude otevření svého segmentu v rámci kolejiště Království železnic propagovat prostřednictvím svých krajských mediálních kanálů (krajské noviny, informační centrum, plakátovací plochy, webové stránky s prolinkováním na web Království železnic)

-          umožní Království železnic oslovit ty firmy a podnikatele, které kraji pomáhají při propagaci cestovního ruchu kraje, popřípadě jsou pro kraj jinak významní. Království železnic tyto subjekty osloví s nabídkou spolupráce.

-          3 měsíce před otevřením segmentu Ústecký kraje uspořádá Království železnic a portál ŽelPage veřejnou fotografickou soutěž s tématem Železnice v kraji. U příležitosti otevření segmentu kraje bude otevřena i výstava fotografií finalistů a vyhlášení výsledků soutěže

-         

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Veronika Kindlová
Vytvořeno / změněno: 4.6.2009 / 4.6.2009 | Zveřejnit od-do: 4.6.2009-4.6.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém